مطالعه پدیدارشناختی بحران وجودی سالمندان در دوره آشیانه خالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی مطالعه پدیدارشناختی تجارب زیسته سالمندان از آشیانه خالی و مولفه های سازگاری با آن بود. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند تا اشباع داده‌ها ادامه یافت. در نهایت 17 نفر شامل 11 زن و 6 مرد انتخاب شدند.برای جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه عمیق استفاده شد و تحلیل داده‌ها با روش کلایزی صورت گرفت.یافته‌های حاصل از پژوهش در بخش تجارب زیسته شامل 4 مضمون اصلی «بحران وجودی، بروز آشفتگی هیجانی ،اختلال در روابط بین فردی و تجارب مثبت بود. همچنین مولفه های سازگاری با آشانه خالی شامل ، هشیاری و اراده بر سازگاری، تجربه رشد هدفمند، از خود فراروی و تقویت ارتباط با مبدا هستی است. در بخش تجارب زیسته مضمون بحران وجودی دارای 4 مضمون فرعی «احساس خلاء، بروز هراس از مرگ ، مواجهه با اضطراب وجودی و مواجهه با احساس تنهایی» بود. مضمون بروز آشفتگی هیجانی دارای 4 مضمون فرعی تجربه احساسات متضاد، تجربه افسردگی واکنشی، کاهش لذت از زندگی » بود. مضمون اختلال درروابط بین فردی در بردارنده سه مضمون فرعی «عدم درک متقابل زوجی، تجربه تعارضات زناشویی و بریدگی از اجتماع»بود. مضمون تجارب مثبت در برگیرنده مضامین فرعی «افزایش اوقات فراغت و آزادی عمل و بهبود ارتباط با همسر» بود.. همچنین در بخش مولفه های سازگاری مضمون هشیاری و اراده بر سازگاری شامل «تامل مجدد بر خود و اتکا بر توانمندی خود»، مضمون تجربه رشد هدفمند شامل «از سرگیری فعالیت علمی و شغلی، معنایابی مجدد و افزایش سرسختی و تاب آوری »؛ مضمون از خودفراروی شامل «توجه به شادی و رضایت فرزند، کمک به فردی مشابه و پرورش نوه ها»، مضمون تقویت ارتباط با مبدا هستی شامل «شکرگذاری و توکل، و تقویت ارتباط معنوی و فعالیت‌های مذهبی» بود. تجارب روانشناختی از مواجهه با آشیانه خالی حاکی از احساسات و واکنش های متضاد است که سالمندان آشیانه خالی هم تجارب مثبت و هم تجارب منفی را در این مرحله تجربه می کنند و سالمندان در راستای سازگاری با آشیانه خالی از ابعاد درون فردی و فرافردی بهره می جویند . درنتیجه پیشنهاد می گردد از یافته های پژوهش حاضر در برنامه‌ریزی‌ها و اقـدامات پیشگیرانه و مداخلات در خصوص سالمندان آشیانه خالی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Phenomenological Study of Existential Crisis in Elderly People During the Empty Nest Period

نویسندگان [English]

 • Abdolbaset Mahmoudpour 1
 • asye shariatmadar 2
 • ahmad borjali 2
 • Abdollah Shafi Abadi 1
1 Allameh Tabataba'i University
2 Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

The aim of the present research was to investigate the phenomenological study of elderly individuals' lived experiences of the empty nest phenomenon and its coping components. Purposeful sampling was employed until data saturation was achieved, resulting in the selection of 17 participants, including 11 females and 6 males. Data were collected through in-depth interviews and analyzed using Colaizzi's method. The research findings in the domain of lived experiences consisted of four main themes: "Existential Crisis," "Emotional Turmoil," "Interpersonal Disruption," and "Positive Experiences." Additionally, coping components with the empty nest phenomenon included "Awareness and Willingness for Adaptation," "Purposeful Growth Experience," "Escape and Empathy," and "Strengthening Connection with Existential Source." In the domain of lived experiences, the theme of "Existential Crisis" encompassed four subthemes: "Sense of Void," "Fear of Death," "Confronting Existential Anxiety," and "Confronting Loneliness." The theme of "Emotional Turmoil" comprised four subthemes: "Experience of Contradictory Emotions," "Reactive Depressive Experience," and "Diminished Pleasure in Life." The theme of "Interpersonal Disruption" included three subthemes: "Lack of Mutual Understanding in Marriage," "Experience of Marital Conflicts," and "Social Withdrawal." The theme of "Positive Experiences" covered the subthemes: "Increased Leisure Time and Autonomy" and "Improved Relationship with Spouse." Moreover, in the coping components domain, the theme of "Awareness and Willingness for Adaptation" included "Self-Reflection and Self-Reliance," the theme of "Purposeful Growth Experience" encompassed "Engagement in Intellectual and Occupational Activities," "Recontextualization," and "Increased Resilience and Endurance." The theme of "Escape and Empathy" included "Focusing on Offspring's Happiness and Satisfaction," "Assisting Similar Individuals," and "Grandparenting." The theme of "Strengthening Connection with Existential Source" comprised "Gratitude and Trust," "Enhancing Spiritual Connection," and "Engagement in Religious Activities." Psychological experiences of facing the empty nest revealed contradictory emotions and reactions. Elderly individuals experience both positive and negative aspects during this phase, utilizing both intrapersonal and interpersonal dimensions for coping with the empty nest. Therefore, it is suggested that the findings of this research be utilized in planning, preventive actions, and interventions for elderly individuals experiencing the empty nest syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Phenomenology
 • Lived Experience
 • Coping
 • Elderly
 • Empty Nest Syndrome

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402
 • تاریخ دریافت: 20 اسفند 1401
 • تاریخ بازنگری: 30 مرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 19 مهر 1402