نویسنده = ���������� �������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. ساخت، تحلیل عاملی و هنجاریابی آزمون طلاق عاطفی

دوره 12، شماره 39، تابستان 1396، صفحه 83-105

مهناز جوکار کمال آبادی؛ موسی گلستانه؛ فاطمه محمدی