کلیدواژه‌ها = زنان متاهل
مدل ساختاری کیفیت زندگی زناشویی براساس بخشودگی زناشویی با نقش میانجی پاسخگویی ادراک شده همسر در زنان متاهل شهرتهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

اکرم نریمانی؛ اسماعیل اسدپور؛ زهره صادقی افجه؛ کامبیز پوشنه


بررسی تاثیر کرامت درمانی معنوی اسلامی بر افسردگی و سازگاری زوجی زنان آسیب دیده از پیمان شکنی همسر

دوره 18، شماره 64، مهر 1402

فهیمه جمالی راد؛ محمود آزادی؛ منیره صالحی؛ جعفر طالبیان شریف؛ علیه رضاداد


اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی برصمیمیت زناشویی زنان متاهل

دوره 6، شماره 18، مرداد 1390

سیمین حسینیان؛ سیده منور یزدی؛ ملیحه طباطبایی