تحلیل فرهنگی فمینیسم لیبرال در منابع آموزش زبان انگلیسی امریکایی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین (ع)/دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

چکیده یکی از راه‌های گسترش رویکرد فمینیسم لیبرال در جهان، استفاده از آموزش زبان انگلیسی است که فرهنگ انگلیسی به ­وسیله آن در میان زبان‌آموزان رواج می‌یابد. این تحقیق با هدف کشف نشانه‌های ترویج فمینیسم لیبرال در منابع آموزش زبان، با رویکردی فرهنگی، ابتدا ابعاد و مؤلفه‌های فمینیسم لیبرال را مشخص کرد. پس از آن، سه منبع از پرکاربرترین منابع آموزش زبان انگلیسی در ایران انتخاب شد و بخش‌هایی که نشانه‌های ترویج فمینیسم لیبرال در آنها آشکار بود، تحلیل محتوا شد. تحلیل‌ها براساس مؤلفه‌های فمینیسم لیبرال و فرهنگ ایرانی اسلامی رایج انجام شد. این تحلیل‌ها برای تأیید در اختیار بیست خبره قرار گرفت و پس از اصلاحات نتیجه‌گیری شد. نتایج حاکی از این بود که دو بعد برابری (5/35 درصد) و توانمندی (5/30 درصد) در این منابع از بیشترین فراوانی برخوردار بودند. ابعاد آزادی (5/17 درصد) و حمایت قانونی (5/13 درصد) در مرتبه سوم و چهارم قرار داشتند. آمار سایر مؤلفه‌ها کمتر از 5 درصد و قابل چشم‌پوشی بود.

کلیدواژه‌ها