دوره و شماره: دوره 1387، شماره 12، بهار 1387 (254)