بررسی صمیمیت زناشویی در دوران میانسالی، نقش ویژگیهای شخصیتی زوجین

نویسندگان

خلیج فارس بوشهر

چکیده

هدف این پژوهش، پیش­بینی صمیمیت زناشویی در دوران میانسالی براساس ویژگیهای شخصیتی بود؛ بدین منظور 153 زوج از بین معلمان و افراد عادی که به روش نمونه­گیری خوشه­ای تصادفی انتخاب شدند، پرسشنامه صمیمیت زناشویی MIQ و نسخه کوتاه پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت (FFM) را تکمیل نمودند. داده­ها با استفاده از روش آماری رگرسیون تحلیل شد. براساس نتایج تحلیل رگرسیون، با وظیفه‌شناسی و توافق‌پذیری مرد و وظیفه‌شناسی، توافق‌پذیری و برونگرایی زن، می‌توان ابعاد صمیمیت زناشویی مردان در دوران میانسالی را پیش­بینی کرد. برای تبیین ابعاد صمیمیت زناشویی زنان میانسال لازم است به توافق‌پذیری، گشودگی نسبت به تجربه و روان‌نژندی زن و وظیفه‌شناسی مرد، توجه نمود. هم­چنین نقش شباهت شخصیتی زوجین در ابعاد صمیمیت زناشویی زنان و مردان میانسال معنادار بود. بر اساس نتایج این پژوهش نیمرخ شخصیتی هر یک از زوجین در تجربه صمیمیت زناشویی در میانسالی تأثیرگذار است. هم­چنین نقش شباهتها و تفاوتهای شخصیتی در صمیمیت زناشویی زوجین مورد بحث و تبیین قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها