نویسنده = مریم دولت آبادی
تعداد مقالات: 90
81. بزه دیده شناسی زنان در جنگ

دوره 1384، شماره 2، پاییز 1384

نادر نوروزی


84. بررسی تحلیلی تأثیر آموزش بر بهره وری بنیان های خانواده

دوره 1384، شماره 1، تابستان 1384

سیامک نوری؛ محسن قادری


87. نقش زنان مسلمان در بحرانهای مسلحانه

دوره 1384، شماره 1، تابستان 1384

حجت الله مرادی


89. سنجش میزان آمادگی دختران دانشجو برای انجام کنش های سیاسی

دوره 1384، شماره 1، تابستان 1384

محمد حسین الیاسی؛ فاطمه سوری


90. بررسی رویکرد غرب به زنان در طرح خاورمیانه بزرگ

دوره 1384، شماره 1، تابستان 1384

مهدی بزرگ زاده؛ مهدی زروندی