نویسنده = �������������� �������������� �������� ��������
رابطه روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه و باورهای غیرمنطقی با تعارض زناشویی، نقش تعدیل‌کننده دینداری

دوره 15، شماره 51، شهریور 1399، صفحه 91-115

عباس‌علی هراتیان؛ مسعود جان‌بزرگی؛ مژگان آگاه هریس؛ فرشته موتابی؛ محمد مهدی صفورائی پاریزی