نقش بازی های بومی-خانوادگی در رضایت مندی، توانمندسازی و ابعاد شش گانه کارکرد خانواده بر اساس مدل مک مستر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 گروه مشاوره، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بازی‌های بومی-خانوادگی در رضایت مندی، توانمندسازی، و ابعاد شش گانه کارکرد خانواده بر اساس مدل مک‌مستر انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش را خانواده های دارای حداقل یک فرزند 6 سال به بالای ساکن شهرستان هرسین در سال1400 تشکیل داد. پژوهش با روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. تعداد 20 خانواده که دارای ملاک های ورود بودند به روش در دسترس انتخاب، و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. مداخله بصورت مجزا برای هر خانواده و طی شش جلسه 90 دقیقه ای اجرا شد و در این مدت گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ی سنجش خانواده (اپشتاین، بالدوین و بیشاپ، 1983)، پرسشنامه ی توانمندسازی خانواده (کورن، دیچیلو و فریسین، 1992) و پرسشنامه رضایت خانوادگی (السون و ویلسون، 1982) بودند. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد که بازی های بومی-خانوادگی بر متغیرهای رضایتمندی خانواده (001/0>p، 89/57=F)، توانمندسازی خانواده (001 /0>P، 07/21=F) تأثیری معنادار دارد. همچنین متغیر بازی‌های بومی-خانوادگی بجز بعد کنترل رفتار(82/0<P، 82/0=F) توانست بر ابعاد دیگر کارکرد خانواده (ارتباط(001 /0<P، 88/13=F)، حل مسئله (001/0>P، 02/15=F)، ایفای نقش( 04/0>P، 23/4=F)، پاسخگویی عاطفی(005/0>P، 07/9=F)، مشارکت عاطفی ( 03/0>P، 97/4=F) و کارکرد کلی (01/0>P، 08/7=F) تأثیری معنادار داشته باشد. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که اجرای بازی‌های خانوادگی می‌تواند از طریق ارتقاء کیفیت تعاملات بین اعضاء، مسئولیت‌پذیری و نقش‌پذیری آنها، تاثیرات مثبتی بر بهبود عملکرد خانواده و افزایش سطح رضایت‌مندی و توانمند‌سازی خانواده‌ها داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of native-family games in satisfaction, empowerment and the six dimensions of family functioning Based on the McMaster model

نویسندگان [English]

  • mozhgan Rahmani 1
  • Mohamad Sajjad Seydi 2
  • seyed mohsen hojatkhah 1
1 Department of Counseling, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
2 counseling department, Faculty of Social scienses, Razi Unv, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of native-family games in satisfaction, empowerment, and the six dimensions of family functioning based on the McMaster model. The statistical population of this study consisted of all families with a child aged 6 and over living in Harsin city in 2021. The research was conducted by quasi-experimental method with pretest-posttest design with control group. 20 families were selected by available sampling method and randomly assigning them to experimental and control groups. The intervention was performed separately for each family in six 90-minute sessions and during this period the control group did not receive any intervention. Research instruments included the Family Assessment Questionnaire (Epstein, Baldwin, & Bishop, 1983), the Family Empowerment Questionnaire (Koren‚ DeChillo and Friesen, 1992), and the Family Satisfaction Questionnaire (Olson & Wilson, 1982). Data were analyzed using ANCOVA statistical method. The findings of the research showed that native-family games have a significant effect on the variables of family satisfaction (p<0.001, F=57.89), family empowerment (P<0.001, F=21.07). Also the variable of native-family games, except for the behavior control dimension (P<0.82, F=0.82), was able to affect the other five dimensions of the six dimensions of family functioning (communication (P <0.001, F = 13.88), problem solving (P <0.001, F = 15.02), role playing (P <0.04, F = 4.23) , Emotional responsiveness (P <0.005, F = 9.07), emotional participation (P <0.03, F = 4.97) and overall function (P <0.01, F = 7.08)) have a significant effect.Based on this, it can be concluded that the implementation of family games can have positive effects on improving family performance and increasing the level of satisfaction and empowerment of families by improving the quality of interactions between members, their responsibility and role-playing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • McMaster model
  • family functions
  • family satisfaction
  • family empowerment
  • native-family games

نقش بازی‌های بومی- خانوادگی در رضایتمندی، توانمندسازی و ابعاد شش‌گانه کارکرد خانواده بر اساس مدل مک‌مستر

مژگان رحمانی تلیابی[1] | محمدسجاد صیدی[2] | سیدمحسن حجت‌خواه[3]

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بازی‌‌های بومی- خانوادگی در رضایت‌مندی، توانمندسازی و ابعاد شش گانه کارکرد خانواده بر اساس مدل مک‌‌مستر انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش را خانواده‌های دارای حداقل یک فرزند 6 سال به بالای ساکن شهرستان هرسین در سال1400 تشکیل  داد. پژوهش با روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس‌‌آزمون با گروه کنترل انجام شد.  تعداد 20 خانواده که دارای ملاک‌های ورود بودند به روش در دسترس انتخاب، و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. مداخله بصورت مجزا برای هر خانواده و طی شش جلسه 90 دقیقه‌ای اجرا شد  و در این مدت گروه کنترل هیچگونه مداخله‌ای دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ی سنجش خانواده (اپشتاین، بالدوین و بیشاپ، 1983)، پرسشنامۀ توانمندسازی خانواده (کورن، دیچیلو و فریسین، 1992) و پرسشنامه رضایت خانوادگی (السون و ویلسون، 1982) بودند. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. یافته‌‌های پژوهش نشان داد که بازی‌های بومی- خانوادگی بر متغیرهای رضایتمندی خانواده (001/0>p، 89/57=F)، توانمندسازی خانواده (001 /0>P، 07/21=F) تأثیری معنادار دارد. همچنین متغیر بازی‌‌های بومی- خانوادگی به‌جز بعد کنترل رفتار(82/0<P، 82/0=F) توانست بر ابعاد دیگر کارکرد خانواده (ارتباط(001 /0>P، 88/13=F)، حل مسئله (001/0>P، 02/15=F)، ایفای نقش( 04/0>P، 23/4=F)، پاسخگویی عاطفی(005/0>P، 07/9=F)، مشارکت عاطفی ( 03/0>P، 97/4=F) و کارکرد کلی (01/0>P، 08/7=F) تأثیری معنادار داشته باشد. بر این اساس می‌‌توان نتیجه گرفت که اجرای بازی‌‌های خانوادگی می‌‌تواند از طریق ارتقاء کیفیت تعاملات بین اعضاء، مسئولیت‌‌پذیری و نقش‌‌پذیری آنها، تاثیرات مثبتی بر بهبود عملکرد خانواده و افزایش سطح رضایت‌‌مندی و توانمند‌‌سازی خانواده‌‌ها داشته باشد.

کلید واژه‌ها: مدل مک مستر، کارکرد خانواده، توانمنمدسازی، رضایت مندی، بازی‌های بومی _ خانوادگی.

DOR: 20.1001.1.26454955.1402.18.65.2.2

 

 


مقدمه

خانواده اولین و منحصر به فردترین نهاد اجتماعی است. سلامت یک جامعه، به سلامت و رضایت اعضای خانواده از یک دیگر بستگی دارد ((گلدنبرگ وگلدنبرگ[4]، 2012). خانواده، اصول و قواعد خاصی را ایجاد می کند و برای هریک از اعضاء نقش‌‌های متفاوتی تعیین می‌کند. در نظام خانواده، اعضاء به‌وسیله دلبستگی‌های عمیق عاطفی و احساسی به یک دیگر متصل هستند (ریان[5] و همکاران، 2005). خانواده به‌عنوان یک واحد اجتماعی- عاطفی، می‌‌تواند کانون رشد و پیشرفت اعضاء و یا موجب ایجاد اختلال و فروپاشی اعضای خود باشد. ازسوی دیگر خانواده شالوده ای اساسی در ساختار اجتماعی جامعه است که زوال و فروپاشی جوامع وابسته به سلامت و اختلال خانواده است (گلدنبرگ وگلدنبرگ، 2012).

یکی ازمتغیرهایی که شرایط خانواده را در حوزه‌های گوناگون ارزیابی می‌‌کند عملکردخانواده[6] است (محسنی، چیمه، پناغی و منصوری، 1390). کارکرد خانواده یک الگو از ارتباطات بین اعضای سیستم خانواده می‌‌باشدکه در بر گیرنده یک سری فعالیت‌های خانواده برای سروکار داشتن با نیاز‌‌ها درحد توانایی هریک از اعضای آن می‌باشد.کارکرد موثر و سالم خانواده با میزان تاب‌‌آوری، بهزیستی و رضایتمندی هر چه بیشتر اعضا همراه است(گسپر[7] و همکارن، 2022). اماکارکرد نا سالم خانواده با عدم اعتماد اعضاء به یکدیگر و پرهیز از بحث و مذاکره در مورد احساسات خوشایند، شناخته می‌‌شود (کیم[8] و همکاران، 2014). مدل مک‌‌مستر[9] یکی از الگوهای با اهمیت در زمینه سنجش عملکرد خانواده است.

الگوی مک مستر، خانواده را به لحاظ کارکردی در قالب یک سیستم در نظر گرفته است که این سیستم، نقش مفید و موثری  در رشد و پیشرفت جنبه‌های زیستی، روانی و اجتماعی، همچنین نگهداری و حفاظت از اعضای خود دارد (پدرسن[10] و همکاران، 2019). الگوی مک‌‌مستر، حل مسئله، ایفای نقش، پاسخ گویی عاطفی، همراهی عاطفی، ارتباط و کنترل رفتار، را از ابعاد مهم عملکرد خانواده معرفی می‌‌کند. حل مسئله بیانگر توانایی خانواده برای حل کردن مشکلات خانواده است. ارتباط به میزان روشنی و صحت تبادل اطلاعات بین اعضای خانواده اشاره می‌کند. ایفای نقش بیانگر خود کارآمدی هر یک از اعضاء بر اساس نقش و وظایفی است که خانواده تعیین کرده است. پاسخ‌گویی عاطفی بررسی میزان توانایی هر یک از افراد خانواده برای واکنش نشان دادن و پاسخ دادن به احساسات که در بر گیرنده پاسخ احساس شادکامی (شادی، حساس بودن به تماس لمسی، مهر ومحبت) و اضطراب ( نگرانی، غم و اندوه، افسردگی، خشم و ترس) است. همراهی عاطفی به میزان کیفیت علاقه و نگرانی که اعضای خانواده نسبت به یک دیگر اشاره می‌‌کند. در نهایت بعدکنترل رفتارکه درجه مناسب و استاندارد برای رفتار کردن است (ارچامباولت[11] و همکاران، 2014). تمامی خانواده‌‌ها داری عملکرد ضعیف، در زمینه مسائل عاطفی، مشکل دارند و معمولاً از انجام مراحل حل مسئله عاجزند. دراین خانواده‌‌ها، به ارتباطات بین اعضا توجه نمی‌‌شود، نقش هر یک از اعضاء مشخص و روشن نیست، سطح واکنشهای هیجانی محدود است و کمیت و کیفیت این واکنش‌‌ها متناسب با شرایط و محیط نیست، اعضای خانواده علاقه ای به یک دیگر ندارند (لویتان[12] و همکاران، 2019؛ رایان وگاتمن[13]،2003).

