مفهوم‌سازی کاربردی «مراقبت» در پیشگیری از بحران‌های خانواده: مروری سیستماتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر با هدف مفهوم‌سازی کاربردی «مراقبت» در پیشگیری از بحران‌های خانواده انجام شد. بدیهی است درک عمیق‌تر این مفهوم، به تعیین دقیق‌تر قلمرو و مرز رفتارهای مراقبتی در خانواده کمک می‌کند و به عنوان اهرمی در پیشگیری از بحران‌های خانواده می‌تواند سودمند باشد. این مطالعه از نوع مطالعات ثانویه و به روش مرور سیستماتیک ا نجام شد. جامعه آماری پایگاه‌های اطلاعاتی و مطالعاتی است که از جنبه‌های متعدد به موضوع مراقبت در بازه‌ی زمانی 1401-1390 (2010 تا 2023) پرداخته‌اند. تجزیه و تحلیل داده‌ها به صورت کیفی انجام و در نهایت 52 مقاله‌ی دارای معیار ورود به مطالعه (30 مقاله داخلی و 22 مقاله خارجی) بررسی شدند. نتایج، سه گروه مفاهیم اصلی مراقبت را نشان داد که شامل مقوله‌های بُعد شناختی مراقبت (آگاهی، پذیرش و آمادگی)، بُعد عاطفی (هشیاری عاطفی، همدلی و صمیمیت) و ُبعد رفتاری (رعایت حدود، حضور فعال، حمایت، حفاظت از خطر و خیرخواهی) بود. نتایج نشان داد مراقبت، در سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری، ظرفیت پیشگیری از خطرات و بحران‌های خانواده را دارد. این مفهوم‌سازی می‌تواند به عنوان یک مدل مراقبتی برای خانواده تنظیم شود و مطالعات عمیق‌تری را به خود اختصاص دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Functional conceptualization of care in preventing family crises: a systematic review

نویسندگان [English]

  • Azam Kalaee 1
  • Khodabakhsh Ahmadi 2
  • javad khodadadi 3
  • ebrahim naeimi 4
1 PhD Student in Counseling, Faculty of Human Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran, Iran
2 Professor, Behavioral Sciences Research Center, Baqiyatollah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Counseling Department, Faculty of Psychology, Allameh Tabatabai University (RA), Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Counseling, Faculty of Psychology, Allameh Tabatabai University (RA), Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of practical conceptualization of "care" in the prevention of family crises. Obviously, a deeper understanding of this concept helps to determine more precisely the territory and boundaries of care behaviors in the family and can be useful as a lever in preventing family crises. This study is a type of secondary studies and a systematic review method. The statistical population is databases and studies that have addressed the issue of care in the period from 2010 to 2023 from many aspects. Data analysis was done qualitatively and finally 52 articles (30 domestic and 22 foreign) that met the inclusion criteria were reviewed. The results showed three groups of main concepts of care, which include the categories of cognitive dimension of care (awareness, acceptance and preparation), emotional dimension (emotional awareness, empathy and intimacy) and behavioral dimension (observance of boundaries, active presence, support, protection from danger and benevolence). The results showed that care, in three cognitive, emotional and behavioral dimensions, has the capacity to prevent family risks and crises. This conceptualization can be adjusted as a care model for the family and deserves deeper studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • care
  • prevention
  • family crises
  • systematic review