بررسی تأثیر ویژگی‌های فردی و اجتماعی زنان کارآفرین بر موفقیت در کارآفرینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه جامعه شناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد جامعه شناسی دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

کارآفرینی، باتوجه‌به حرکت جامعه در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی  به موضوع مهم و موردتوجه محافل علمی تبدیل شده است. از دید جامعه‌شناسان، کارآفرینی، فرایندی است که در شبکهی متغیری از روابط اجتماعی قرار دارد. زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور دارای نقش روزافزون و فزاینده­ای در فعالیت­های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می­باشند و نقش تعیین­کننده­ای در بهبود و ارتقای رشد و توسعه اقتصادی ایفا می­کنند. ازطرف‌دیگر، ارتقای نقش زنان در فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به دستیابی به فرصت‌های بیشتر برای رشد و توسعه اقتصادی منجر می­شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی‌های فردی، شخصیتی و ویژگی‌های اجتماعی زنان کارآفرین بر موفقیت در کارآفرینی آنان است. جامعه آماری پژوهش شامل زنان موفق کارآفرین شهر تهران به تعداد 100 نفر است. از پرسشنامه به‌عنوان ابزار اندازه‌گیری استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی‌دار بین ویژگی‌های فردی و  اجتماعی و ابعاد آن با موفقیت در کارآفرینی است. همچنین بین ویژگی‌های فردی - شخصیتی و موفقیت در کارآفرینی، رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


- احمدپور داریانی، محمود و نصیری، محمدکاظم (1390)، تئوری‌های کارآفرینی ( نظام‌های اقتصادی و کارآفرینی)، تهران: ناشر اخلاص.

- احمدپور داریانی، محمود (1391)، کارآفرینی (تعاریف، مفاهیم، نظریات)، تهران: انتشارات جاجرمی.

- احمدپور داریانی، محمود و مقیمی، سیدمحمود (1388)، مبانی کارآفرینی، تهران: انتشارات سریرا.

- امامی نائینی، مهرگان؛ تهرانیان، نجمه؛ شریفیان ثانی، مریم و ابدی، علی‌رضا (1385)، بررسی ارتباط کیفیت زندگی با سرمایه اجتماعی در زنان یائسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

- تاج‌آبادی، رضا؛ مرادی‌نژاد و مشایخی، کریم (1387)، آموزش و توسعه کارآفرینی و روش‌های به‌کارگیری آن در نظام آموزش عالی کشاورزی، همایش ملی کارآفرینی فرهنگ و جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

- پرداخت‌چی، محمدحسن و شفیع‌زاده، حمید (1385)، درآمدی بر کارآفرینی سازمانی تهران: انتشارات ارسباران.

- پیام‌شاد، المیرا (1383)، عدم اشتغال زنان و دختران و آسیب‌های پیش ‌رو، خبرگزاری سینا دوشنبه 27 مهر.

- خاتم، اعظم (1383)، نرخ اشتغال زنان در کشورهای اروپائی ... گزارش خبرگزاری ایسنا، سرویس زنان، یکشنبه 25 مرداد.

- خورشیدی، رزا (1383)، گزارش مقایسه‌ای آمار عملکرد اشتغال در استان فارس، استان‌های هم‌جوار و کل کشور در سال‌های 1379 تا 1381 با رویکرد اشتغال بانوان، ارائه‌شده در کارگروه اشتغال استانداری فارس.

- خورشیدی، رزا (1384)، اشتغال زنان، خودباوری و تعاون، ارائه‌شده در کنفرانس تعاون، اشتغال و توسعه، دانشگاه یزد.

- دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری، چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، بهار 1392.

- راودراد، اعظم (1379)، تحلیلی بر نقش زنان در توسعه با تأکید بر اشتغال، نامه علوم اجتماعی، شماره پانزدهم.

- رشیدی، شهناز (1391)، بررسی کارآفرینی بر توسعه روستایی در شهرستان اسلام‌شهر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، پژوهش اجتماعی، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات.

- زالی، محمدرضا و رضوی، سیدمصطفی (1387)، پژوهش در زمینه موانع توسعه کارآفرینی در ایران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

- سعید اردکانی، سعید و صیادی تورانلو، حسین (1387)، شناسایی و رتبه‌بندی موانع مؤثر بر ایجاد و توسعه تعاونی‌های کارآفرینی زنان با رویکرد فازی ماهنامه تعاون، شماره 198 و 199، دی و بهمن ماه: 168 - 152.

- سن، آمارتیا (1381)، توسعه به‌مثابه آزادی، ترجمه وحید محمودی، تهران: انتشارات دستان، چاپ اول.

- شادی‌طلب، ژاله و گرائی‌نژاد، علی‌رضا ( 1383)، فقر زنان سرپرست خانوار، فصلنامة پژوهش زنان دورة دوم شمارة 1 .

- عزیزی، بهارک و حسینی، سیدمحمود (1385)، نقش آموزش و توسعه کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی، مجله جهاد، شماره274، آذر و دی: 182-165.

- عنایت، حلیمه و موحد، مجید (1383)، زنان و تحولات ساختاری خانواده در عصر جهانی‌شدن، فصلنامة پژوهش زنان دورة دوم شمارة 2.

- کردنائیج، اسدالله و زالی، محمدرضا (1386)، ابزار سنجش ویژگی‌های کارآفرینان ایرانی، چاپ اول، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

- فیتزپتریک، تونی (1381)، نظریه رفاه، ترجمه هرمز همایون‌پور، تهران: نشر گام نو، چاپ اول.

- قاسمی اصفهانی، مرجان (1380)، تحلیلی بر حضور زنان در عرصه‌های مدیریت، مجموعه مقالات دومین همایش توانمندسازی زنان، انتشارات مرکز امور مشارکت زنان، چاپ اول.

- گرینزپان، آلیاندرو (1382)، سیاست‎‌های فقرزدایی: راهبردهای مبارزه با فقر در کشورهای درحال‌توسعه، ترجمه: ناصرموفقیان، تهران: انتشارات مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، چاپ اول.

- گلرد، پروانه (1384)، عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان ایرانی، زن در توسعه و سیاست، شماره 11: 101-124.

- گیدنز، آنتونی (1386)، جامعه‌شناسی، تهران: انتشارات نی.

- مختاریان، حسین (1381)، شیوه‌های افزایش مشارکت زنان در بازار کار، مجموعه مقالات دومین همایش توانمندسازی زنان، فصلنامه فرهنگی- پژوهشی مرکز امور مشارکت زنان.

- مرکز آمار ایران، (1393).

- مک کوایل، دنیس (1382)، درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه.

- ملوندی، محمد (1387)، کارآفرینی و پروژه، انتشارات امیدمهر، چاپ اول: 231تا242.

- یداللهی فارسی، جهانگیر (1390)، فرصت‌ها و ایده‌های کارآفرینی، تهران: انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی.

- یعقوبی فرانی، ا.؛ سلیمانی،ع. و موحدی، ر. (1393)، تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی، مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، سال 12، شماره 4 :7 -42.