نویسنده = محمد نظری پور
تعداد مقالات: 2
2. بررسی رابطه بین انگیزه های ارتباط بین فردی دختران با رضایت از ارتباط با پدر

دوره 1392، شماره 23، تابستان 1392

ناصر یوسفی؛ عباس امان الهی؛ معصومه ایزدی؛ شیوا شاهوری