کلیدواژه‌ها = زنان شاغل
شناسایی کشمکش‌های نقش جنسیتی و مالی زنان شاغل درگیر تعارضات زناشویی: مطالعه پدیدارشناسی

دوره 18، شماره 64، مهر 1402، صفحه 267-294

انسیه محمدیاری؛ علی رضایی شریف؛ احمدرضا کیانی؛ اسماعیل صدری دمیرچی


واکاوی راهبردهای حفظ رابطه زوجی در زنان شاغل: تحلیل محتوای کیفی

دوره 18، شماره 62، اردیبهشت 1402، صفحه 217-234

محسن گل محمدیان؛ حمید سلیمی


بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر ترجیح باروری زنان

دوره 11، شماره 36، آبان 1395، صفحه 49-70

نعیما محمدی؛ بتول صیفوری