مطالعه تفسیری نقش خانه‌داری

نویسندگان

1 تربیت مدرس

2 تهران

چکیده

این مقاله که برگرفته از پژوهش است به چگونگی تقسیم ‌کار در خانواده و تبیین نگرش خود زنان به عنوان ایفاکنندگان نقش خانه‌داری می‌پردازد. در این پژوهش از روش کیفی (مصاحبه عمیق) استفاده شده و حجم نمونه شامل 40 زن (20 نفر شاغل و20 نفر خانه‌دار) است که به صورت هدفمند از شهر تهران انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با وجود تغییرات بسیاری که در وضعیت زنان (اشتغال و تحصیلات) رخ داده است،   هم­چنان مسئولیت مهمترین کارهای خانه بر دوش زنان قرار دارد. با اینکه بیشتر زنان انتقادهای شدید به کار خانگی مبنی بر پایان‌ناپذیری، انزوا و تکراری بودن آن دارند، تحلیل گرایشهای  فمینیستی درباره بردگی و تحت ستم بودن زنان در خانه‌داری و استثمار از سوی مردان را قبول ندارند و حاضر به انکار و رد مسئولیت خویش نیستند. آنها بیشتر در نهایت خواهان تغییراتی به­منظور بهبود وضعیت خویش هستند که شامل استقرار منبع مالی مستقل و همکاری و قدردانی سایر اعضای خانواده بویژه مردان از آنهاست

کلیدواژه‌ها