بررسی تأثیر ویژگی‌های فردی و اجتماعی زنان کارآفرین بر موفقیت در کارآفرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد تمام، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

کارآفرینی، باتوجه‌به حرکت جامعه در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی  به موضوع مهم و موردتوجه محافل علمی تبدیل شده است. از دید جامعه‌شناسان، کارآفرینی، فرایندی است که در شبکهی متغیری از روابط اجتماعی قرار دارد. زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور دارای نقش روزافزون و فزاینده­ای در فعالیت­های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می­باشند و نقش تعیین­کننده­ای در بهبود و ارتقای رشد و توسعه اقتصادی ایفا می­کنند. ازطرف‌دیگر، ارتقای نقش زنان در فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به دستیابی به فرصت‌های بیشتر برای رشد و توسعه اقتصادی منجر می­شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی‌های فردی، شخصیتی و ویژگی‌های اجتماعی زنان کارآفرین بر موفقیت در کارآفرینی آنان است. جامعه آماری پژوهش شامل زنان موفق کارآفرین شهر تهران به تعداد 100 نفر است. از پرسشنامه به‌عنوان ابزار اندازه‌گیری استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی‌دار بین ویژگی‌های فردی و  اجتماعی و ابعاد آن با موفقیت در کارآفرینی است. همچنین بین ویژگی‌های فردی - شخصیتی و موفقیت در کارآفرینی، رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Personal and Social Characteristics of Women Entrepreneurs to Entrepreneurial Success

نویسندگان [English]

  • Elnaz pakkhesal 1
  • Khadijeh Safiri 2
1 PHD student, Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor Faculty of Social Sciences Economics Alzahra University
چکیده [English]

Entrepreneurship, according to the society on the path of economic and social development has become an important issue and of interest to the scientific community. From the perspective of sociologists, entrepreneurship is a process in a network of social relations. Women as half of the active population, play an important role in economic, political and social roles and play a decisive role in improving the economic growth and development. On the other hand, promoting the role of women in economic, political and social lead to more opportunities for growth and economic development. The purpose of this study was to evaluate the effect of individual characteristics and personality and social characteristics of women entrepreneurs on their entrepreneurial success. The study population consisted of women entrepreneurs in Tehran to 100 people. A questionnaire was used as a measuring tool.
The results indicate a significant positive relationship between individual characteristics and features of social entrepreneurship successfully. Also there is significant direct relationship between individual characteristics and entrepreneurial success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • women
  • personal Factors
  • Social Factors
  • Success
- احمدپور داریانی، محمود و نصیری، محمدکاظم (1390)، تئوری‌های کارآفرینی ( نظام‌های اقتصادی و کارآفرینی)، تهران: ناشر اخلاص.
- احمدپور داریانی، محمود (1391)، کارآفرینی (تعاریف، مفاهیم، نظریات)، تهران: انتشارات جاجرمی.
- احمدپور داریانی، محمود و مقیمی، سیدمحمود (1388)، مبانی کارآفرینی، تهران: انتشارات سریرا.
- امامی نائینی، مهرگان؛ تهرانیان، نجمه؛ شریفیان ثانی، مریم و ابدی، علی‌رضا (1385)، بررسی ارتباط کیفیت زندگی با سرمایه اجتماعی در زنان یائسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
- تاج‌آبادی، رضا؛ مرادی‌نژاد و مشایخی، کریم (1387)، آموزش و توسعه کارآفرینی و روش‌های به‌کارگیری آن در نظام آموزش عالی کشاورزی، همایش ملی کارآفرینی فرهنگ و جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
- پرداخت‌چی، محمدحسن و شفیع‌زاده، حمید (1385)، درآمدی بر کارآفرینی سازمانی تهران: انتشارات ارسباران.
- پیام‌شاد، المیرا (1383)، عدم اشتغال زنان و دختران و آسیب‌های پیش ‌رو، خبرگزاری سینا دوشنبه 27 مهر.
- خاتم، اعظم (1383)، نرخ اشتغال زنان در کشورهای اروپائی ... گزارش خبرگزاری ایسنا، سرویس زنان، یکشنبه 25 مرداد.
- خورشیدی، رزا (1383)، گزارش مقایسه‌ای آمار عملکرد اشتغال در استان فارس، استان‌های هم‌جوار و کل کشور در سال‌های 1379 تا 1381 با رویکرد اشتغال بانوان، ارائه‌شده در کارگروه اشتغال استانداری فارس.
- خورشیدی، رزا (1384)، اشتغال زنان، خودباوری و تعاون، ارائه‌شده در کنفرانس تعاون، اشتغال و توسعه، دانشگاه یزد.
- دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری، چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، بهار 1392.
- راودراد، اعظم (1379)، تحلیلی بر نقش زنان در توسعه با تأکید بر اشتغال، نامه علوم اجتماعی، شماره پانزدهم.
- رشیدی، شهناز (1391)، بررسی کارآفرینی بر توسعه روستایی در شهرستان اسلام‌شهر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، پژوهش اجتماعی، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات.
- زالی، محمدرضا و رضوی، سیدمصطفی (1387)، پژوهش در زمینه موانع توسعه کارآفرینی در ایران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- سعید اردکانی، سعید و صیادی تورانلو، حسین (1387)، شناسایی و رتبه‌بندی موانع مؤثر بر ایجاد و توسعه تعاونی‌های کارآفرینی زنان با رویکرد فازی ماهنامه تعاون، شماره 198 و 199، دی و بهمن ماه: 168 - 152.
- سن، آمارتیا (1381)، توسعه به‌مثابه آزادی، ترجمه وحید محمودی، تهران: انتشارات دستان، چاپ اول.
- شادی‌طلب، ژاله و گرائی‌نژاد، علی‌رضا ( 1383)، فقر زنان سرپرست خانوار، فصلنامة پژوهش زنان دورة دوم شمارة 1 .
- عزیزی، بهارک و حسینی، سیدمحمود (1385)، نقش آموزش و توسعه کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی، مجله جهاد، شماره274، آذر و دی: 182-165.
- عنایت، حلیمه و موحد، مجید (1383)، زنان و تحولات ساختاری خانواده در عصر جهانی‌شدن، فصلنامة پژوهش زنان دورة دوم شمارة 2.
- کردنائیج، اسدالله و زالی، محمدرضا (1386)، ابزار سنجش ویژگی‌های کارآفرینان ایرانی، چاپ اول، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
- فیتزپتریک، تونی (1381)، نظریه رفاه، ترجمه هرمز همایون‌پور، تهران: نشر گام نو، چاپ اول.
- قاسمی اصفهانی، مرجان (1380)، تحلیلی بر حضور زنان در عرصه‌های مدیریت، مجموعه مقالات دومین همایش توانمندسازی زنان، انتشارات مرکز امور مشارکت زنان، چاپ اول.
- گرینزپان، آلیاندرو (1382)، سیاست‎‌های فقرزدایی: راهبردهای مبارزه با فقر در کشورهای درحال‌توسعه، ترجمه: ناصرموفقیان، تهران: انتشارات مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، چاپ اول.
- گلرد، پروانه (1384)، عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان ایرانی، زن در توسعه و سیاست، شماره 11: 101-124.
- گیدنز، آنتونی (1386)، جامعه‌شناسی، تهران: انتشارات نی.
- مختاریان، حسین (1381)، شیوه‌های افزایش مشارکت زنان در بازار کار، مجموعه مقالات دومین همایش توانمندسازی زنان، فصلنامه فرهنگی- پژوهشی مرکز امور مشارکت زنان.
- مرکز آمار ایران، (1393).
- مک کوایل، دنیس (1382)، درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه.
- ملوندی، محمد (1387)، کارآفرینی و پروژه، انتشارات امیدمهر، چاپ اول: 231تا242.
- یداللهی فارسی، جهانگیر (1390)، فرصت‌ها و ایده‌های کارآفرینی، تهران: انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی.
- یعقوبی فرانی، ا.؛ سلیمانی،ع. و موحدی، ر. (1393)، تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی، مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، سال 12، شماره 4 :7 -42.
 
