ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس معنای سوگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاهامام حسین (ع)

2 دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار گروه آموزش علوم تربیتی ،گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره ،دانشگاه محقق اردبیلی

4 دانشیار مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

مقیاس معنای سوگ (GMRI)، مقیاسی پنج ماده‌ای است که برای اندازه-گیری معنای پس از سوگ در نظر گرفته شده است. این مقیاس توسط نیمیر و میلمن(2014) مورداستفاه و اعتبارسنجی شده است. با این حال این مقیاس تاکنون در جامعه ایرانی موردبررسی قرار نگرفته و روان‌سنجی نشده است. هدف از پژوهش حاضر در مرحله اول ترجمه این مقیاس از زبان انگلیسی به زبان فارسی و سپس تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی آن در نمونه ایرانی بود. نمونه پژوهش شامل 215 نفر از زنان سوگوار در شهر اردبیل بود که به شیوه غیرتصادفی در دسترس انتخاب شده و به ابزار پژوهش پاسخ دادند. بر اساس یافته‌ها، روایی صوری، محتوا و سازه نشان دهنده‌ی اعتبار و پایایی مناسب این ابزار بود. همچنین روایی همگرا (AVE>0/50)، برای این پرسشنامه تعیین و تایید شد. پایایی همسانی درونی مقیاس معنای سوگ با استفاده از پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد و آلفای بین 77/0 تا 86/0 پایایی ابعاد این مقیاس را تایید کرد. علاوه بر این نتایج همبستگی مربوط به متغیرهای مطالعه نشان داد که مقیاس مقیاس معنای سوگ با مقیاس تجربه سوگ همبستگی معنی دار دارد (01/0p<). روی هم رفته نتایج پژوهش حاضر مبین آن بود که این مقیاس در نمونه ایرانی از ویژگی آماری مطلوبی برخوردار است و مخصوصاً می‌توان آن را در نمونه‌های ایرانی با اطمینان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of the Persian version of the grief meaning scale

نویسندگان [English]

  • davod fathi 1
  • Ahmadreza kiani 2
  • smaiel sadri 3
  • Ali Sheykholeslami 4
1 IHU
2 mohaghegh Ardabili univercity
3 mohaghegh Ardabili univercity
4 Mohaghegh Ardebili University
چکیده [English]

The Grief Mean Scale (GMRI) is a five-item scale designed to measure post- grief meaning. This scale has been used and validated by Niemeyer and Millman (2014). However, this scale has not yet been studied in Iranian society and has not been psychometric. The purpose of the present study in the first stage was to translate this scale from English to Persian and then to determine its psychometric properties in the Iranian sample. The research sample consisted of 215 people who were randomly selected and responded to the research tool. Based on the findings, face validity, content and structure showed the validity and reliability of this tool. Convergent validity (AVE> 0.50) was also determined and confirmed for this questionnaire. The internal consistency reliability of the grief meaning scale was assessed using the combined reliability and Cronbach's alpha coefficient and the alpha between 0.77 and 0.86 confirmed the reliability of the dimensions of this scale. In addition, the correlation results related to the study variables showed that the scale of grief meaning scale has a significant correlation with the scale of grief experience (p <0.01). Overall, the results of the present study showed that this scale has a desirable statistical feature in the Iranian sample and especially it can be used with confidence in the Iranian sample..

کلیدواژه‌ها [English]

  • grief of mourning
  • scale
  • validity
  • reliability