پدیدارشناسی مناسک دینی خانوادگی و تاثیر آن بر مناسبات اجتماعی زوجین و خانواده ها در میان سه گونه همسرگزینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جامعه شناسی -دانشگاه علوم تحقیقات تهران- تهران - ایران

2 استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

3 دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده

مناسک دینی همواره در تمام جوامع با اعتقادات خاصی انجام می شده و تاثیرات مثبتی نیز داشته است. این مقاله با هدف تجربه زیسته زنان از  نقش مناسک دینی بر کاهش خشونت های خانگی در سه گونه همسرگزینی به انجام رسید. روش مطالعه کیفی است که با رویکرد پدیدارشناسی انجام شد.  نمونه آماری زنان ساکن در شهر کرمانشاه و در سنین بین 40- 17 ساله بودند. انتخاب نمونه ها بر اساس روش نمونه گیری هدفمند از نوع قضاوتی بوده است. برای گردآوری داده ها از ابزار «مصاحبه ی عمیق نیمه ساختاریافته» استفاده شد. حاصل مصاحبه، با 50 مشارکت کننده (ازدواج های هیجانی: 13 نفر، ازدواج های تنظیم شده رضایتمند: 18 نفر و ازدواج های تنظیم شده اجباری: 19 نفر) دسته بندی شد. داده های به دست آمده در این پژوهش سه مضمون اصلی 1- تجربه زنان از خشونت های خانگی علیه آنان2- واکنش زنان به خشونت علیه آنان 3- احساسات زن هنگام مناسک دینی 4- واکنش شوهران بعد از مناسک دینی و 5- اثرات بعد مناسکی دین به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


جعفری، اصغر؛ صدری، جمشید؛ فتحی اقدم، قربان(1386) رابطه بین کارایی خانواده و دینداری و سلامت روان و مقایسه آن بین دانشجویان دختر و پسر، پژوهش های مشاوره (تازه ها و پژوهش های مشاوره) دوره 6 شماره 22 ، صص 115-107

حاتمی، حمیدرضا؛ حبی ، محمدباقر؛ اکبری، علیرضا(1388) بررسی تاثیر میزان دینداری بر رضایت از زندگی زناشویی(مطالعه در یک سازمان نظامی) ، فصلنامه روان شناسی نظامی ، سال اول شماره اول، پاییز،  صص 22-13

عدالتی شاطری، زهره؛ حمیدرضا آقا محمدیان شعرباف؛ مرتضی مدرس غروی؛ حسین حسن آبادی(1388) بررسی اثر بخشی طرح تایم(غنی سازی ازدواج) بر رضایت زناشویی زوج های دانشجو مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دوره چهاردهم، زمستان،صص 98-89

قادری، طاهره، سمیه مردانی(1392)رابطه همسان همسری و مطلوبیت روابط زناشویی، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دوره 4، شماره 15، صص129-87

گیدنز،آنتونی (1384)جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری . تهران : نشر نی

موسوی، رقیه (1374) بررسی و مقایسه عوامل موثر بر رضامندی زناشویی در سه گروه پزشکان، کارمندان و کارگران شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

یعقوبی دوست محمود؛ عنایت، حلیمه(1392) بررسی رابطه بین میزان دینداری والدین با خشونت خانگی آنها نسبت به فرزندان ، جامعه شناسی مطالعات جوانان،دوره 4 ، شماره 11 ، صص 160-133 ، پاییز