سرمایه‌های فرهنگی زنان و انتخاب کالاهای مصرفی غربی مطالعه تطبیقی تعدادی از زنان شاغل و خانه‌دار

نویسنده

دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین انتخاب­های مختلف زنان (شاغل و خانه­دار) از جمله انتخاب کالاهای مصرفی غربی یا مارک­دار (مانند لباس، کیف و کفش) با سرمایه­های فرهنگی­شان می­باشد. به کمک روش کیفی با ابزار مصاحبه، با تعدادی از آنان که به صورت اتفاقی تصادفی انتخاب شدند، مصاحبه­های طولانی انجام شد. تحلیل محتوای متن مصاحبه­ها نتایجی را نشان داد. نتایج حاکی است که سرمایۀ فرهنگی زنان، تاثیر مهمی در تبعیت از مد یا انتخاب کالاهای غربی یا مارک­دار ندارند. همچنین، در پیروی از مد و انتخاب کالاهای غربی یا مارک­دار، تفاوت ناچیزی بین زنان شاغل و خانه­دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها