دوره و شماره: دوره 1388، شماره 16، مرداد 1388 (257)