نویسنده = آرمان حیدری
تعداد مقالات: 2
2. بررسی ارتباط میزان تقید مردان به باورهای دینی و خشونت علیه زنان در شهر یاسوج

دوره 9، شماره 27، زمستان 1393

اصغر میرفردی؛ آرمان حیدری؛ علی حیدری؛ زهرا شایانی