 
-     Bakar, R. (2001). The Unperceived entrepreneurial characteristics of Malaysian Living Skill Teachers, Pertanika J. Soc. Sci. & Hum, Vol. 9, No. 2, pp. 123- 129.
-     Baran, RA. (2007).Behaviorel and cognitive faetors in enterpre-naurship: enterprears as the active element in new venture. Creation.Strategic entrepreneurship journal.1,167-182
-     Bourdieu, P. (2002) » forms of capital, handbook of theory and research« the sociology of education, New York, Greenwood Press: pp 32-33.
-     Burch, jihn G. (1986) entrepreneurship, United States of A merica: John Wiley & Sons.
-     Burt, R.S. (2000) Structural Holes: The social structure of competition, Cambridge MA: Harvard University Press.
-     Carland. J. A (1984). Beware the dark side of entrepreneurship , disincentive entrepreneurship research's: 253-257
-     Coleman .J.S. (1998).Absorptive capacity, a new perspective on learning and innovation. Administrative science quarterly, p: 128-129.
-     D jiver, j (2006). Female ENTREPERS of the north breaking carren research issue in small basiness Developmen comm. 6926 EA
-     De silva, M .j. Harpham, T., Tuan, T., Bartolini, R., Penny, M. E., Huttly S. R. (2006). Psychometric and cognitive validation of a social capital measurement tool in Peru Vietnam. Social science and Medicione 62.
-     De silva, M.j., Mekenzie, k., huttly, S., Tuan, T. (2005). Social capital and Mental Health: A Systematic Review. Journal of Epidemiology and community health, 59.
-     Drucker, Peter F. (1993) Innovation & Entrepreneurship, New York: Library of Congress Cataloging in Publication Data.
-     Fukuyama, F. (1995) Trust: the social virtues and creation prosperity, New York: Free Press, chapter 9.p:124.
-     Fukuyama, F. (2001) Social Capital and Civil Society, the Institute of Public Policy, George Mason University.
-     Hisrich, R.D. & Peters, M.P. (1986); Establishing a new business venture unit within a Firm, Journal of Business Venturing, 1(4): 307–322.
-     Islam M.K, Merlo, J., Kawachi. I., Lindstrom, M., and Gerdtham U. G. (2006) »Social Capital and Health: Does Egalitarianism Matter? A Literature Review«, International Journal for Equity in Health, Vol.5, and No. 3: pp 1-28.
-     Kuratko, D. F. & Montagno, R. (1989). Entrepreneurship: A Contemporary
           Approach, 3rd Edition, the Tryden Press.
-     Lee. Lock. L: (2005) Knowledge management tool and techniques , Elsevier Butterworth
-     Liewellyn, D. J. & Wilson, K. M. (2003). The Controversial Role of Personality
Trait in Entrepreneurial Psychology, Leeds Metropolitan University.
-     Maden, C. (2015). A gendered lens on entrepreneurship: women entrepreneurship in Turkey. Gender in Management: An International Journal, 30(4), 312-331.
-     Mcclelland, C.David. (1961).The achieving society. D.Van nostrane 32- Messina, M. 2005. Tools for personal growth. Handling fear of success.
-     Morrison, Alison (1989) Entrepreneurship: An International Perspective, Great Britain: plant Tree
-     Mincer, J. (1980), "Labor force participation of married women". In Amsdon, Aliech (Ed) Economics of Women and Work. Colombia: Penguin Books.
-     Nahapiet. J. & Ghoshal. S. (1998), social capital, intellectual capital and the organizational advantage. Academy of management revew.Vol:23
-     Pearce JA, Kramer TR, Robbins DK. (2003) Effects of managers' entrepreneurial behavior on subordinates. J Bus Venturing, p: 147-60.
-     Postigo, S. & Tamboroni, M. F. (2002). Entrepreneurship Education in Argentina: The Case of San Andres University, Internationalizing Entrepreneurship Education and Training Conference (IntEnt02). Malaysia.
    Turker, D, 8 sonmez selcuk, S.(2009). Wich factors off – ECT enterprenearial intention of university students? Journal of Europen Industrial Training. 33, 142-159.
-     Watson, Alexander. Karen Halm& Olander wise (1996) The Entrepreneur's Complete Source Book, United States of America: Prentice Hall.
-     World Bank (2013) Poverty in Iran: Trends and Structure, 1986-1998, Report No.24414.