موضوعات = فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده
مؤلفه‌های الگوی مطلوب ارتباطات والدین با نوجوان: مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

ناصر باهنر؛ رضا امینی هرندی


تدوین بسته آموزش سلامت جنسی و اثربخشی آن بر عملکرد جنسی زوجین شاغل تازه ازدواج کرده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

مهنوش ایزدی؛ امید مرادی؛ کیوان کاکابرایی


بررسی کیفی گفتمان های غالب در روایت زوج های متعارض

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

سحر اوج؛ سمیّه کاظمیان؛ جواد خدادادی سنگده


شناسایی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری زنان مطلقه و سرپرست فرزند: یک پژوهش کیفی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

نسیم زکی خانی؛ خدیجه شیرالی نیا؛ ذبیح اله عباس پور


مطالعه پدیدارشناختی بحران وجودی سالمندان در دوره آشیانه خالی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

عبدالباسط محمودپور؛ آسیه شریعتمدار؛ احمد برجعلی؛ عبدالله شفیع آبادی


مدل ساختاری کیفیت زندگی زناشویی براساس بخشودگی زناشویی با نقش میانجی پاسخگویی ادراک شده همسر در زنان متاهل شهرتهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

اکرم نریمانی؛ اسماعیل اسدپور؛ زهره صادقی افجه؛ کامبیز پوشنه


اثربخشی آموزش سرمایه‌ی روان‌شناختی و باورهای فراشناخت بر احساس پیوستگی زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

فرهاد خرمائی؛ نیره ذوالفقاری؛ سید مهدی پورسید


مفهوم‌سازی کاربردی «مراقبت» در پیشگیری از بحران‌های خانواده: مروری سیستماتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

اعظم کلائی؛ خدابخش احمدی نوده؛ جواد خدادادی سنگده؛ ابراهیم نعیمی


پیش بینی میزان رغبت به ازدواج بر اساس کیفیت زندگی و عملکرد خانواده در دختران مجرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

آزاده ابویی؛ مینا مارزی؛ فاطمه عاصی حداد؛ محسن سعیدمنش


بررسی پدیداری تجربه زندگی دختران نوجوان در خانواده های ناتنی و ارتباط بامادرخوانده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

زهرا پورسید آقایی؛ زهرا خلخال؛ مرضیه مدنی فر؛ زهرا امان اللهی؛ کوثر دهدست؛ فاطمه قاسمی نیایی


تدوین الگوی آموزش خودمراقبتی روان شناختی و اثربخشی آن بر تاب آوری دختران نوجوانان آسیب پذیر شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

طوبا اورنگ؛ سیمین حسینیان؛ سیده منور یزدی؛ علی اکبر ثمری


بازنمایی نقش‌های جنسیتی از منظر اسلام و فمینیسم در کتب درسی مقطع ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1403

مونس سیاح؛ گلناز شجاعتی؛ نیلوفر شرفی؛ مهدیه موحدراد


رابطه رضایت زناشویی با ذهن آگاهی در زوجین: نقش میانجی نظریه ذهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

طاهره فضائلی؛ حسن حیدری؛ رحیم حمیدپور


شیوع اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی مبتنی بر خودگزارشی در زنان شهرستان ملایر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1403

مهدی عبداله زاده رافی؛ جواد کریمی


رابطه ناگویی هیجانی و رضایت زناشویی:مطالعه فراتحلیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

بهمن اسماعیلی انامق؛ حسین پاک نژاد؛ محمد نریمانی


شناسایی عوامل موثر در ضربۀ عشقی دانشجویان دختر: یک مطالعۀ کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

یاسمن جمشیدیان نائینی؛ علی شیخ الاسلامی؛ حسین قمری گیوی؛ علی رضایی شریف


مقایسه اثربخشی درمان‌های ذهن‌آگاهی مبتنی‌بر تقویت رابطه و هیجان‌مدار بر عملکرد خانواده در زوج‌های با خودافشاگری پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

سیده طیبه انوشه؛ جهانگیر کرمی؛ سعید آریا پوران


پیشایندهای موثر بر برنامه‌ریزی مالی خانوار با تاکید بر ارزش‌های فرهنگی

دوره 19، شماره 66، فروردین 1403، صفحه 53-77

محمد نظری پور؛ بابک زکی زاده


بررسی و تحلیل گفتمان اخبار خشونت خانگی در بستر رسانه‌های مجازی

دوره 19، شماره 66، فروردین 1403، صفحه 111-131

کوثر دهدست؛ فاطمه قاسمی نیایی؛ نفیسه درخشان


شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای سیاست های کلی خانواده در ایران

دوره 19، شماره 66، فروردین 1403، صفحه 133-156

هادی خان محمدی؛ حسین اصلی پور؛ معصومه یغمائیان؛ محبوبه عسکری باقرآبادی


مقایسه مادرآزاری در بین دانش آموزان شهری و روستایی شهر دورود

دوره 19، شماره 66، فروردین 1403، صفحه 227-246

ذبیح اله عباس پور؛ محمد سالاروند؛ رضا خجسته مهر


بررسی تجارب زیسته زنان از پدیده چندهمسری در استان سیستان و بلوچستان:مطالعه پدیدارشناسی

دوره 19، شماره 66، فروردین 1403، صفحه 247-262

محمد علی پور؛ احمدرضا اکبری؛ سیما بدیعی؛ زینب عبدالهی


ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس معنای سوگ

دوره 19، شماره 66، فروردین 1403، صفحه 263-281

داود فتحی؛ احمدرضا کیانی؛ اسماعیل صدری دمیرچی؛ علی شیخ الاسلامی


پیش بینی تحمل پریشانی در سالمندان بر اساس حمایت ادراک شده، اجتناب تجربی و هوش معنوی با نقش میانجی ذهن آگاهی

دوره 19، شماره 66، فروردین 1403، صفحه 283-310

فرحناز جوانمردی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ کامبیز پوشنه