نویسنده = ���������� ������������������ ��������������
طراحی الگوی فرایندهای خانوادگی مؤثر بر رشد شغلی؛ نظریه داده بنیاد

دوره 14، شماره 49، اسفند 1398، صفحه 25-54

زینب گل پیچ؛ علی محمد نظری؛ عزیزاله تاجیک اسماعیلی؛ عبدالرحیم کسایی اصفهانی