یکی از ابعاد مهم زندگی در خانواده، رضایت خانوادگی[14] است. رضایت خانواده به درجه‌‌ای که افراد خانواده در کنار یکدیگر احساس شادی و خوشبخت بودن می کنند اشاره می‌‌کند. سه بعد رضایت خانواده در بر گیرنده‌‌ انسجام، انعطافپذیری و ارتباطات است (السون[15]،  2004). رضایت خانوادگی سه جزء دارد که عبارتند از: 1- عاطفی، 2- رفتاری و 3- شناختی. جزء عاطفی مانند احساسات مثبت و مطبوع، جزء شناختی مانند ارزیابی‌های خوشایند و مثبت و رفتاری مانند رفتارهای که ناشی از حالات عاطفی و شناخت‌های مطلوب و مثبت است (باگر[16] و همکاران، 2008؛ فورد[17] و همکاران، 2007).  رضایت خانوادگی می تواند سبب  رشد و پیشرفت مادی و معنوی هر جامعه ای شود(عدالتی و ردزوآن[18]، 2010). شخصی که از زندگی خانوادگی خود رضایت دارد، برای خانواده خود وقت بیشتری صرف می کند و انرژی فیزیکی و روانی بیشتری می‌‌گذارد و به اهداف خانوادگی اهمیت و ارزش بیشتری می‌‌دهد (دیکسون و ساگاس[19]، 2007). این ارزش، اهمیت و نگاه مثبت به خانواده موجب کمتر شدن میزان تعارضات، مسائل و مشکلات در زندگی خانوادگی هر فرد می شود ( کاراتپی و الوداگ[20]، 2008). شواهد پژوهشی نشان می‌دهد زنان و مردانی که از زندگی خانوادگی خود راضی هستند  نسبت به کسانی که از زندگی خانوادگی خود ناراضی هستند، به جدایی کمتر فکر می کنند و نسبت به کلیت خانواده احساس پایدار و عمیقی دارند (دیلانگیز و زویکر[21]، 2017؛  شریوسکا[22]،2012).

توانمندی خانواده[23] فرایندی است که طی آن خانواده، جهت مدیریت مطلوب زندگی دانش و مهارتهای لازم راکسب می‌‌کند و در نتیجه این امر میزان کیفیت زندگی و شیوه زندگی هر یک از افراد خانواده رشد می‌‌کند (سوبندی[24]، 2013). در حقیقت توانمند سازی خانواده فرایندی تعاملی و مثبت است که مرتبط با دیگران است و در ارتباط با آنها شکل می‌‌گیرد (هان[25] و همکاران، 2018). این نوع از توانمندی حاصل ارتباط متخصصان سلامت و خانواده‌‌ها است که سبب می‌‌شود اعضاء احساس کنترل بیشتری بر زندگی خانوادگی داشته باشند و موجب تغییراتی می‌‌شودکه میزان توانایی، قدرت و مهارتهای خانواده را ارتقاء می‌‌بخشد (گریوز و شلتون[26]، 2007). نتایج پژوهش‌ها نشان داده است که توانمندسازی خانواده و دریافت خدمات خانواده محور در ارتقا کیفیت زندگی والدین و کاهش سطح مشکلات رفتاری کودکان مؤثر است (هیان[27] و همکاران، 2019؛  گراواز و شلتون، 2007).

بازی[28] فرآیندی است که همراه آن احساس شادی و لذت فراوانی وجود دارد، بازی هدف مادی خاصی ندارد، افراد حین بازی فعالیت و تحرک زیادی دارند و با آزادی کامل به انتخاب کردن بازی وادامه دادن به آن می پردازند (بخشی، 1390). در حقیقت بازی سبب رشد و تکامل استعداد‌ها، کسب لذت ورفع نیاز­ها، ابزار تفکر و ارضای حس کنجکاوی است. در اجرای هر بازی تعداد زیادی فعالیت‌های حرکتی وجود دارد که می­تواند سبب تشویق کودکان به شرکت  کردن در فعالیت­های بدنی شود (مهجور، 1383). محققان با استفاده از نظریات هوزینگا[29] و لیکوز[30] طبقه بندی ششگانه ای را به کارگرفتند :1- بازی مهارت فیزیکی است که ویژگی بارز آن فعالیتهای حرکتی بازیکنان است2- بازی‌های استراتژیک،که در آن بازیکنان از میان حرکت­های کنشی انتخاب‌های عقلانی  می کنند 3- بازی­های شانسی،که ویژگی‌های غالب آنها نبود کنترل بر نتیجه کار و دخیل بودن شانس بازیکنان 4- بازیهای موزون، ویژگی این نوع بازی،کنترل همگانی وجمعی بر فعالیت­ها و اعمال یک فرداست 5- بازیهای تقلیدی ویژگی این نوع بازی الگوسازی برای فرد وایفای نقش است و 6- بازیهای تهاجمی، این نوع بازی خشونت فیزیکی یا زبانی همراه است (بخشی،1390).  بازی­ها فواید بسیاری دارند از جمله: تعاملات اجتماعی و روابط بین­فردی را گسترش می­دهد، بازی رابطه­های بین فردی را تقویت می­کند، تنش­ها و درگیری­ها را کاهش می­دهد،  میزان اطلاعات و آگاهی افراد را بیشتر می کند، افزایش میزان اعتماد بنفس، افزایش دوستی و صمیمیت بین افراد، از بین رفتن دشمنی‌ها و خصومت‌ها، وبه همه ای افراد در گروه­های خانوادگی یا اجتماعی کمک می­کند تا یکدیگر را درک کنند و از بودن با یکدیگر لذت ببرند و ازهمه مهمتر انرژی فوق­العاده مثبتی در افرادی که درگیر بازی بوده­اند جریان می­یابد (باشتوونکو[31] و همکاران، 2021؛  هیمن اور و باومن[32]، 2018؛ آلکاراز-مونوز[33] و همکاران، 2020؛ واردا، 2007؛ ترجمه حسین فدایی و ارسلانی [34]،1397). شواهد پژوهشی نشان می­دهد که اجرای متعادل بازی­های ویدئویی باعث ایجاد پیوند و بهبود روابط خانوادگی، ایجاد احساسات مثبتی مانند، خوشبختی و لذت، احساس نزدیکی به عزیزان، حفظ تعامل بین نسل‌های خانواده می شود (چنگ[35] و همکاران، 2018).

یکی از انواع مختلف بازی‌ها که دارای جذابیت خاصی هستند  بازی‌های بومی-محلی است. بازی‌های بومی محلی با آداب رسوم و الگو‌های حرکتی مردم در مناطق متفاوت جغرافیایی مردم در ارتباط هستند (روحی دهکردی، 1392). این بازی­ها تنوع بسیاری دارند و به صورت آزادانه و بدون مقید بودن به مکان، به راحتی بدون ابزار دست و پا گیر، قابل اجرا هستند. همین ویژگیها سبب شده که افراد ( پیر و جوان و کودک)به انجام بازی‌های بوی و محلی میل داشته باشند. به طور کلی   می توان هدف بازی را بیدار کردن ظرفیت اشخاص برای لذت جویی از زیبایی، محبت کردن ، همکاری و کمک به آگاه شدن ازاین لذت دانست و انگیزه انسان را برای روی آوردن به بازی در روحیه کنجکاوی و کاوشگری خلاصه کرد و ایجاد آمادگی در افراد برای رویا رویی با شرایط و وضعیت‌های پیش بینی نشده را به آن اضافه کرد (نوروزی بجقی، 1394). از جمله ویژگی‌های نهادینه شده در بازی‌های بومی محلی، احترام به حقوق دیگران، مسولیت پذیری، قانون پذیری، تقویت کار گروهی، مدیریت رفتار می باشد (درخشان زاویه،1390) که به نظر می رسد موارد ذکر شده بتواند نقش مؤثری بر شاخص­های کیفیت و کارکرد خانواده داشته باشند. اما با این حال در بررسی‌های انجام شده در زمینه نقش بازی­های خانوادگی در شاخص‌های کیفیت و کارکرد خانواده خلأ بسیار جدی وجود دارد. طی این بررسی­ها پروتکل منسجمی در زمینه بازی­های خانوادگی و نیز مطالعه ای علمی و نظام­مند در زمینه اثرات این بازیها بر ابعاد و مؤلفه‌های خانواده چه در داخل و چه در خارج یافت نشد. بنابراین پژوهش حاضر با در نظر گرفتن این دو خلأ در پی پاسخگویی به این سوال است که بازی‌های خانوادگی چه تاثیراتی بر توانمندسازی، رضایتمندی و ابعاد شش گانه کارکرد خانواده دارد؟

روش پژوهش

در این پژوهش طرح تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون– پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش خانواده‌های دارای حداقل یک فرزند 6 سال به بالای ساکن شهرستان هرسین در سال‌های 1401-1400 بود. روش نمونه‌گیری به‌صورت در دسترس بوده است. به این ترتیب که تعداد بیست خانواده را که دارای ملاک‌های ورود باشند انتخاب، سپس این بیست خانواده به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ملاک‌های انتخاب اعضاء برای گروه آزمایش داشتن حداقل یک فرزند 6 ساله و یا 6 سال به بالا (برخی بازی‌های خانوادگی به فرزندی بالای شش سال نیاز دارد)، حداقل دو سال از ازدواج آنها گذشته باشد (خانواده‌ها پس از دوسال شکل گیری، هویت منسجمی می یابند) و زوجین در آستانه طلاق نبوده و اقدامی قانونی برای طلاق نکرده باشند و ملاک‌های خروج این پژوهش، عدم همکاری خوب و دقیق در انجام بازی‌ها و عدم رضایت و تمایل به ادامه پژوهش بود پس از انتخاب اعضاء ابتدا پیش آزمون برای همه بیست خانواده (پدر و مادر) اجرا شد و سپس پروتکل بازی‌های خانوادگی برای گروه آزمایش (به‌صورت تک به تک برای هر خانواده) ارائه شد. در نهایت پس از یک هفته از اتمام اجرای پروتکل پس آزمون اجرا شد. برای کنترل متغیر مداخله گر زمان، پژوهشگر هر جلسه بازی خانوادگی  را به صورت دوره ای در همه خانواده‌های گروه آزمایش اجرا و پس از تکمیل دور اول جلسه بعد را روی خانواده‌های گروه اجرا می کرد. به منظور رعایت ملاحظات اخلاقی، ازتمامی افراد شرکت‌کننده در پژوهش به صورت شفاهی رضایت حضور در پژوهش کسب گردید و به مشارکت‌کنندگان جهت حفظ اطلاعات آنها و به‌کار بردن این اطلاعات صرفاً برای کار پژوهشی اطمینان خاطر داده شد. لازم به ذکر است که پروتکل بازی‌های بومی- خانوادگی محقق ساخته و پس از جستجوی پژوهشگران در منابع مکتوب (واردا، 1397؛ رضوانفر، 1390؛ زارع مقدم، محمدی آرام و امدادی نسب، 1397) و شفاهی طراحی و تنظیم شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش، از آمار توصیقی و استنباطی استفاده شد. در سطح توصیفی، آمارهای میانگین و انحراف استاندراد و در سطح استنباطی، تحلیل کوواریانس تک‌راهه مورد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS نسخه 25 استفاده شد.

مقیاس سنجش خانواده مدل مک مستر[36](FAD)

مقیاس سنجش خانواده بر اساس مدل مک مستر به منظور توصیف ویژگی‌های سازمانی و ساختاری خانواده توسط اپشتاین[37] و همکاران (1983) طراحی شد. این مقیاس دارای 60 سوال و شامل 7 مقیاس می‌باشد که 6 بعد خانوادگی: حل مسئله، ارتباط، نقش‌ها، پاسخگویی عاطفی، همراهی عاطفی، کنترل رفتار و یک بعد عملکرد کلی خانوادگی را می‌سنجد. هر سوال به یکی از این مقیاس‌ها مربوط می‌شود، که عملکرد سالم و ناسالم خانواده را توصیف می‌کنند. عبارات مربوط به هر زیر مقیاس: زیر مقیاس نقش‌ها شامل 9 عبارت، حل مسئله 6 عبارت، ارتباط  7 عبارت، پاسخ‌گویی عاطفی 7 عبارت، همراهی عاطفی 8 عبارت، کنترل رفتار 10 عبارت و زیر مقیاس کارکرد کلی 13 عبارت می‌باشد(اپشتاین و همکاران، 1983). مقیاس پاسخ‌دهی به این پرسشنامه براساس طیف لیکرت چهار قسمتی از کاملاً موافق نمره (1) تا کاملاً مخالف نمره (4) می‌باشد. نمرات بالاتر نشان‌دهنده‌ای کارکرد ضعیف تر خانواده و نمرات کمتر نشان‌هنده کارکرد بهتر خانواده است. در مطالعه اپشتاین و همکاران (1983) روایی این ابزار به روش تحلیل تشخیصی[38] خانواده‌های سام و ناسالم مورد تایید قرار گرفت. روایی ملاکی ابزار سنجش خانواده نیز از طریق همبستگی با مقیاس رضایت زناشویی والاس[39] (1953) 53/0 محاسبه  و پایایی خرده مقیاس‌های آن به روش آلفای کرونباخ در بازه 74/0 تا 92/0 بدست آمد. این ابزار در ایران توسط زاده محمدی و ملک خسروری (1385) هنجاریابی شده است که ضریب آلفای کرونباخ کلی محاسبه شده برای کل مقیاس‌ها برابر 94/. بوده است. همچنین در مطالعه یوسفی (1391) روایی سازه این ابزار با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی محاسبه و ساختار عاملی ابزار مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 83/0 بدست آمد. 

مقیاس توانمندسازی خانواده[40] (FES)

این مقیاس توسط کورن[41] و همکاران (1992) ساخته شد که شامل 34 ماده و 3 خرده مقیاس می‌شود: خرده مقیاس خانواده 12 ماده، سیستم‌های خدماتی 12 ماده، و اجتماعی سیاسی 10 ماده  می‌باشد. ماده‌های این مقیاس بر اساس یک طیف لیکرت 5 درجه­ای (1= کاملاً غلط تا 5= کاملاً صحیحً) نمره‌گذاری می‌شوند، و حداقل و حداکثر نمره‌های آن به ترتیب 34 و 170 است. نمره بین 34 تا 68 نشان‌دهنده‌ای توانمندی ضعیف خانواده، نمره بین 68 تا 102 نشان‌دهنده توانمندی متوسط و نمره بیشتر از 102 نشان دهند توانمندی قوی خانواده است(کورن و همکاران، 1992).کورن و همکاران ضرایب پایایی آلفای کرونباخ خرده مقیاس‌های این ابزار را از 87/ تا 88/.، ضرایب پایایی باز آزمایی (با فاصله 3 تا 4 هفته) را از 83/0 تا 85/.، ضرایب توافق بین ارزیابی کننده‌ها ( ضریب کاپا) را از 70/0 تا 82/. گزارش کردند. ورنما[42] و همکاران (2014) در تحلیل عاملی روی این مقیاس به سه عامل مرتبط با خانواده، سیستم خدماتی و اجتماعی دست یافتند و روایی همگرای آن را با استفاده از همبستگی بین ماده‌ها با خرده مقیاس‌های خانواده  از 78/0 تا 85/0، سیستم خدماتی از 59/0 تا 80/0 و اجتماعی از 72/0 تا 89/0 گزارش کردند. همچنین در پژوهش حاضر ضریب پایایی به روش آلفای کرونباخ 95/0 محاسبه شد.

مقیاس رضایت خانوادگی[43] (FSS)

مقیاس 10 ماده‌ای رضایت از خانواده بر اساس مقیاس 14 سؤالی السون و ویلسون[44] (1982) ساخته شده است. این مقیاس رضایت از جنبه‌های مختلف کار کرد خانواده، شامل صمیمیت خانواده، انعطاف‌پذیری و ارتباطات را می‌سنجد. نمره‌گذاری این ابزار براساس یک طیف
5 درجه‌ای از نوع لیکرت، از 1 برای کاملاً ناراضی تا 5 برای کاملاً راضی اجام می‌شود. هر فرد می‌تواند نمره ای بین 10 تا 50 دریافت کند. آندرهیل[45] و همکاران (2004) در پژوهشی بر روی بیش از 1000 خانواده جهت سنجش روایی این ابزار همبستگی آن را با مقیاس رضایت از زندگی 43/0 و پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ 94/. تا 95/. به‌دست آوردند. در مطالعه حبیبی، مظاهری، دهقانی  و عاشوری (1393) ساختار تک عاملی مقیاس رضایت خانوادگی به روش تحلیل عاملی مورد تأیید قرار گرفت و ضریب پایایی به روش آلفای کرونباخ برای پدران، مادران و فرزندان به ترتیب 90/، 89/0 و 88/0 گزارش شده است. پایایی این مقیاس در پژوهش عالی‌پور بیرگانی (1391) با روش آلفای کرونباخ 92/. محاسبه شد.

 

 

جدول1. پروتکل محقق ساخته اجرای بازی‌های خانوادگی

جلسات

محتوا

اول

1- معرفی خود وآشنایی با اعضای خانواده.

2- توضیحات کلی در مورد جلسات و نحوه برگزاری آنها.

3- توضیحات کامل در مورد چگونگی اجرای بازی‌های(فرار، کشاورز رفت بازار، پانتومیم).

4- اجرای بازی‌های (فرار، کشاورز رفت بازار، پانتومیم) ، هر کدام از بازی‌ها در مدت زمان 45 دقیقه.

5- گرفتن بازخورد از اعضای خانواده در مدت زمان 10 دقیقه و پرسیدن سوالاتی در مورد احساسات اعضای خانواده.

دوم

1- توضیحات کامل در مورد چگونگی اجرای بازی‌های(گرگم و گله می‌برم، تنیس کلمات، شاه وزیر).

2- اجرای بازی‌های (گرگم و گله می‌برم، تنیس کلمات، شاه وزیر). هر کدام از بازی‌ها در مدت زمان 45 دقیقه.

3- گرفتن بازخورد از اعضای خانواده در مدت زمان 10 دقیقه و پرسیدن سوالاتی در مورد احساسات اعضای خانواده.

سوم

1- توضیحات کامل در مورد چگونگی اجرای بازیهای ( وسطی، نقطه بازی، گوشه بازی).

2- اجرای بازی‌های ( وسطی، نقطه بازی، گوشه بازی) ، هرکدام از بازی‌ها در مدت زمان 45 دقیقه.

3- گرفتن بازخورد از اعضای خانواده در مدت زمان 10 دقیقه و پرسیدن سوالاتی در مورد احساسات اعضای خانواده.

چهارم

1- توضیحات کامل در مورد چگونگی اجرای بازیهای ( لی لی، یه قل دو قل، اسم فامیل).

2- اجرای بازی‌های(لی لی، یه قل دو قل، اسم فامیل)، هر کدام از بازی‌ها در مدت زمان 45 دقیقه.

3- گرفتن بازخورد از اعضای خانواده در مدت زمان 10 دقیقه و پرسیدن سوالاتی در مورد احساسات اعضای خانواده.

پنجم

1- توضیحات کامل در مورد چگونگی اجرای بازی‌های ( طناب بازی، گل یا پوچ، چی تو دستم دارم).

2- اجرای بازی‌های( طناب بازی، گل یا پوچ، چی تو دستم دارم)، هرکدام از بازی‌ها در مدت زمان 45 دقیقه.

3- گرفتن بازخورد از اعضای خانواده در مدت زمان 10 دقیقه و پرسیدن سوالاتی در مورد احساسات اعضای خانواده.

ششم

1- توضیحات کامل در مورد چگونگی اجرای بازی‌های( ارهنگ ارهنگ، کلاغ پر).

2-اجرای بازی‌های(ارهنگ ارهنگ، کلاغ پر)، هر کدام از بازی‌ها در مدت زمان 45 دقیقه.

3- گرفتن بازخورد از اعضای خانواده در مدت زمان 10 دقیقه و پرسیدن سوالاتی در مورد احساسات اعضای خانواده.

جدول 2: شرح بازی‌ها به ترتیب جلسات

جلسه

عنوان بازی

شیوه انجام بازی

اول

فرار

فرار: یک بازیکن گرگ می‌شود و بقیه بازیکنان با گرفتن دست‌های یک­دیگر دایره درست می‌کنند. گرگ وسط دایره می‌ایستد و سعی می‌کند با دویدن به سمت دست‌های بازیکن‌ها، آن‌ها را از هم باز کند و از دایره بیرون برود. گرگ باید آنقدر محکم فشار دهد تا بازیکن‌ها مجبور شوند دست‌های یکدیگر را رها کنند، اما بازیکن‌ها هم سعی می‌کنند تا دست‌های یکدیگررا محکم بگیرند و او را متوقف کنند.

کشاورز رفت بازار

یک بازیکن با گفتن کشاورز رفت بازار تا بفروشه یه ... بازی را شروع می‌کند. سپس بازیکن جای خالی را به انتخاب خودش با چیزی پر می‌کند، مثلا گاو. لازم نیست آن مورد حتما به مزرعه مربوط باشد؛ بلکه می‌تواند هر نوع شئ را شامل شود، از یک تکه طناب تا موشک فضایی، روزنامه یا هر چیز دیگر. بازیکنی که سمت چپ او نشسته، آنچه را که بازیکن اول گفته است تکرار می­کند و یک مورد دیگر به آن اضافه می‌کند. مثلاً: کشاورز رفت بازار تا بفروشه یه گاو و یه خرس . بازیکن سوم، جمله بازیکن قبلی را تکرار می‌کند ویک مورد جدید به آن اضافه می‌کند. بازیکن­ها به نوبت آنچه را که گفته شده تکرار می­کنند و به ترتیب یک مورد جدید به آن اضافه می‌افزایند. البته هر قدر جمله طولانی­تر شود، به خاطر سپردن آن نیز سخت­تر می‌شود. بازیکنی که موارد را اشتباه بگوید از بازی حذف می‌شود. بازی را تا زمانی که تنها یک بازیکن باقی بماند ادامه دارد.

پانتومیم (ادا­بازی)

یک بازی گروهی است که با استفاده از نمایش بی­کلام انجام می‌شود، شرکت‌کنندگان به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول کلمه ای را با توافق انتخاب می‌کنند. از میان گروه دوم، یک نفر انتخاب می‌شود و گروه اول این کلمه را فقط به او می‌گویند. این فرد باید با اجرای پانتومیم ( نمایش، بدون صحبت کردن) به بقیة اعضای گروه خودش بفهماند که اعضای گروه اول چه کلمه ای انتخاب کرده  بودند. بقیه افراد گروه می‌توانند صحبت کنند و سوالاتی بپرسند و کسی که پانتومیم را اجرا می­کند، می­تواند با ایما و اشاره به آنها جواب دهد. هر گروه مدت زمان خاصی (مثلاً 3 دقیقه) فرصت دارد تا کلمه مورد نظر را بیابد. در دور بعد، یک نفر از اعضای گروه اول باید همین نمایش را برای کلمه منتخب گروه دوم انجام دهد. در هر دور، گروهی که کلمه را صحیح حدس زده است، یک امتیاز می‌گیرد و گروهی که در تعداد دورهای مساوی، امتیاز بیشتری گرفته، برنده است.

دوم

گرگرم و گله می‌برم

از بین شرکت‌کنندگان، دو نفر از چابک‌ترین افراد بعنوان گرگ و چوپان انتخاب می‌شوند، بقیه افراد در نقشه بره، پشت چوپان صف می‌کشند و لباس یکدیگر را زنجیروار می‌گیرند. گرگ  روبه روی چوپان می‌ایستد و افراد در نقش خود اشعاری را می‌خوانند:

گرگ: گرگم و گله می‌برم

گوسفندان: چوپون دارم نمی زارم

گرگ: دندون من تیز تره

گوسفندان: دنبه من لذیذ تره

گروه در حال حرکت نامنظم: خونه خاله کدوم وره

از این وره از اون وره

بره‌ها در حین خواندن اشعار، شروع می‌کنندبه راست و چپ حرکت کردن. گرگ هم سعی می­کند یکی را بگیرد و از زنجیره جدا کند، او جزو دستة گرگ می‌شود، کمر گرگ را می‌گیرد و به جدا کردن گوسفندان از گله کمک می‌کند و با او شعر می‌خواند. این روند ادامه پیدا می‌کند تا تنها 1 نفر پشت سر چوپان بماند. او در آغاز بازی بعدی، گرگ می‌شود.

تنیس کلمات

بازیکن‌ها با توجه به تعدادشان، به دو تیم یک یا چند نفره تقسیم می‌شوند. یک بازیکن موضوعی را انتخاب می‌کند، مثلاً میوه. بازیکن یا تیم دیگر میوه‌ای را نام می‌برد، مثل موز. سپس بازیکن یا تیم اول پنج ثانیه فرصت دارد تا نام میوه‌ای دیگررا بگوید. نام میوه‌ها نباید تکراری باشد. بازیکن‌ها به همین ترتیب بازی را ادامه می‌دهند تا وقتی که یکی از طرفین دیگر نتواند میوه‌ای جدیدی بگوید. در این صورت، بازیکن یا تیم مقابل برنده آن دور بازی می‌شود. برنده موضوع دور بعد را انتخاب می‌کند.

شاه-وزیر (کبریت بازی)

شاه وزیر( کبریت بازی): روی سطح بزرگ کبریت یک سمت دزد وسمت دیگر پلیس و روی یک طرف  سطح باروتی کبریت شاه و طرف دیگرش وزیر نوشته می‌شود. سپس بچه‌ها دایره وار می‌نشینند و به نوبت کبریت را پرتاب می‌کنند تا یک نفر شاه را بیاورد. این روش ادامه پیدا می‌کند تا وزیر هم پیدا شود. از آن پس هر فردی  که دزد بیاورد باید بدین‌گونه مجازات شود:

وزیر می‌گوید: پادشاه یک دزد داریم.

پادشاه: دزد کیست؟

وزیر: (اسم دزد را می‌گوید)

پادشاه: چی دزدیده؟

وزیر: شلینگ همسایه (هر وسیله ای را می‌تواند نام ببرید).

دوم

شاه-وزیر (کبریت بازی)

در این قسمت پادشاه یک دستور می‌دهد و دزد باید اجرا کند و نیز ناظر اجرای دستور است. حال نوبت به فرد بعدی می‌رسد که باید کبریت را بیندازد: اگر پلیس بیاورد هیچ آسیبی نمی بیند ولی اگر دزد بیاورد به روشی که اشاره شد با او برخورد می‌کنند. کبریت انداختن بین دو نفر ادامه می‌یابد و کسانی که مقام وزیر و پادشاه را دارند نیازی نیست که کبریت بیندازند، ولی اگر کسی شاه یا وزیر بیاورد او صاحب این مقام است و فرد قبلی خلع می‌شود و تا پیدا شدن شاه یا وزیر جدید این مقام ثابت است و صاحب آن به انداختن  مجدد کبریت نیازی ندارد. بازی تا هر زمانی می‌تواند ادامه یابد. بازی می‌تواند انجام دادن کارهایی نظیر آب آوردن از چشمه، کلاغ پر رفتن و زو کشیدن باشد.

سوم

وسطی

شرکت­کنندگان به دو دسته تقسیم می‌شوند و به قید قرعه مشخص می­کنند اول کدام گروه، وسط باشد. گروه برنده یا گروه کناری نیز دو دسته می‌شوند و هر دسته در یک طرف زمین بازی قرار می‌گیرد.گروه کناری سعی می‌کند با پرتاب توپ به سمت دیگر، افراد وسط را هدف گیرد، افراد وسط هم سعی می‌کنند با جا خالی دادن نگذارند توپ به آنها برخورد کند. هر کس که مورد اصابت توپ قرار گیرد از بازی بیرون می­رود. اگر کسی توپ را بدون تماس با بدن خود یا زمین در هوا بگیرد اصطلاحا می‌گویند گل( بُل) گرفته است، در برابر هرگل می‌تواند یکی از یارانش را از بازی بیرون رفته، دوباره به وسط بیاورد، یا امتیاز را ذخیره کند تا اگر توپ خورد، از بازی خارج نشود. اگر آخرین فرد وسط نیز سوخت، تیم کناری و تیم وسطی، جای خود را عوض می‌کنند.

نقطه بازی

نقطه بازی: ابتدا روی یک صفحه کاغذ، نقاط هم اندازه با فاصله حداکثر نیم سانتیمتر از هم به صورت افقی و عمودی رسم می‌کنید. نقاط باید درست زیر هم رسم شوند به طوری که از اتصال چهار نقطه یک مربع رسم شود. بازیکن‌ها باید بیشتر از یک نفر باشند در هر نوبت هر بازیکن می‌توانداز طریق کشیدن یک خط دو نقطه را به هم وصل کند و از اتصال نقاط به هم مربع بسازد. هر کس زودتر مربعی را کامل کند صاحب مربع است و می‌تواند حرف اول نام خود را به عنوان صاحب مربع داخل آن بنویسد. بازی وقتی تمام می‌شود که نقطه‌ای خالی در صفحه نماند و برنده کسی است که تعداد مربع بیشتری داشته باشد.

گوشه بازی

در این بازی چهار نفر در چهار گوشه اتاق می‌ایستند و یک نفر در وسط باقی می‌ماند. به محض شروع بازی بازیکنان باید جاهای خود را با هم عوض کنند و نفر وسط هم باید سعی کند جای یکی از آنها را بگیرد. در صورتی که موفق شود، بازیکنی که جای خود را از دست داده در وسط می­ماند.

چهارم

لی لی

ابتدا جدول لی لی را بکشید. بزرگی هر خانه به اندازه­ای باشد که پا هنگام لی لی کردن بدون اینکه روی خط برود در آن قرار گیرد. قبل از شروع بازی تعیین کنید که اگر بازیکنان با موفقیت یک دور لی لی بازی کردند، آیا یک نوبت جایزه می‌گیرند یا نه.

بازیکن‌ها به نوبت روی جدول لی لی حرکت می‌کنند. اگر سنگ روی خط یا بیرون از جدول بیفتد، نوبت به بازیکن بعدی می‌رسد. وقتی سنگ داخل یک خانه افتاد، بازیکن‌ها با قرار دادن یک پا در خانه‌های تکی و قرار دادن دو پا در خانه‌های دوتایی لی لی می‌کنند. آن‌ها نباید پایشان روی خط برود، در غیر این صورت نوبت به بازیکن بعدی می‌رسد. اگر بازیکن به خانه­ای که در آن سنگ قرار دارد برسد، آن را بر می‌دارد و حرف اول اسم خود را در آن می‌نویسد. بنا بر تصمیم گروه قبل از شروع بازی، او می‌تواند  به عنوان جایزه یک دور دیگر بازی کند و یا اینکه نوبت را به بازیکن بعدی بدهد. اولین نفری که حرف اول اسم خود را در همه خانه‌ها بنویسد برنده است.

یه­قل
 دو­قل

یه قل دو قل: در این بازی هر یک از بازیکنان پنج سنگ کوچک بر می‌دارد سنگها را بالا می‌اندازد و با پشت دست می‌گیرد. شروع کننده بازی کسی است که سنگ بیشتری پشت دستش بماند . نفر اول پنج سنگ خود را روی زمین می‌اندازد و یکی از آنها را به هوا می‌اندازد، در همین حین به سرعت یکی از سنگهای روی زمین را بر می‌دارد و آن یکی سنگ را در هوا می‌گیرد. بدین صورت، همه سنگ­ها ( دو ، سه و...) جمع می‌کند. بعد با انگشتان خود دروازه یا پل می‌سازد و در حین انداختن یک سنگ به بالا، یک سنگ دیگر را از زیر دروازه، عبور می‌دهد (به جز سنگی که حریف به عنوان عروس انتخاب کرده است). در مرحله بعد که امتیاز گیری است، سنگ‌ها را به بالا انداخته و با پشت دست می‌گیرد و به تعداد سنگ‌ها امتیاز می‌گیرد. اولین فردی که به صد امتیاز برسد برنده بازی است. بازی یه قل دو قل انواع مختلفی دارد اما معمولا این مراحل را طی می‌کند: یه قل/ دو قل/ سه قل/ چهار قل/ سوت/ بذار و بردار/ یک دست/ بشکن ونشکن/ گلاب پاش/ یه تخم کن/ دو تخم کن/ عروس/ دروازه اول و دوم/ بار آوردن.

اسم فامیل

در این بازی شرکت کنندگان ابتدا روی کاغذ جدولی رسم می‌کنند که ردیف اول آن مواردی همچون نام، نام خانوادگی، شهر، کشور، رنگ، نام اشیا، نام گل، نام اعضای بدن، نام شغل، نام ورزش، نام حیوان، نام غذا، نام میوه، نام مشاهیر، نام خودرو، نام فیلم و سایر موضوعات نوشته شده است. در مرحله بعد شرکت کنندگان روی یکی از حروف الفبا توافق می‌کنند و با شروع بازی سعی می­کنند تمامی ستون­های جدول را به نحوی پر کنند که با حرف مشخص شده آغاز شود. این کار با سرعت و مخفیانه انجام می‌گیرد. اولین نفری که تمام موارد را پر کرد توقف یا ایست می‌گوید و بقیه باید دست از پر کردن ستون‌ها بکشند. سپس هر کلمه نوشته شده ستون به ستون مقایسه می‌شود و به هر گزینه امتیاز داده می‌شود. امتیاز دهی معمولا به این شیوه که اگر کلمه نوشته شده در هر ستون منحصر به فرد باشد و فقط یک نفر آن را نوشته باشد 10 امتیاز و اگر کلمات نوشته شده در هر ستون مشترک باشد به نفراتی که مثل هم نوشته شده باشند 5 امتیاز و اگر کلمه ای نوشته نشده باشد، امتیاز به فرد تعلق نمی گیرد و اگر موضوعی را تنها یک نفر پاسخ داده و سایر شرکت کنندگان خالی گذاشته باشند آن فرد 20 امتیاز می­گیرد. جمع امتیاز ستون‌ها امتیاز فرد در آن مرحله را مشخص می‌کند. پس از چند دور بازی شیوه به این شیوه نتایج مجموع شمرده می‌شود و برنده تعیین می‌شود.

پنجم

طناب بازی

طناب بازی: هریک از چهار بازیکن یکی از نام‌های سرخ، سبز، آبی و گلابی را برای خود انتخاب می‌کند. آنگاه دو نفر از بازیکنان هر یک دو سر طناب را در دست گرفته و یکی دیگر از بازیکنان بین این دو قرار می‌گیرد. یک نفر دیگر هم کنار محوطه بازی می‌ایستد. دو نفر بازیکن طناب به دست شروع به چرخاندن طناب می‌کنند و فردی که در وسط ایستاده باید با نزدیک شدن طناب به پاهای او به هوا بپرد تا طناب از زیر پای او بگذرد. این کار به صورت متوالی انجام می‌گیرد. همراه با این کار، دو نفری که دو سر طناب را گرفته اند. مرتبا تکرار می‌کنند: سرخ، سبز آبی، گلابی. بازی به همین ترتیب ادامه دارد تا زمانی که پای پرنده به طناب گیر کند و طناب از چرخش بیفتد. آنگاه روی هر نامی که این خطا صورت بگیرد، صاحب آن نام باید به وسط بیاید و از روی طناب بپرد. بازیکنان، بازی به همین شیوه تا هر زمان که مایل باشند ادامه می‌دهند.

گل یا پوچ

بازیکن‌ها دوتا دوتا تقسم می‌شوند. یک بازیکن از هر زوج سنگ را می­گیرد و آن را مخفی می‌کند. او سعی می‌کند با جا به جا کردن سنگ از دستی به دست دیگر  حواس بازیکن دیگر را پرت کند و با تظاهر به جابه جا کردن سنگ او را گیج کند. بازیکنی که باید حدس بزند، به دستی که فکر می‌کند سنگ در آن مخفی شده اشاره می‌کند. مخفی کننده سنگریزه همان موقع دستش را باز می‌کند و آن چه را که در آن است نشان می‌دهد. اگر حدس زننده درست حدس زده باشد، او مخفی کننده جدید می‌شود. اما اگر اشتباه حدس زده باشد، مخفی کننده اول یک بار دیگر با پنهان کردن سنگریزه، بازی را انجام می‌دهد. این بازی می‌تواند با سرعت زیادانجام شود.

چی­تو دستم دارم

یک بازیکن اولین مخفی کننده است. او می‌رود و شی کوچکی را پیدا می‌کند که در دستش جا شود. سپس در حالی که آن را در دستش مخفی کرده بر می‌گردد. بازیکن‌ها به نوبت از او سوالاتی درباره آن شی می‌پرسند. هدف بازی این است که بقیه بفهمند آن شی چیست. بازیکنی که شی را مخفی کرده می­تواند تنها با بله یا نه جواب دهد. بازیکنی که شی را درست حدس بزند مخفی کننده بعدی می‌شود. او شی بعدی را پیدا می‌کند و آن را در دستش پنهان میکند. مثال: نرم است؟، سبز است؟ ، از دریا می‌آید؟.

