کلیدواژه‌ها = زنان
اثربخشی آموزش سرمایه‌ی روان‌شناختی و باورهای فراشناخت بر احساس پیوستگی زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

فرهاد خرمائی؛ نیره ذوالفقاری؛ سید مهدی پورسید


بررسی تجارب زیسته زنان از پدیده چندهمسری در استان سیستان و بلوچستان:مطالعه پدیدارشناسی

دوره 19، شماره 66، فروردین 1403، صفحه 247-262

محمد علی پور؛ احمدرضا اکبری؛ سیما بدیعی؛ زینب عبدالهی


اثربخشی مشاوره گروهی رشد مدار بر شاخص های افسردگی، از منظر قرآن و افسردگی (بک) در زنان

دوره 16، شماره 56، آذر 1400، صفحه 67-92

هادی بهرامی احسان؛ زهرا بوژمهرانی؛ فاطمه فیاض؛ منصوره ابوالحسنی؛ یاسر مدنی


سند آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران و حق آموزش زنان

دوره 14، شماره 48، آبان 1398، صفحه 7-37

مریم سلگی؛ سوده کریمی


اثربخشی آموزش مهارت‌های برقراری ارتباط مؤثر بر بهزیستی شخصی زنان متأهل شهر تهران

دوره 9، شماره 26، اردیبهشت 1393

مهرآور مومنی جاوید؛ زهرا نادری نوبندگانی؛ سیمین حسینیان


تحلیل فرهنگی فمنیسم در رمان های پست مدرن فارسی

دوره 7، شماره 21، بهمن 1391

سید محمد میر سندسی؛ احمد درستی؛ ابوالفضل سعیدی


بررسی وضعیت فعالیت و اشتغال زنان در استان سیستان و بلوچستان

دوره 6، شماره 17، فروردین 1390

مجنبی عباسیان؛ حسین ابراهیم زاده اسمین؛ نورمحمد ناظریان؛ یونس ایرندگانی


نقش زنان در ارتقای سرمایه اجتماعی

دوره 3، شماره 12، اردیبهشت 1387

افسر افشار نادری


زنان در جنگ

دوره 4، شماره 12، فروردین 1387

دیانا سانبرو


نقش زنان در رویدادهای تاریخی صدر اسلام

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1385

مصطفی مانیانفر