مقایسه تعارض زناشویی در ساختار توزیع قدرت در خانواده

نویسنده

بوعلی سینا همدان

چکیده

این پژوهش به منظور مقایسه­ میزان تعارض زناشویی در ساختار سه­گانه توزیع قدرت در خانواده در زنان متأهل شهر همدان انجام شد. روش این پژوهش، علی ـ مقایسه­ای بود و جامعه آماری آن شامل تمام زنان متأهلی می­شد که در شش ماه اول سال 1392 برای بررسی سلامت کامل خود به مرکز بهداشت شهرستان همدان مراجعه کرده بودند. نمونه مورد بررسی 200 نفر بود که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. شرکت کنندگان، پرسشنامه­های 21 سؤالی ساختار توزیع قدرت در خانواده و 42 سؤالی تعارضات زناشویی را تکمیل کردند که داده­های آن با استفاده از تحلیل رگرسیون لجستیک ترتیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل داده­ها نشان داد که تعارضات زناشویی در خانواده­های زن­سالار به طور معناداری بیشتر از    خانواده­های مردسالار است و تعارض زناشویی در خانواده­های مردسالار و مشارکتی تفاوت معناداری ندارد (01/0p<). این یافته در رابطه با زیرمقیاسهای تعارض زناشویی مثل کاهش همکاری، افزایش واکنشهای هیجانی، افزایش جلب حمایت فرزند و افزایش رابطه­ فردی با خویشاوندان خودنیز صادق بود(05/0p<). در نتیجه     می­توان گفت در جامعه در حال گذاری همچون ایران، که از سویی در معرض ارزشهای سنتی خویش قرار دارد و از سویی تحت تأثیر روند جهانی شدن و حرکت به سمت جامعه­ توسعه یافته است، باید منتظر بروز تعارضاتی در خانواده بود. 

کلیدواژه‌ها