ششم

ارهنگ ارهنگ

در یک محوطه، دایره با سنگ می­کشند و یک نفر وسط دایره چشم بسته می‌نشیند و افراد در بیرون از دایره هر کدام رنگ اسبی را می­گفتند: مثلاً اسب سفید، اسب قهوه ای، اسب سیاه و ... نفرات خارج از دایره هر کدام با گفتن رنگ اسب یک ضربه به شخص چشم بسته داخل دایره می‌زند و از او سؤال می‌کنند: ارهنگ ارهنگ اسب چه رنگ، یعنی اینکه چه کسی به تو دست زد؟ و او باید شخصی را که زد درست حدس بزند. مثلا اگر اسب سفید ضربه زده بگوید اسب سفید، اگر تشخیص آن درست بود چشم‌هایش را باز می‌کرد و با شال تاب داده شده اسب سفید را می‌زد و اسب سفید جایگزین مشخص می‌شد. اگر حدس آن نادرست باشد افراد خارج از دایره به زدن ادامه می‌دادند تا بلاخره درست بگوید.

کلاغ­پر

بازیکنان از بین خودشان یک استاد انتخاب می‌کنند. همه به همراه استاد به شکل دایره وار دور هم می­نشینند. هر کدام از بازیکنان انگشت اشاره شان را روی زمین می‌گذارند و استاد نیز انگشتش را روی زمین می‌گذارد و عبارت‌هایی هم چون(کلاغ پر، کنجشک پر، عقاب پر، اتاق پر و اسب پر)  را می‌گوید. هم زمان با گفتن هر مورد، به وسیله استاد، بازیکنان باید در صورت درستی در پریدن، انگشتشان را به بالا ببرند و در صورت اشتباه در پرش، انگشت را حرکت ندهند.استاد برای آزمایش هوش و ذکاوت بازیکنان و به اشتباه انداختن آنان، گاهی اوقات، انگشتش را به اشتباه بالا می‌برد و به طور مثال می‌گوید: (تلوزیون پر) و انگشت را به نشانه پریدن بالا می‌برد و یا می‌گوید ( پروانه پر) و انگشتش را بالا نمی برد. این بازی به همین شیوه ادامه می‌یابد و هر کس حرکت پریدن یا نپریدن را به اشتباه اجرا کند، می­سوزد و باید از بازی خارج شود. در پایان فقط یک نفر باقی می‌ماند که به عنوان برنده بازی شناخته می‌شود و مورد تشویق دوستان قرار می‌گیرد.

یافته‌ها

از 40 نفر شرکت‌کننده در پژوهش 20 نفر (50 درصد) مذکر، 20 نفر (50 درصد) مؤنث و میانگین سنی آنها 52/35 (کمینه 27 و بیشینه 48) سال بود. همچنین  میانگین مدت ازدواج شرکت کنندگان 15/12 (کمینه 8 و بیشینه 19) سال بود. توزیع تحصیلات آنها اینگونه بود که 8 نفر زیر دیپلم (20 درصد)، 15 نفر دیپلم (5/37 درصد)، 7 نفر فوق دیپلم (5/17)،  9 نفر کارشناسی (5/22) و 1 نفر کارشناسی ارشد (5/2 درصد) داشتند.  برای بررسی مفروضه‌های تحلیل کوواریانس از آزمون­های چولگی و کشیدگی جهت بررسی توزیع  نرمال بودن داده‌ها  و f لوین برای بررسی همگنی واریانس‌ها استفاده شد.

جدول 3: نتایج چولگی و کشیدگی  و آزمون f  لوین برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیر‌ها و  همگنی واریانس‌ها

متغیر

نرمال بودن داده‌ها

آزمون f لوین

 

وضعیت

چولگی

کشیدگی

f

Df1

Df2

سطح معناداری

رضایتمندی خانواده

پیش آزمون

15/ 1

51/2

413/1

1

38

242/0

پس آزمون

12/1

79/1

توانمندسازی خانواده

پیش آزمون

32/0

23/1-

605/1

1

38

213/0

پس آزمون

22/0

13/1-

ارتباط

پیش آزمون

007/0

31/0-

806/0

1

38

375/0

پس آزمون

49/0

05/0

ایفای نقش

پیش آزمون

28/0-

04/0

123/0

1

38

728/0

پس آزمون

04/0

10/0-

حل مسئله

پیش آزمون

007/0

31/0-

806/0

1

38

375/0

پس آزمون

49/0

05/0

پاسخ گویی عاطفی

پیش آزمون

33/0-

26/0-

733/0

1

38

397/0

پس آزمون

25/0

54/0-

همراهی عاطفی

پیش آزمون

44/0

54/0

258/17

1

38

000/0

پس آزمون

20/1-

38/1

کنترل رفتار

پیش آزمون

038/0

79/0-

655/3

1

38

063/0

پس آزمون

25/0

07/1

کارکرد کلی

پیش آزمون

68/0-

87/0

095/0

1

38

759/0

پس آزمون

26/0-

63/1-

 

با توجه به جدول آماره‌های متغیر رضایت‌مندی خانواده، توانمندسازی خانواده، ارتباط، ایفای نقش، حل مسئله، پاسخ‌گویی عاطفی، همراهی عاطفی کنترل رفتار و کارکرد کلی معنی‌دار نیست، بنابراین فرض نرمال بودن توزیع نمرات و نیز همسانی واریانس‌های متغیر‌های پژوهش مورد تأیید است.

جدول 4: تحلیل کواریانس تک متغیره برای مقایسه میانگین نمرات پس آزمون دو گروه آزمایش وکنترل

متغیر

شاخص

مجموعه مجذورات

df

میانگین مجذورات

f

سطح معناداری

مجذور اتا

توان آماری

رضایتمندی خانواد

پیش آزمون

10/1290

1

10/1290

56/507

001/0

93/0

1

تفاوت دوگروه در پس آزمون

16/147

1

16/147

89/57

001/0

610/0

001/1

خطا

04/94

37

54/2

 

 

 

 

کل

001/45483

40

 

 

 

 

 

توانمندسازی خانواده

پیش آزمون

17/2173

1

17/2173

54/1513

001/0

97/0

1

تفاوت دو گروه در پس آزمون

25/30

1

25/30

07/2

001/0

36/0

99/0

خطا

12/53

37

43/1

 

 

 

 

کل

00/78698

40

 

 

 

 

 

ایفای نقش

پیش آزمون

55/265

1

55/265

97/139

001/0

791/0

1

تفاوت دو گروه در پس آزمون

03/8

1

03/8

23/4

04/0

103/0

51/0

خطا

19/70

37

89/1

 

 

 

 

کل

000/19489

40

 

 

 

 

 

حل مسئله

پیش آزمون

15/270

1

15/270

84/175

001/0

82/0

1

تفاوت دو گروه در پس آزمون

08/23

1

08/23

02/15

001/0

28/0

96/0

خطا

84/56

37

53/1

 

 

 

 

کل

000/14584

40

 

 

 

 

 

ارتباط

پیش آزمون

09/233

1

09/233

14/144

001/0

79/0

1

تفاوت دوگروه در پس آزمون

40/22

1

40/22

88/13

001/0

27/0

95/0

خطا

59/70

37

61/1

 

 

 

 

کل

40/318

40

 

 

 

 

 

همراهی عاطفی

پیش آزمون

60/379

1

60/379

70/174

001/0

82/0

1

تفاوت دو گروه در پس آزمون

81/10

1

81/10

97/4

03/0

11/0

58/0

خطا

39/80

37

17/2

 

 

 

 

کل

00/21078

40

 

 

 

 

 

پاسخگویی عاطفی

پیش آزمون

94/237

1

94/237

43/250

001/0

87/0

1

تفاوت دو گروه در پس آزمون

62/8

1

62/8

07/9

005/0

197/0

83/0

خطا

15/35

37

95/0

 

 

 

 

کل

00/16302

40

 

 

 

 

 

کنترل رفتاری

پیش آزمون

34/289

1

34/289

81/162

001/0

81/0

1

تفاوت دو گروه در پس آزمون

09/0

1

09/0

05/0

82/0

00/0

05/0

خطا

75/65

37

77/1

 

 

 

 

 

کل

000/37932

40

 

 

 

 

 

کارکرد کلی

پیش آزمون

39/1128

1

39/1128

95/368

001/0

90/0

1

تفاوت دو گروه در پس آزمون

67/21

1

67/21

08/7

01/0

16/0

73/0

خطا

16/113

37

05/3

 

 

 

 

کل

000/64729

40

 

 

 

 

 

آزمون تحلیل کوواریانس تک راهه برای بررسی تفاوت دو گروه آزمایش وگواه را نشان می‌دهد. همان‌طور که در جدول ملاحظه می‌شوددو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون در متغیر‌های رضایتمندی خانواده  (01/0> p، 89/57=F)، توانمند سازی خانواده (01/0> p،07/21=F)، ایفای نقش (05/0> p، 01/21=F)، حل مسئله (01/0> p،02/15F=)، ارتباط  (01/0> p، 88/13F=)، همراهی عاطفی  (05/0> p،97/40F=)، پاسخ گویی عاطفی (01/0> p، 07/9 F=) و کارکرد کلی (01/0> p،80/7=F) تفاوت معنا داری دارند در نتیجه کاربند آزمایشی بر این متغیر‌ها اثر داشته و آنهارا ارتقاء بخشیده اما در بعد کنترل رفتاری  (05/0< p، 05/0=F) تفاوت معنا داری وجود ندارد درنتیجه کاربندی آزمایشی بر بعدکنترل رفتار  اثر نداشته و آن را ارتقا نبخشیده است.

بحث و نتیجه‌گیری

هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش بازی‌های خانوادگی در رضایت‌مندی، توانمندسازی و ابعاد شش‌گانه کارکرد خانواده بر اساس مدل مک مستر بود. نتایج به‌دست آمده از اجرای این پژوهش نشان داد که اجرای بازی‌های خانوادگی بر متغیرهای رضایتمندی خانواده، توانمندسازی خانواده، و زیر مقیاس‌های ارتباط، حل مسئله، ایفای نقش، پاسخگویی عاطفی، مشارکت عاطفی و  کارکرد کلی از ابعاد شش‌گانه کارکرد خانواده تأثیرگذار بوده است.

یکی از یافته‌های مهم پژوهش تأثیر بازی‌های بومی- خانوادگی بر رضایتمندی خانواده بود. در بررسی‌های پژوهشگر مطالعه ای که دقیقا نقش بازی‌ها را در رضایت‌مندی خانوادگی بررسی کرده باشد یافت نشد اما نتایج مطالعه زابرسکی[46] (2001) نشان داد رابطه مثبتی بین اوقات فراغت خانواده و رضایت از زندگی وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش زابرسکی و مک کورمیک (2003) نشان داد، مشارکت در اوقات فراغت خانواده، مهم‌ترین عامل پیش‌بینی‌کننده رضایت از زندگی خانوادگی است. در تبیین این یافته پژوهش می‌توان گفت رضایت از زندگی خانوادگی وضعیتی است که والدین و فرزندان در بیشتر مواقع احساس شادی دارند، بازی موجب تخلیه هیجانی و شادی و نشاط اعضای خانواده می‌شود،  اعضای خانواده هنگام بازی هیجانات مثبت زیادی را تجربه می‌کنند. مثلاً در بازی وسطی هر کدام از بازیکنان مقدار زیادی تحرک همراه با لذت و شادی را تجربه می‌کنند. این هیجانات مثبت، موجب احساس شادی بیشتر بین اعضای خانواده می‌شود واعضاء از بودن در کنار یک دیگر لذت می‌برند و همین امر ارتباط بین اعضا را کیفیت می‌بخشد.کیفیت ارتباط بین اعضای خانواده یکی از مؤلفه‌های مهم رضایتمندی از زندگی خانواده محسوب می‌شود می‌توان گفت که بازی‌های خانوادگی می‌توانند از طریق ارتقاء کیفیت ارتباط بین اعضاء احساس رضایت بیشتری از زندگی خانوادگی ایجاد کنند. همچنین محققان استدلال کرده‌اند که ارتباطات خانوادگی مؤثر تاثیرات مثبتی بر انسجام خانواده و سازگاری بین اعضای خانواده دارد (السون،2000).

