بررسی عوامل خوددرمانبخش تعارضات زوجین در مبانی روابط چهارگانه انسانی (ارتباط با خدا، خود، هستی و دیگران) از نگاه جوادی آملی

نویسنده

علامه طباطابیی

چکیده

در این پژوهش تلاش شد تا عوامل خوددرمانبخش تعارضات زناشویی با تأکید  بر آرای جوادی آملی مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. جامعه آماری در این پژوهش تمام کتابهای جوادی آملی (54 کتاب) است که از سال 1376 تا سال 1393 به چاپ رسیده است. محور تمامی آثار جوادی آملی با توجه به شناخت انسان (انسانشناسی) است. در این پژوهش در واقع جامعه پژوهش همان نمونه پژوهش است. واژه­های کلیدی که جستجوها بر اساس آنها صورت گرفته، عبارت است از: خوددرمانبخش، عملکرد سالم، اختلاف، تعارض، سلامت، زوج و ازدواج. به این ترتیب با توجه به برداشت محقق، عوامل خوددرمانبخش از متون انسانشناسی جوادی آملی استخراج گردید. آن­گاه ویژگیهای استخراج شده در چهار مقوله تقسیم­بندی شد و پس از این مرحله ، مضامین استخراج شده به تأیید سه نفر از متخصصان رسید؛ بدین ترتیب نیت مؤلف (جوادی آملی) از طریق روش تحلیل محتوا تأیید و نهایی، و افقهای مؤلف مشخص شد؛ ضمن اینکه عوامل خوددرمانبخش و افق مؤلف ، پس از استخراج و مورد تأیید قرار گرفتن توسط سه نفر از متخصصان، مورد تأیید جوادی آملی نیز قرار گرفت. به طور کلی می­توان گفت باور و اعتقادات دینی باعث تقویت نیروی درون شخصی و بین شخصی زوجین می­شود و آنان به این ترتیب می­توانند بر مشکلات و تعارضات خود فائق آیند. اگر زوجین بتوانند با کمک عوامل خوددرمانبخش بحث شده، مشکل یا تعارضی را که برایشان پیش می­آید، حل کنند و با دیدگاهی مثبت به موقعیت بنگرند، موجبات بقا و استحکام خانواده را فراهم می­آورند. ازدواج سالم به معنای حضور عوامل مهم درون شخصی، بین شخصی و اعتقادات دینی است که در این پژوهش به بررسی آنها پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Self-Managing Factors of Couples Conflicts in the Foundations of the Four Human Relations (Relation to God, Self, Being and Others) from Javadi Amoli's Viewpoint

چکیده [English]

