نویسنده = �������������������� ������ ��������
الگوهای تعامل زناشویی افراد تمایزنایافته: یک مطالعه کیفی

دوره 18، شماره 62، اردیبهشت 1402، صفحه 89-119

زینب عبدیوسفخانی؛ علی اکبر سلیمانیان؛ زینب گل پیچ


اثر بخشی الگوی گروهی تفصیل دورنماهای مثبت بر کاهش تعارض کار ـ خانواده

دوره 10، شماره 32، آبان 1394

علی اکبر سلیمانیان؛ حمید دررودی؛ مریم تاتاری؛ زکیه امانی؛ زکیه امانی