نتایج به‌دست آمده از این پژوهش نشان داد که اجرای بازی‌های خانوادگی بر توانمندسازی خانواده تاثیر دارد. در تبیین یافته اخیر باید به این نکته اشاره کرد که توانمندسازی یک فرایند متمرکز به عمل است که از طریق آن اشخاص چگونگی تسلط و کنترل کردن زندگی خود در خانواده را یاد می‌گیرمی‌آموزند(استروتز[47]، 2013). اداره خانواده به نحو احسن نیازمند همکاری اعضای خانواده است. عنصری که معمولاً در بازی‌ها وجود دارد همکاری و کار گروهی است (باشتوونکو و همکاران، 2021). مثلاً در بازی فرار، یکی از اعضاء گرگ می‌شود و بقیه اعضا به‌صورت تیمی با یک دیگر همکاری می‌کنند و دایره وار قرار می‌گیرند و دست هم دیگر را می‌گیرند که گرگ از وسط دایره فرار نکند. فرد در بازی می‌آموزد موفقیت در همکاری با دیگران حاصل می‌شود و از طریق همین همکاری مهارت حل مسئله در خوانده به خوبی تقویت می‌شود. یکی از ویژگی‌های بازی تسریع قدرت تصمیم‌گیری و اراده بازیکنان است. اعضاء می‌آموزند که برای پیش برد اهداف باید به‌صورت تیمی با یک دیگر همکاری کنند و این کار تیمی کنترل و در نهایت احساس خودکارآمدی اعضاء را برای رسیدن به اهداف تقویت می‌کند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اجرای بازی‌های خانوادگی موجب افزایش میزان توانمندسازی خانواده می‌شود.

نتایج به‌دست آمده از این پژوهش نشان داد که اجرای بازی‌های خانوادگی بر بعد حل مسئله از ابعاد شش‌گانه کارکرد خانواده تأثیر دارد. در برسی‌های پژوهشگران مطالعه همسو یا نا همسو با نتیجه اخیر یافت نشد. در تبیین این یافته می‌توان به این نکته اشاره کرد که یکی از عواملی که موجب توانایی حل مسئله در افراد می‌شود مسئولیت‌پذیری است (فرضی و زارعی، 1394). مسولیت‌پذیری از جمله ویژگی است که در اجرای هر کدام از بازی‌ها وجود دارد. افراد مسئول پیامدهای رفتار و انتخاب‌های خود را می‌پذیرند، در اجرای هر بازی، هر کدام از بازیکنان با ترتیب دادن به افکار خود و رعایت نظم و قانون خاص بازی‌ها دست به انتخاب می‌زنند، و نتیجه و پیامد بازی‌ها را می‌پذیرند. در حل مسئله افراد روی مسئله متمرکز می‌شوند و بعد از آن به راه‌حل‌های گوناگون حل مشکل فکر می‌کنند و مناسب‌ترین راه حل را انتخاب می‌کنند، مثلاً در نقطه بازی، بازیکنان باید تمرکز کنند که بتوانند نقاط مناسب را به هم وصل کنند تا بیشترین مربع‌ها را به اسم خود تکمیل کنند. در اجرای هر بازی، بازیکن بر انجام صحیح هر بازی تمرکز می‌کنند تا مناسب‌ترین گزینه را انتخاب و بهترین حرکت را انجام دهد. بنابراین بسیاری از مکانیسم‌های تعبیه شده در بازی‌های خانوادگی در عمل مسؤلیت پذیری را که یکی از عوامل مهم مهارت حل مسئله در خانواده است را تقویت می‌کنند.

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بازی‌های خانوادگی بر بعد ارتباط از ابعاد شش‌گانه کارکرد خانواده تأثیر دارد. این نتیجه همسو با پژوهش فنکورت[48] و همکاران (2021) و (چنگ و همکاران، 2018). است که نشان داد تفریح و بازی می‌تواند روابط انسانی را تقویت نموده و باعث افزایش سلامت جسمانی و روانی و همچنین افزایش مهارت‌های توسعه روابط اجتماعی شود. بعد ارتباط مربوط به توانایی خانواده در تبادل اطلاعات است .این بعد از کارکرد خانواده شامل ارتباط کلامی و غیرکلامی است (بارکر و چانگ[49]، 2013). یکی از بازی‌های که در تقویت ارتباط کلامی اعضای خانواده تاثیر گذار است، بازی کشاورز رفت به بازار است. در این بازی جملات طولانی زیادی، به‌صورت متوالی تکرار می‌شود و همین تکرار در تقویت ارتباطات کلامی اعضای خانواده تاثیرگذار است. همچنین اجرای بازی پانتومیم در تقویت ارتباط غیر کلامی اعضاء موثر است در حین اجرای بازی پانتومیم، بازیکنان بسیاری از حرکات و اشاره‌های غیر کلامی را انجام می‌دهد و همین امر موجب تقویت ارتباط غیر کلامی اعضای خانواده می‌شود. بنابراین بازی‌های خانوادگی با تقویت ادراک اعضای خانواده از یکدیگر می‌تواند کیفیت و شفافیت ارتباط را در بین اعضای خانواده افزایش دهد.

یافته دیگر پژوهش مؤید تأثیر بازی‌های بومی- خانوادگی بر ایفای نقش از ابعاد شش گانه کارکرد خانواده است. هریک از اعضای خانواده نقش و وظیفه‌ای بر عهده دارد. این نقش‌ها الگوهای تکراری رفتار و عملکرد اعضاء هستند یکی از عناصر موجود در بازی، نقش پذیری افراد در جریان بازی است (مک دونالد و پارک[50]، 1986). مثلا در بازی گرگم و گله می‌برم یکی از اعضا نقش گرگ و اعضای دیگر نقش بره را بازی می‌کند. معمولاً بازیکنان در جریان بازی‌های خانودگی هر کدام نقشی را می‌پذیرند و خود را به‌طور واقعی در آن نقش تصور می‌کنند و تلاش می‌کنند وظایف نقش خود را به نحو احسن انجام دهند. همین امر موجب تقویت بعد ایفای نقش از ابعاد شش گانه کارکرد خانواده می‌شود چرا که هر کدام از بازیکنان عهده دار نقش خود در بازی می‌شوند برای هر چه  بهتر انجام دادن این نقش، تلاش می‌کنند و یاد می‌گیرند که هر فرد در هر موقعیت وظایف خاصی دارد که مسئول انجام دادن آن می‌باشد.

یافته‌های این این پژوهش نشان می‌دهد که اجرای بازی‌های خانوادگی بر بعد پاسخ‌گویی عاطفی از ابعاد شش‌گانه کارکرد خانواده تأثیر دارد. در بعد پاسخگویی عاطفی چگونگی واکنش‌های عاطفی اعضای خانواده بررسی می‌شود که شامل چگونگی ابراز عواطف بین اعضای خانواده متناسب با شرایط و موقعیت است. بازی‌ها ساختاری ایجاد می‌کنند که ادامه یا ارتقاء کیفیت آن، تنها از کانال پاسخ‌دهی صحیح عاطفی می‌گذرد (آلکاراز- مونوز و همکاران، 2020)، به این معنا در صورتی که افراد هیجانات و احساسات یک دیگر را معتبر ندانند و پاسخ مناسبی به آن ندهند بازی نمی‌تواند ادامه پیدا کند یا کیفیت آن به شدت افت خواهد کرد. به همین دلیل است که اجرای بازی‌های بومی خانواگی به خوبی توانسته است پاسخ‌دهی عاطفی اعضای خانواده را افزایش دهید.

نتایج به‌دست آمده از اجرای این پژوهش نشان می‌دهد که اجرای بازی‌های خانوادگی بر بعد مشارکت عاطفی از ابعادشش‌گانه کارکرد خانواده تأثیردارد. بعد مشارکت عاطفی به میزان مشارکت و درگیر بودن و سطح مراودات  اعضاء با یکدیگر اشاره می‌کند. بر این اساس می‌توان اینگونه استدلال کرد که اساساً کیفیت مهم بازی‌های خانوادگی ایجاد یک بستر پر هیجان برای فعال کردن بیش از پیش مراوده‌های افراد است (هیمن اور و باومن، 2018). این نوع از بازی‌ها تعاملی بوده و همه اعضا به نوعی با یکدیگر درگیر هستند. این افزایش چشمگیر مراوده و درگیری اعضا با یکدیگر که در ساختار بازی‌های خانوادگی رخ می‌دهد عملاً ظرفیت خانواده برای مشارکت عاطفی به سطح بالاتری ارتقا می‌بخشد.

نتایج به‌دست آمده از اجرای این پژوهش نشان می‌دهد که اجرای بازی‌های خانوادگی بر بعد کنترل رفتار تاثیر ندارد. در تبیین عدم تأثیر بازی‌های بومی- خانوادگی بر بعد کنترل رفتار می‌توان به این نکته اشاره کرد که محور اصلی بعد کنترل رفتار ایجاد قواعد برای مهار اعضای خانواده است. در حالی که ویژگی‌های اصلی بازی‌ها افزایش خودانگیختگی و بداهه‌گری اعضای خانواده است. اعضاء هنگام بازی هرچه خلاقیت و خنودانگیختگی بیشتری داشته باشند موفقیت و لذت بیشتری کسب خواهند کرد. بنابراین می‌توان استدلال کرد که روح حاکم بر بازی مغایر با بعد کنترل رفتار است و به همین دلیل نتوانسته تأثیر معناداری بر این متغیر بگذارد.

با توجه به روش و تعداد نمونه در تعمیم نتایج این پژوهش به جوامع دیگر محدودیت وجود دارد. همچنین پژوهشگران به جهت عدم دسترسی به بانک جامع و کاملی از بازی‌های بومی و محلی در تدوین پروتکل با مشکلاتی مواجه بودند. پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آتی یک نظام تفکیکی برای مقایسه انواع بازی‌های خانوادگی (دورهمی، فیزیکی و فکری و غیره) به جهت بررسی تأثیر‌گذاری بر انواع متغیرهای خانوادگی به‌صورت جداگانه طراحی و آزمون شود. همچنین اجرای پژوهشی با بررسی میزان اثر بخشی بازی‌های بومی و غیر بومی و مقایسه آنها با یک دیگر می‌تواند بخشی از خلاء پژوهشی این حوزه را پر کند.

 

 

منابع

بخشی پور، باب اله.؛ اسدی، مسعود.؛ کیانی، احمدرضا.؛ شیرعلی پور، اصغر. و احمددوست، حسین. (1391). رابطه عملکرد خانواده با تعارضات زناشویی زوج‌های در آستانه طلاق. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، 13(2)، 11-21.

بخشی، حامد. (1391). تحلیل جامعه شناختی بازی‌های نوجوانان شهر مشهد. مجله مطالعات اجتماعی ایران، 4(4), 1-16.

حبیبی، مجتبی، مظاهری، محمدعلی، دهقانی، سپیده، و عاشوری، احمد. (1393). هنجاریابی و ساختار عاملی مقیاس تعاملات خانوادگی (FCS) و رضایت خانوادگی (FSS): در خانواده‌های ایرانی. خانواده پژوهی، 10(39)، 313-329.

درخشان زاویه، مهدی(1390). تحلیلی بر توزیع فضایی بازی‌های بومی محلی در مناطق روستایی نمونه موردی بخش خورش  رستم شهرستان خلخال پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت. مدرس، تهران.

رضوانفر، مرتضی(1390). بازی­های بومی محلی ایران. تهران، نشرآبادبوم.

زاده محمدی، علی، و ملک خسروی، غفار. (1385). بررسی مقدماتی ویژگی‌های روان سنجی و اعتباریابی مقیاس سنجش کارکرد خانواده (FAD). خانواده پژوهی، 2(5)، 69-89.

زارع مقدم، علی؛ محمدی آرام، طیبه. و امدادی نسب، اعظم(1397). بازی‌های بومی و محلی  استان‌های ایران، بیرجند، نشر چهار درخت.

شیربیگی، مریم،؛ اسماعیلی، زهره،؛ سرمدی، محمدرضا. و مرادی، علی. (1394). بررسی و مقایسه سلامت روانی و شادکامی سالمندان فعال از نظر حرکتی, طبیعت گرد و غیر فعال در شهرستان ایلام. سالمند، 10(4 )، 40-49.

عالی پور بیرگانی, سیروس. (1391). رابطه توافق پذیری و شیوه‌های فرزندپروری با رضایت از خانواده در دانشجویان. مشاوره کاربردی, 2(2), 73-84.

