تأثیر آموزش گونه‌ ـ مدار زبان انگلیسی از طریق رسانه‌ ارتباطات سیّار بر گفتمان بین‌المللی زنان ایرانی

نویسندگان

1 شهید چمران اهواز

2 اصفهان

3 علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش، گونۀ گفتمان‌ زنان مسلمان را در رسانه‌های قدیمی و جدید مورد بررسی قرار می‌دهد تا با مقایسه ویژگیهای گونه بتوان شیو‌ه‌های آموزشی جدیدی را با بهره‌گیری از رسانه‌های نوین برای یاد‌دهی زبان انگلیسی به‌عنوان زبان بین‌المللی به زنان مسلمان به‌کار برد. از این‌رو به­منظور پاسخ به این پرسش، که آیا شیوه یاد‌دهی گونه ـ مدار یا عادی می‌تواند بر گفتگوی زنان مسلمان تأثیر داشته باشد، 198 نفر از زنانی که در رشته روابط بین‌الملل در دانشگاه‌های شهر اصفهان تحصیل می‌کردند به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده انتخاب شدند. از این میان، 182 نفر با سطح مهارت زبانی متوصط ضعیف به­منظور بررسی کارامدی شیوۀ آموزش گونه ـ مدار به شکل تصادفی به دو گروه 91 نفری تقسیم شدند. گروه اول به شیوه‌ عادی و گروه دوم به شیوۀ آموزش گونه ـ مدار، محتوای انگلیسی را در 18 جلسه مجازی روی تلفن ‌همراهشان دریافت می‌کردند. تحلیل داده‌های گردآوری شده با استفاده از ضریب همبستگی اسپیر‌من و مربع کای پیر‌سون از تأثیر شیوۀ آموزش گونه ـ مدار بر رسایی و شیوایی گفتمان بین‌المللی زنان حکایت می‌کرد. تحلیل داده‌های گردآوری شده از همسویی پاسخ نگرش زنان به شیوه آموزش گونه ـ مدار و عملکرد آنها خبر می‌داد. این نتایج نظریۀ آموزش گونه ـ مدار سویلز (1990) را تأیید می‌کرد؛ چرا که تمرکز بر گونه سبب شد تا گفتگوی فراگیران با بهره‌مندی از جزئیات بیشتر درک و انتقال پیام را برای آنها آسان‌تر سازد.

کلیدواژه‌ها