تاثیر آموزش مهارتهای حلّ مسئله مبتنی بر شیوه کتاب درمانی بر میزان رضایت زناشویی زوجین فرزند شاهد

نویسندگان

1 علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

2 گیلان

3 امام حسین علیه السلام

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای حلّ مسئله  مبتنی بر شیوه کتاب درمانی بر میزان رضایت زناشویی زوجین فرزند شاهد طراحی و اجرا شده است. جامعه‌ آماری این پژوهش تمام زوجین فرزند شاهد هستند که اعضای نمونه 20 زوج فرزند شاهد است که به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار اندازه‌گیری مورد استفاده، فرم کوتاه پاسخ 47 سوألی پرسشنامه‌ رضایت زناشویی انریچ است. در این طرح نیمه آزمایشی مداخله ای به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش مهارتهای حلّ مسئله مبتنی بر شیوه کتاب درمانی بر افزایش رضایت زناشویی، کاهش تعارض، افزایش رضایت جنسی و هم­چنین افزایش رضایت در زمینه ارتباط در بین زوجین فرزند شاهد مؤثّر است. نتایج این پژوهش نشان داده که این شیوه بر رضایت زناشویی مؤثر است؛ لذا به نظر می­رسد با آموزش مهارتهای حلّ مسئله با استفاده از روش کتاب درمانی می­توان ضمن رسیدن به نتایج مطلوب، گامی مؤثر در جهت صرفه­جویی در وقت و هزینه برداشت و محدودیتهای آموزش از طریق برگزاری کارگاه­های آموزشی را جبران نمود.

کلیدواژه‌ها