The purpose of this study was to study the educational content of self-healing factors in conflict resolution of couples with respect to the foundations of human quadratic relationships with self, God, being, and others from Javadi Amoli's perspective. Methodology: The population of this study was Amoli Javad books related to the discussion of the four relations and the sample, topics extracted from their books. The method of the research is content analysis according to the coding theory of the base theory. In this method, the information obtained from Amoli's Javad texts was directly analyzed and without imposing predetermined classes, the codes were extracted inductively from the raw data. To analyze the data obtained from the interviews, the underlying theory was coded in three stages: open, axial, and selective. Findings: The findings of this research in the context of the fourfold relationships of man with himself, God, being, and others can provide a coherent set of concepts in the context of beliefs about the training of self-healing factors in conflict resolution. Discussion and Conclusion: Because the ontological beliefs and the way people view human nature, the origin of the universe, the nature of being, and the rights and status of others play an important role in how individuals self-heal in interpersonal and interpersonal conflicts. Intellectuals in quadruple communication increase individuals' ability to solve problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-healing factors
  • Couples conflicts
  • Foundations of the human quadruple
  • Javadi Amoli
صیدی، محمد سجاد؛تقی پور، ابراهیم؛ باقریان،فاطمه؛ منصور، لادن(1390). رابطه بین معنویت خانواده با تاب آوری آن با واسطه گری کیفیت ارتباط در خانواده . فصلنامه روشها و مدلهای روان شناختی. سال دوم. (5).84-67
حسینی، نرجس السادات؛ فرحبخش، کیومرث؛ فاتحی زاده، مریم السادات.(1391). بررسی و مقایسه میزان بکارگیری آموزه های اسلامی خانواده محور در خانواده های سالم و آشفته . فصلنامه روان شناسی و دین. سال پنجم. (1) 189-180
صفورایی، محمدعلی(1390).نقش اعتقادات، بینش ها و باورهای دینی در کارآمدی خانواده، فصلنامه معرفت.سال بیستم. (163).65-53
کیانی، احمد رضا (1389). بررسی رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی با نوع مرزهای ارتباطی در خانواده های ساکن شهر نکا، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی
جوادی آملی، عبدالله (1383)، توحید در قرآن، قم: انتشارات اسراء.
جوادی آملی، عبدالله(1384.ب)، فطرت در قرآن، محقق محمد رضا مصطفی پور. قم: انتشارات اسراء.
جوادی آملی .(1386) . منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، محقق احمد واعظی، قم: انتشارات اسراء. نوبت چاپ سوم
جوادی آملی، عبدالله (1386. ب)، رحیق مختوم.جلد1-1 ، محقق حمید پارسانیا، قم: انتشارات اسراء.
جوادی آملی .(1387.الف) . نسبت دین و دنیا ،محقق حجه الاسلام علیرضا روغنی موفق ، قم: انتشارات اسراء. نوبت چاپ پنجم
 جوادی آملی .(1387.ب) . سیره رسول اکرم(ص) در قرآن، جلد9 ،محقق حجه الاسلام حسن واعظی محمدی ، قم: انتشارات اسراء. نوبت چاپ پنجم
 جوادی آملی، عبدالله (1387.پ)، دین شناسی، محقق محمدرضا مصطفی پور، قم: انتشارات اسراء.
جوادی آملی، عبدالله (1387.ت). تحریر تمهید القواعد - ج 3 .محقق حمید پارسانیا. قم: انتشارات اسراء.
جوادی آملی .(1388.الف) . وحی و نبوت ،محقق حجه الاسلام مرتضی واعظ جو ، قم: انتشارات اسراء. نوبت چاپ اول
جوادی آملی، عبدالله (1388. ب)، حق و تکلیف در اسلام،محقق مصطفی خلیلی، قم: انتشارات اسراء.
جوادی آملی، عبدالله (1388. پ)، اسلام و محیط زیست، محقق عباس رحیمیان. قم: انتشارات اسراء.
 جوادی آملی، عبدالله (1388. ت)، تسنیم، جلد 8، محقق حسن واعظی. قم: انتشارات اسراء.
جوادی آملی، عبداالله (1388. ث)، تسنیم، جلد 12، محقق محمد حسین الهی زاده. قم: انتشارات اسراء.
جوادی آملی،عبدالله (1388. ج)، تسنیم، جلد 1، محقق علی اسلامی. قم: انتشارات اسراء.
جوادی آملی، عبدالله (1388.چ)، اسلام و روابط بین الملل ،محقق محمد، قم: انتشارات اسراء.
جوادی آملی، عبدالله (1388.د)، جرعه‌ای از صهبای حج، محقق واعظی، قم: انتشارات اسراء
جوادی آملی .(1389.الف) . ادب فنای مقربان، جلد1 ،محقق حجه الاسلام محمد صفایی ، قم: انتشارات اسراء. نوبت چاپ هفتم
 جوادی آملی .(1389.ب) . انتظار بشر از دین ،محقق حجه الاسلام محمدرضا مصطفی پور ، قم: انتشارات اسراء. نوبت چاپ ششم
جوادی آملی، عبدالله (1389. پ)، تفسیر انسان به انسان، محقق محمد حسین الهی زاده، قم: انتشارات اسراء.
جوادی آملی، عبدالله (1389. ت)، تسنیم، جلد2، محقق علی اسلامی. قم: انتشارات اسراء.
جوادی آملی، عبدالله (1389.ث)، جامعه در قرآن، محقق مصطفی خلیلی . قم: انتشارات اسراء.
جوادی آملی، عبدالله (1389. ج)، تسنیم، جلد4، محقق احمد قدسی. قم: انتشارات اسراء
جوادی آملی، عبدالله (1389. چ)، تسنیم، جلد 19، محقق سعید بند علی و عباس رحیمیان، قم: انتشارات اسراء.
وادی آملی، عبدالله (1389. ح)، تسنیم، جلد 18، محقق حسین اشرفی و روح الله رزقی، . قم: انتشارات اسراء.
جوادی آملی، عبدالله (1391)، مفاتیح الحیات. قم: انتشارات اسراء.
محمدپور، ا. (1389). روش در روش (درباره ساخت معرفت در علوم انسانی). تهران: انتشارات جامعه شناسان.
 Blanc. C,L .(2010). Generative spiritually and the parent-child relationship.A dissertation in the school of human ecology.
Curran, M,Ogolsky,B,Hazen, N,Bosch,L.(2011). Understanding marital conflict 7 years later from parental representations of marriage . family process. 50:221-234
Muller, C. 2004. Focus on the family - abstracts from American journals. Social Work/MaatskapIike Werk 3(3): 146-150.
Lauer,j.c & lauer, R.H.(1986). Til death do us part: a study and guide to long-term marriage. New York: Harington park.
Rautenbach, J (2008). THE STRENGTHS OF ENDURING MARRIAGES: OVERCOMING SEVERE STRESS
McDonald, G.W. (1981). Structural exchange and marital interaction. Journal of Marriage and Family, 44, 825-839.
Levinger, G. (1976). A socio-psychological perspective on marital dissolution. Journal of Social Issues, 52, 21-47.
Martignani, L. (2011): ‘All together now!’ Couples and the ontological problem of cohabitation as a form of life. International Review of Sociology: Revue Internationale de Sociologie, 21(3), 565-581.
Baucom, D. H., Epstein, N., Rankin, L. A., & Burnett, C. K. (1996). Assessing relationship standards: The inventory of specific relationship standards. Journal of Family Psychology, 10, 72-88.
Hodge, D. R., & Nadir, A. (2008). Moving toward Culturally Competent Practice with Muslims: Modifying Cognitive Therapy with Islamic Tenets. Social Work, 53(1), 31-41.
Hodge, D. R. (2005). Social work and the house of Islam: Orienting practitioners to the beliefs and values of Muslims in the United States. Social Work, 50 (2), 162-173.
Dollahite, D.C., Hawkins, A.J., & Parr, M.R. (2012). “Something More”: The Meanings of Marriage for Religious Couples in America. Marriage & Family Review, 48(4), 339-362.