فرضی, حمیده.؛زارعی، حیدر علی. (1394). بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری با سبک‌های حل‌مسئله در دانش‌آموزان پایه ششم شهرستان شاهین دژ در سال تحصیلی 94-93. فصلنامه مهارت‌های روانشناسی تربیتی, 6(4), 59-69.

قاسمی، سیمین.؛ اعتمادی، عذرا. و احمدی، سیداحمد. (1395). شناسایی آسیب‌های تعاملی زوجین و خانواده همسر و پیامدهای آن: پژوهش کیفی. تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 5(3)، 250-262.

محسنی، مصطفی.؛ چیمه، نرگس.؛ پناغی، لیلی. و منصوری، نادر. (1390). مقایسه کارکرد خانواده و هیجان ابراز شده در خانواده‌های بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و اسکیزوفرنی. خانواده پژوهی، 7(27)، 373-390.

مهجور، سیامک.(1383). روانشناسی بازی. چاپ هشتم، تهران: نشر ساسان.

نوروزی بجقی، خدیجه(1394). بررسی وضعیت موجود بازی‌ها و ورزش‌های بومی و محلی استان اردبیل، پایان نامع کارشناسی ارشد.دانشگاه شمال، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

واردا، شاندو.(2007). 101 بازی خانوادگی. ترجمه حسین فدایی، حسین.، ارسلانی، منصوره. (1397)، تهران: صابرین، کتابهای دانه.

یوسفی، ناصر. (1391). بررسی شاخص‌های روان سنجی مقیاس‌های شیوه سنجش خانوادگی مک مستر (FAD). اندازه گیری تربیتی، 3(7)، 83-112.

 

Alcaraz-Muñoz, V., Cifo Izquierdo, M. I., Gea García, G. M., Alonso Roque, J. I., & Yuste Lucas, J. L. (2020). Joy in movement: traditional sporting games and emotional experience in elementary physical education. Frontiers in psychology, 11, 588640.

Archambault, R., Mansfield, A. K., Evans, D., & Keitner, G. I. (2014). Using     the tenets of the Problem‐Centered Systems Therapy of the Family (PCSTF) to teach the McMaster approach to family therapists. Family process, 53(4), 640-65. 

Bagger, J., Li, A., & Gutek, B. A. (2008), How much do you value your family and does it matter? The joint effectsof family identity salience, familyinterference-with-work, and gender.Human Relations, 61 (2), 187- 211

Barker, P., & Chang, J. (2013). Basic family therapy (6th ed.). Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781118624944

Bashtovenko, O., Yarchuk, G., Zvekova, V., Hancheva, K., Silaiev, V., & Stanieva, S. (2021). Influence of Sports Games on Coordination Abilities of Adolescents as a Component of Physical Development: Neuropsychological Features. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(4), 238-249.

Cheng, C., Cheung, M. W.-L., & Wang, H.-y. (2018). Multinational comparison of internet gaming disorder and psychosocial problems versus well-being: Meta-analysis of 20 countries. Computers in Human Behavior, 88, 153–167.

 https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.06.033

DeLongis, A., & Zwicker, A. (2017). Marital satisfaction and divorce in couples in stepfamilies. Current opinion in psychology, 13, 158-161.

Dixon, M. A., & Sagas, M. (2007), The relationship between organizational support, work–family conflict, and thejob-life satisfaction of university coaches. Research Quarterly for Exercise and Sport, 78 (3), 236-247

Edalati , A.Redzuan,   M. (2010). Perseption of women towards family values and, their marital satisfaction. Journal of American Science , 6(4), 132-137.

Edalati, A., & Redzuan, M. (2010), Perception of women towards family values and theirmarital satisfaction. Journal of American Science, 6 (4), 7-132.

Epstein, N. B., Baldwin, L. M., & Bishop, D. S. (1983). The McMaster Family Assessment Device. Journal of Marital and Family Therapy, 9(2), 171–180. https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.1983.tb01497.x

Fancourt, D., Aughterson, H., Finn, S., Walker, E., & Steptoe, A. (2021). How leisure activities affect health: a narrative review and multi-level theoretical framework of mechanisms of action. The Lancet Psychiatry, 8(4), 329-339.

Ford, M. T., Heinen, B. A., & Langkamer, K. L. (2007), Work and family  satisfaction and conflict: A metaanalysisof cross-domain relations. Journal of Applied Psychology, 92 (1), 57-8. 

Gaspar, T., Gomez-Baya, D., Trindade, J. S., Botelho Guedes, F., Cerqueira, A., & de Matos, M. G. (2022). Relationship Between Family Functioning, Parents’ Psychosocial Factors, and Children’s Well-Being. Journal of Family Issues, 43(9), 2380–2397. https://doi.org/10.1177/0192513X211030722.

Goldenberg, H., & Goldenberg, I. (2012). Family therapy: An overview: Cengage learning.

Graves, K. N., & Shelton, T. L. (2007). Family empowerment as a mediator between family-centered systems of care and changes in child functioning: Identifying an important mechanism of change. Journal of Child and family Studies, 16, 556-566.

Graves, K. N., Shelton, T. L. (2007). Family empowerment as a mediator       between family-centered systems of care and changes in child functioning: Identifying an important mechanism of change, Journal of Child & Family Studies, 16(4), 556-566.   

Han, K. S., Yang, Y., & Hong, Y. S. (2018). A structural model of family empowerment for families of children with special needs. Journal of clinical nursing, 27(5-6), e833-e844.

Hemenover, S. H., & Bowman, N. D. (2018). Video games, emotion, and emotion regulation: Expanding the scope. Annals of the International Communication Association, 42(2), 125-143.

Hyun, M. S., Nam, K. A., & Kim, H. (2019). Effects of a brief empowerment program for families of persons with mental illness in South Korea: A pilot study. Issues in mental health nursing, 40(1), 8-14.

Karatepe, O. M., &Uludag, O. (2008), Affectivity, conflicts in the work family interface, and hotel employeeoutcomes. InternationalJournal of Hospitality        Management,27(1),30-41.

Kim, H., Prouty, A. M., Smith, D. B., Ko, M. J., Wetchler, J. L., & Oh, J. E. (2014). Differentiation of self and its relationship with family functioning in        South Koreans. The American Journal of Family Therapy, 42(3), 257-265.           

Koren‚ Paul E.‚ DeChillo‚ N.‚ and Friesen‚ B. J. (1992). Family Empowerment Scale.in: Families Fischer‚ Joel.‚ Corcoran‚ Kevin J. (2007 ). Measures for Clinical Practice and research: A sourcebook. (4th ed.). NY. Oxford University Pr. Vol. 1‚ Page (s): 285-287.

Lauritsen, C. B., & Kokckrow, E. O. (2006). Foundations And Adult Health Nursing. 5 ed. Mosby. interview study, Intensive and Critical Care Nursing, 22(6), 370-377.                

Lavee, Y., & Ben-Ari, A. (2008), The association of daily hassles and uplifts with family and life satisfaction: Does cultural orientation make a difference? American Journal of Community  Psychology, 41 (1-2), 89-98.                        

Levitan, N., Barkmann, C., Richter-Appelt, H., Schulte-Markwort, M., & Becker-Hebly, I. (2019). Risk factors for psychological functioning in German adolescents with gender dysphoria: poor peer relations and general family functioning. European child & adolescent psychiatry, 28, 1487-1498.

Locke, H. J., & Wallace, K. M. (1959). Short marital-adjustment and prediction tests: Their reliability and validity. Marriage & Family Living, 21, 251–255. https://doi.org/10.2307/348022

MacDonald, K., & Parke, R. D. (1986). Parent-child physical play: The effects of sex and age of children and parents. Sex roles, 15(7-8), 367-378.

Olson, D. H. & Wilson, M. (1982). Family satisfaction. In D. H. Olson (Ed. ). Families: What makes them work? Newbury Park, CA: Sage Publishing.

Olson, D.H (.2000) Circumplex model of marital and family systems. Journal of Family Therapy 22(2): 144–167.                                                                        

Olson, D.H. (2004) Family Satisfaction Scale (FSS). Minneapolis, MN: Life Innovations.         

Patterson, J. M. (2002). Understanding family resilience. Journal of clinical psychology, 58(3), 233-246.                                                                               

Pedersen, M. A., Kristensen, L. J., Sildorf, S. M., Kreiner, S., Svensson, J., Mose, A. H., & Birkebaek, N. (2019). Assessment of family functioning in families with a child diagnosed with type 1 diabetes: validation and clinical relevance of the general functioning subscale of the McMaster family assessment device. Pediatric Diabetes, 20(6), 785-793.

Ryan C, Gottman J. The effectiveness of the art and science of love, a workshop for couples, 1999-2003. 2003. [Unpublished manuscript]

Ryan, C. E., Epstein, N. B., Keitner, G. I., Miller, I. W., & Bishop, D. S. (2005). Evaluating and treating families: the McMaster approach. New York, NY: Routledge, Taylor & Francis Group.

Sharaievska, I. (2012), Family and marital satisfaction and the use of social          network technologies. Unpublished  Doctoral Dissertationin Recreation,  Sport and Tourism in the Graduate College of the University of Illinois at Urban.

Subandi, M. A. (2013). The Role of Family Empowerment and Family Resilience on Recovery from Psychosis, Unpublished Doctoral Dissertation,   Gadjah Mada University.

Underhill, A. T., LoBello, S. G., & Fine, P. R. (2004). Reliability and validity of the Family Satisfaction Scale with survivors of traumatic brain injury. Journal of rehabilitation research and development, 41(4), 603–610. https://doi.org/10.1682/jrrd.2003.06.0094

Vuorenmaa, M., Halme, N., Åstedt-Kurki, P., Kaunonen, M., & Perälä, M. L. (2014). Validity and reliability of the personnel version of the Family Empowerment Scale (FES) for the social, health and educational services in Finland. Journal of advanced nursing, 70(4), 927–936. https://doi.org/10.1111/jan.12242

Wahlin, I., & Idvall, E. (2006). Patient empowerment in intensive care: An interview study, Intensive and Critical Care Nursing, 22(6), 370-377.       

Zabriskie, Ramon B. & McCormick, B. P. (2003)."Parent and Child Perspectives of Family Leisure Involvement and Satisfaction With Family Life", Journal of Leisure Research, 35 (2): 163-189.

 

 

[1]. دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

[2]. نویسنده مسؤل: استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.    m.seydi@ razi.ac.ir

[3]. استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

[4]. Goldenberg, H. & Goldenberg, I.

[5]. Ryan, C. E.

[6]. Family Function

[7]. Gaspar, T.

[8]. Kim, P.

[9]. McMaster

[10]. Pedersen, M. A.

[11]. Archambault, R.

[12]. Levitan, N.

[13]. Ryan C, Gottman J.

[14] .Family satisfaction

[15]. Olson, D. H

[16]. Bagger, J.

[17] .Ford, M. T.

[18]. Edalati A. & Redzuan M.

[19]. Dixon, M. A., & Sagas, M.

[20]. Karatepe, O. M., &Uludag, O.

[21]. DeLongis, A., & Zwicker, A.

[22]. Sharaievska, I.

[23]. Family empowerment

[24]. Subandi, M. A.

[25]. Han, K. S.

[26]. Graves, K. N., & Shelton, T. L.

[27]. Hyun, M. S.

[28] . Play        

[29].  Housinga

[30].  Lycosis

[31] Bashtovenko, O.

[32] . Hemenover, S. H., & Bowman, N. D

[33] . Alcaraz-Muñoz, V.

[34] .Warda

[35] . Cheng, C.

 

 

[36]. McMaster Model Family Scale (FAD)

[37]. Epstein, N. B.

[38]. Discriminant analysis

[39]. Wallace Marital Satisfaction Scale

[40]. Family Empowerment Scale (FES)

[41]. Koren‚ Paul E.

[42]. Vuorenmaa, M.

[43]. Family Satisfaction Scale (FSS)

[44]. Olson, D. H. & Wilson, M.

[45]. Underhill, A. T.

[46]. Zabriskie, R. B.

[47]. Strutz

[48]. Fancourt, D.

[49]. Barker, P., & Chang, J.

[50]. MacDonald, K., & Parke, R. D.

