نقش آموزش ابراز وجود بر افزایش ابراز وجود و بلوغ اجتماعی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده پژوهش حاضربا هدف بررسی تاثیر آموزش ابراز وجود بر بلوغ اجتماعی و ابراز وجود دانش­ آموزان دختر پایه اول دبیرستان انجام شد. پرسشنامه خود-گزارشی ابراز وجود (هرزبرگر، شان و کتز،1984) بر روی 211 دانش­ آموز پایه اول دبیرستان اجرا شد. 30 نفر از افرادی که بر پایه نمره­ های این آزمون پایین ­تر از میانه قرار داشتند به عنوان گروه هدف انتخاب و بر حسب انتساب تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند. برنامه آموزش ابراز وجود به عنوان عملی مداخله­ ای برای 15 نفر از گروه آزمایشی طی ده جلسه نود دقیقه­ ای اجرا شد. به منظور سنجش بلوغ اجتماعی از مقیاس بلوغ اجتماعی رائو(رائو،1973) در پیش ­آزمون و پس ­آزمون استفاده شد. داده­ های به دست آمده از طریق آزمون نمرات افزوده و t گروه ­های زوجی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج، تفاوت معناداری را بین نمره ابراز وجود و بلوغ اجتماعی پیش ­آزمون و پس­ آزمون در گروه آزمایش نشان داد. یافته ­های این پژوهش بیانگر آن است که آموزش ابراز وجود، موجب افزایش ابراز وجود و بلوغ اجتماعی دانش ­آموزان می­ شود و الگوهای مداخله ­ای ابراز وجود، قابلیت  تغییر رفتار در سطوح مختلف از جمله دبیرستان های دخترانه را دارد.

کلیدواژه‌ها