فهم استفاده از چادر ملی با رویکرد پدیدار شناسی

نویسندگان

تبریز

چکیده

هدف این مطالعه فهم استفاده از چادر ملی و بررسی ابعاد دخیل در زمینه پذیرش یا عدم پذیرش این پدیده جدید است. این پژوهش از نوع پژوهشهای کیفی، و به روش پدیدارشناسی انجام شده است. زمان اجرای پژوهش، بهار و تابستان سال ۱۳۹2 بوده و نمونه­ها شامل بیست نفر خانم بودند که یا خودشان چادر ملی سر   می­کردند و یا به نوعی با این مسئله در ارتباط بوده، و با استفاده از روش نمونه­گیری مبتنی بر هدف، انتخاب شده­اند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از شیوه مصاحبه گروهی و تجزیه و تحلیل داده­های آن انجام شد. تفسیر یافته­ها حکایت می­کند تمایز اجتماعی، فشار هنجاری، بازنمایی بدن، تعارض هویت قومی، مردسالاری، عدم انتشار اجتماعی، آسانی و سودمندی ادراکی و کلیشه چادر، عمده مفاهیمی است که می­توان با آنها میزان استفاده از چادر ملی را تحلیل کرد.

کلیدواژه‌ها