اثر بخشی الگوی گروهی تفصیل دورنماهای مثبت بر کاهش تعارض کار ـ خانواده

نویسندگان

1 بجنورد

2 خوارزمی

چکیده

هدف اصلی پژوهش بررسی اثربخشی الگوی گروهی تفصیل دورنماهای مثبت (EPOS) بر کاهش تعارض کار ـ خانواده در زوجهای هر دو شاغل فرهنگی است. تعارض کار ـ خانواده نوع ویژه­ای از تعارض بین نقشهاست که فرد را  با تقاضاهای همزمان و ناسازگار ناشی از مسئولیتهای کاری و خانوادگی درگیر می­سازد.  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون و با گروه کنترل است؛ بدین منظور 20 نفر (ده زوج) از زوجهای شاغل فرهنگی داوطلب که با روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شده بودند به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (پنج زوج) و کنترل (پنج زوج) جایگزین شدند. آزمودنیهای گروه آزمایش در نه جلسه 90 دقیقه­ای الگوی گروهی مبتنی بر تفصیل دورنماهای مثبت آموزش داده شدند. برای جمع آوری داده­های پژوهش از  پرسشنامه تعارض کار ـ خانواده کارلسون و همکاران استفاده شد. به منظور تحلیل داده­ها از روشهای آمار توصیفی، و آزمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که روش تفصیل دورنماهای مثبت به طور معناداری و در سطح آلفای 01/0  موجب کاهش تعارض کار ـ خانواده شده است. در جمعبندی می­توان گفت روش تفصیل دورنماهای مثبت از طریق تصریح اهداف و تعیین اهداف مشترک در حیطه­های شغلی و خانوادگی در کاهش تعارض کار ـ خانواده مؤثر بوده است.  

کلیدواژه‌ها