Smiley face

 

منابع
بخشی پور، باب اله.؛ اسدی، مسعود.؛ کیانی، احمدرضا.؛ شیرعلی پور، اصغر. و احمددوست، حسین. (1391). رابطه عملکرد خانواده با تعارضات زناشویی زوج‌های در آستانه طلاق. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، 13(2)، 11-21.
بخشی، حامد. (1391). تحلیل جامعه شناختی بازی‌های نوجوانان شهر مشهد. مجله مطالعات اجتماعی ایران، 4(4), 1-16.
حبیبی، مجتبی، مظاهری، محمدعلی، دهقانی، سپیده، و عاشوری، احمد. (1393). هنجاریابی و ساختار عاملی مقیاس تعاملات خانوادگی (FCS) و رضایت خانوادگی (FSS): در خانواده‌های ایرانی. خانواده پژوهی، 10(39)، 313-329.
درخشان زاویه، مهدی(1390). تحلیلی بر توزیع فضایی بازی‌های بومی محلی در مناطق روستایی نمونه موردی بخش خورش  رستم شهرستان خلخال پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت. مدرس، تهران.
رضوانفر، مرتضی(1390). بازی­های بومی محلی ایران. تهران، نشرآبادبوم.
زاده محمدی، علی، و ملک خسروی، غفار. (1385). بررسی مقدماتی ویژگی‌های روان سنجی و اعتباریابی مقیاس سنجش کارکرد خانواده (FAD). خانواده پژوهی، 2(5)، 69-89.
زارع مقدم، علی؛ محمدی آرام، طیبه. و امدادی نسب، اعظم(1397). بازی‌های بومی و محلی  استان‌های ایران، بیرجند، نشر چهار درخت.
شیربیگی، مریم،؛ اسماعیلی، زهره،؛ سرمدی، محمدرضا. و مرادی، علی. (1394). بررسی و مقایسه سلامت روانی و شادکامی سالمندان فعال از نظر حرکتی, طبیعت گرد و غیر فعال در شهرستان ایلام. سالمند، 10(4 )، 40-49.
عالی پور بیرگانی, سیروس. (1391). رابطه توافق پذیری و شیوه‌های فرزندپروری با رضایت از خانواده در دانشجویان. مشاوره کاربردی, 2(2), 73-84.
فرضی, حمیده.؛زارعی، حیدر علی. (1394). بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری با سبک‌های حل‌مسئله در دانش‌آموزان پایه ششم شهرستان شاهین دژ در سال تحصیلی 94-93. فصلنامه مهارت‌های روانشناسی تربیتی, 6(4), 59-69.
قاسمی، سیمین.؛ اعتمادی، عذرا. و احمدی، سیداحمد. (1395). شناسایی آسیب‌های تعاملی زوجین و خانواده همسر و پیامدهای آن: پژوهش کیفی. تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 5(3)، 250-262.
محسنی، مصطفی.؛ چیمه، نرگس.؛ پناغی، لیلی. و منصوری، نادر. (1390). مقایسه کارکرد خانواده و هیجان ابراز شده در خانواده‌های بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و اسکیزوفرنی. خانواده پژوهی، 7(27)، 373-390.
مهجور، سیامک.(1383). روانشناسی بازی. چاپ هشتم، تهران: نشر ساسان.
نوروزی بجقی، خدیجه(1394). بررسی وضعیت موجود بازی‌ها و ورزش‌های بومی و محلی استان اردبیل، پایان نامع کارشناسی ارشد.دانشگاه شمال، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
واردا، شاندو.(2007). 101 بازی خانوادگی. ترجمه حسین فدایی، حسین.، ارسلانی، منصوره. (1397)، تهران: صابرین، کتابهای دانه.
یوسفی، ناصر. (1391). بررسی شاخص‌های روان سنجی مقیاس‌های شیوه سنجش خانوادگی مک مستر (FAD). اندازه گیری تربیتی، 3(7)، 83-112.
 
Alcaraz-Muñoz, V., Cifo Izquierdo, M. I., Gea García, G. M., Alonso Roque, J. I., & Yuste Lucas, J. L. (2020). Joy in movement: traditional sporting games and emotional experience in elementary physical education. Frontiers in psychology, 11, 588640.
Archambault, R., Mansfield, A. K., Evans, D., & Keitner, G. I. (2014). Using     the tenets of the Problem‐Centered Systems Therapy of the Family (PCSTF) to teach the McMaster approach to family therapists. Family process, 53(4), 640-65. 
Bagger, J., Li, A., & Gutek, B. A. (2008), How much do you value your family and does it matter? The joint effectsof family identity salience, familyinterference-with-work, and gender.Human Relations, 61 (2), 187- 211
Barker, P., & Chang, J. (2013). Basic family therapy (6th ed.). Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781118624944
Bashtovenko, O., Yarchuk, G., Zvekova, V., Hancheva, K., Silaiev, V., & Stanieva, S. (2021). Influence of Sports Games on Coordination Abilities of Adolescents as a Component of Physical Development: Neuropsychological Features. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(4), 238-249.
Cheng, C., Cheung, M. W.-L., & Wang, H.-y. (2018). Multinational comparison of internet gaming disorder and psychosocial problems versus well-being: Meta-analysis of 20 countries. Computers in Human Behavior, 88, 153–167.
DeLongis, A., & Zwicker, A. (2017). Marital satisfaction and divorce in couples in stepfamilies. Current opinion in psychology, 13, 158-161.
Dixon, M. A., & Sagas, M. (2007), The relationship between organizational support, work–family conflict, and thejob-life satisfaction of university coaches. Research Quarterly for Exercise and Sport, 78 (3), 236-247
Edalati , A.Redzuan,   M. (2010). Perseption of women towards family values and, their marital satisfaction. Journal of American Science , 6(4), 132-137.
Edalati, A., & Redzuan, M. (2010), Perception of women towards family values and theirmarital satisfaction. Journal of American Science, 6 (4), 7-132.
Epstein, N. B., Baldwin, L. M., & Bishop, D. S. (1983). The McMaster Family Assessment Device. Journal of Marital and Family Therapy, 9(2), 171–180. https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.1983.tb01497.x
Fancourt, D., Aughterson, H., Finn, S., Walker, E., & Steptoe, A. (2021). How leisure activities affect health: a narrative review and multi-level theoretical framework of mechanisms of action. The Lancet Psychiatry, 8(4), 329-339.
Ford, M. T., Heinen, B. A., & Langkamer, K. L. (2007), Work and family  satisfaction and conflict: A metaanalysisof cross-domain relations. Journal of Applied Psychology, 92 (1), 57-8. 
Gaspar, T., Gomez-Baya, D., Trindade, J. S., Botelho Guedes, F., Cerqueira, A., & de Matos, M. G. (2022). Relationship Between Family Functioning, Parents’ Psychosocial Factors, and Children’s Well-Being. Journal of Family Issues, 43(9), 2380–2397. https://doi.org/10.1177/0192513X211030722.
Goldenberg, H., & Goldenberg, I. (2012). Family therapy: An overview: Cengage learning.
Graves, K. N., & Shelton, T. L. (2007). Family empowerment as a mediator between family-centered systems of care and changes in child functioning: Identifying an important mechanism of change. Journal of Child and family Studies, 16, 556-566.
Graves, K. N., Shelton, T. L. (2007). Family empowerment as a mediator       between family-centered systems of care and changes in child functioning: Identifying an important mechanism of change, Journal of Child & Family Studies, 16(4), 556-566.   
Han, K. S., Yang, Y., & Hong, Y. S. (2018). A structural model of family empowerment for families of children with special needs. Journal of clinical nursing, 27(5-6), e833-e844.
Hemenover, S. H., & Bowman, N. D. (2018). Video games, emotion, and emotion regulation: Expanding the scope. Annals of the International Communication Association, 42(2), 125-143.
Hyun, M. S., Nam, K. A., & Kim, H. (2019). Effects of a brief empowerment program for families of persons with mental illness in South Korea: A pilot study. Issues in mental health nursing, 40(1), 8-14.
Karatepe, O. M., &Uludag, O. (2008), Affectivity, conflicts in the work family interface, and hotel employeeoutcomes. InternationalJournal of Hospitality        Management,27(1),30-41.
Kim, H., Prouty, A. M., Smith, D. B., Ko, M. J., Wetchler, J. L., & Oh, J. E. (2014). Differentiation of self and its relationship with family functioning in        South Koreans. The American Journal of Family Therapy, 42(3), 257-265.           
Koren‚ Paul E.‚ DeChillo‚ N.‚ and Friesen‚ B. J. (1992). Family Empowerment Scale.in: Families Fischer‚ Joel.‚ Corcoran‚ Kevin J. (2007 ). Measures for Clinical Practice and research: A sourcebook. (4th ed.). NY. Oxford University Pr. Vol. 1‚ Page (s): 285-287.
Lauritsen, C. B., & Kokckrow, E. O. (2006). Foundations And Adult Health Nursing. 5 ed. Mosby. interview study, Intensive and Critical Care Nursing, 22(6), 370-377.                
Lavee, Y., & Ben-Ari, A. (2008), The association of daily hassles and uplifts with family and life satisfaction: Does cultural orientation make a difference? American Journal of Community  Psychology, 41 (1-2), 89-98.                        
Levitan, N., Barkmann, C., Richter-Appelt, H., Schulte-Markwort, M., & Becker-Hebly, I. (2019). Risk factors for psychological functioning in German adolescents with gender dysphoria: poor peer relations and general family functioning. European child & adolescent psychiatry, 28, 1487-1498.
Locke, H. J., & Wallace, K. M. (1959). Short marital-adjustment and prediction tests: Their reliability and validity. Marriage & Family Living, 21, 251–255. https://doi.org/10.2307/348022
MacDonald, K., & Parke, R. D. (1986). Parent-child physical play: The effects of sex and age of children and parents. Sex roles, 15(7-8), 367-378.
Olson, D. H. & Wilson, M. (1982). Family satisfaction. In D. H. Olson (Ed. ). Families: What makes them work? Newbury Park, CA: Sage Publishing.
Olson, D.H (.2000) Circumplex model of marital and family systems. Journal of Family Therapy 22(2): 144–167.                                                                        
Olson, D.H. (2004) Family Satisfaction Scale (FSS). Minneapolis, MN: Life Innovations.         
Patterson, J. M. (2002). Understanding family resilience. Journal of clinical psychology, 58(3), 233-246.                                                                               
Pedersen, M. A., Kristensen, L. J., Sildorf, S. M., Kreiner, S., Svensson, J., Mose, A. H., & Birkebaek, N. (2019). Assessment of family functioning in families with a child diagnosed with type 1 diabetes: validation and clinical relevance of the general functioning subscale of the McMaster family assessment device. Pediatric Diabetes, 20(6), 785-793.
Ryan C, Gottman J. The effectiveness of the art and science of love, a workshop for couples, 1999-2003. 2003. [Unpublished manuscript]
Ryan, C. E., Epstein, N. B., Keitner, G. I., Miller, I. W., & Bishop, D. S. (2005). Evaluating and treating families: the McMaster approach. New York, NY: Routledge, Taylor & Francis Group.
Sharaievska, I. (2012), Family and marital satisfaction and the use of social          network technologies. Unpublished  Doctoral Dissertationin Recreation,  Sport and Tourism in the Graduate College of the University of Illinois at Urban.
Subandi, M. A. (2013). The Role of Family Empowerment and Family Resilience on Recovery from Psychosis, Unpublished Doctoral Dissertation,   Gadjah Mada University.
Underhill, A. T., LoBello, S. G., & Fine, P. R. (2004). Reliability and validity of the Family Satisfaction Scale with survivors of traumatic brain injury. Journal of rehabilitation research and development, 41(4), 603–610. https://doi.org/10.1682/jrrd.2003.06.0094
Vuorenmaa, M., Halme, N., Åstedt-Kurki, P., Kaunonen, M., & Perälä, M. L. (2014). Validity and reliability of the personnel version of the Family Empowerment Scale (FES) for the social, health and educational services in Finland. Journal of advanced nursing, 70(4), 927–936. https://doi.org/10.1111/jan.12242
Wahlin, I., & Idvall, E. (2006). Patient empowerment in intensive care: An interview study, Intensive and Critical Care Nursing, 22(6), 370-377.       
Zabriskie, Ramon B. & McCormick, B. P. (2003)."Parent and Child Perspectives of Family Leisure Involvement and Satisfaction With Family Life", Journal of Leisure Research, 35 (2): 163-189.