نقش تحمل نکردن بلاتکلیفی و تنظیم هیجان در پیش‌بینی رضامندی زناشویی بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری ـ عملی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل ارشد محقق اردبیلی

2 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف پژوهش، بررسی نقش تحمل بلاتکلیفی و تنظیم هیجان در پیشبینی رضامندی زناشویی در افراد مبتلا به OCD بود. روش این پژوهش همبستگی از نوع پیش‌بینی بود. جامعه‌ آماری پژوهش را تمام بیماران مبتلا به وسواس فکری ـ علمی تشکیل دادند که به بیمارستان روانپزشکی رازی شهر تبریز مراجعه کرده‌اند. 60 نفر از این افراد با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شدند که برای تحلیل داده‌ها نیز از آزمون رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که رضامندی زناشویی مبتلایان به OCD با بلاتکلیفی در مورد آینده (45/0 = r؛ 000/0>p)، نشخوارگری (28/0- = r؛ 01/0>p)، ارزیابی دوباره مثبت (28/0- = r؛ 01/0>p)، فاجعه‌سازی (30/0 = r؛ 00/0>p) و نمره کلی تنظیم هیجان (32/0 = r؛ 006/0>p) ارتباط معناداری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که 34 درصد و 32 درصد از کل واریانس رضامندی زناشویی بیماران مبتلا به OCD به ترتیب بر اساس برخی عوامل تحمل نکردن بلاتکلیفی و تنظیم هیجان تبیین می‌شود. نتایج پژوهش کنونی می‌تواند تلویحاتی برای ایجاد زمینه‌های بیشتر حمایت اجتماعی از این بیماران بیش از پیش داشته باشد و پیشینه‌ای برای پژوهشهای گسترده‌تر در این زمینه ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها


 1. ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد (1384). آزمونهای روان شناختی. اردبیل: انتشارات باغ رضوان.
 2. ابوالقاسمی، عباس (1389). روان‌شناسی کمال گرایی. تهران: انتشارات گل پونه.
 3. ارفعی، اصغر؛ بشارت قراملکی، رباب؛ قلی‌زاده، حسین؛ حکمتی، عیسی (1390). عدم تحمل بلاتکلیفی: مقایسه بیماران افسرده اساسی با بیماران وسواسی ـ اجباری. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. شماره 5: 17 تا 22.
 4. بشرپور، سجاد؛ مولوی، پرویز؛ شیخی، سیامک (1391). مقایسه رضایتمندی زناشویی و کیفیت زندگی مبتلایان به اختلال وسواس جبری با مبتلایان به دیگر اختلالات اضطرابی و افراد سالم. مجله علوم پزشکی ارومیه. شماره 6: 597 تا 605.
 5. بیرامی، منصور؛ فهیمی، صمد؛ اکبری، ابراهیم؛ امیری پیچاکلایی، احمد (1391). پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی و مؤلفه‌های تمایزیافتگی. مجله اصول بهداشت روانی. شماره 1: 64 تا 77.
 6. حسنی، جعفر (1390). بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان. مجله تحقیقات علوم رفتاری. شماره 4: 229 تا 240.
 7. سلیمانیان، علی اکبر (1379). بررسی تأثیر تفکرات غیر منطقی بر نارضایتی زناشویی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران.
 8. عامری، فریده (1386). بررسی تأثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی در اختلافات زناشویی. پایان‌نامه دکتری. دانشگاه تربیت مدرس.
 9. Ahuyi, S. (2004). Study of relation of business stress and marital consent in male teachers. Master’s thesis, University of Roudehen.
 10. Aksaray, G., Yelken, B., Kaptanoglu, C., Oflu, S., & Ozaltin, M. (2001). Sexuality in women with obsessive compulsive disorder. Journal of Sex & Marital Therapy, 27, 273-277.
 11. Albert, U., Maina, G., Bogetto, F., Chiarle, A., & MataixCols, D. (2010). Clinical predictors of health-related quality of life in obsessive-compulsive disorder. Comprehensive Psychiatry, 51(2), 193-200.
 12. Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30(2),217-237.
 13. Ascher, E. A. (2010). Relationship satisfaction and emotional language in fron dementia and alzheimer disease patients d spusal cregiers. Alzheimer Disease &Associated Disorders, 24, 49-55.
 14. Boelen, P. A., & Reijntjes, A. (2009). Intolerance of uncertainty and social anxiety. Journal of Anxiety Disorders, 23, 130-135.
 15. Bsrlow, D. H., Dinardo, P. A., & Vermilyea, B. B. (1986). Comorbidity and depression among the anxiety disorders. Journal of Nervous and Mental Disease, 174, 63-72.
 16. Buher, K., & Dugas, M. J. (2002). The intolerance of uncertainty scale: Psychometric properties of the English version. Behaviour Research and Therapy, 40, 931-945.
 17. Cooper, M. (1996). Obsessive-compulsive disorder: effects on family members. American Journal of Orthopsychiatry, 66, 296-304.
 18. Dunham, S. M. (2008). Emotional skillfulness in African American marriage: Intimate safety as a mediator of the relationship between emotional skillfulness and marital satisfaction. Dissertation of Doctor of Philosophy, University of Akron.
 19. Emmelkamp, P. M. G., DeHaan, E., & Hoogduin, C. A. L. (1990). Marital adjustment and OCD. British Journal of Psychiatry, 156, 55-60.
 20. Fam, J. (2007). The role of intuitive judgments in predicting marital satisfaction, quality, and stability. Medline PubMed, 18(1), 58-71.
 21. Foweres, B. J., & Olson, D. H. (1989). Enrich martial inventory, a discriminant validity and cross validation assessment. Journal of Marital and Family Therapy, 15, 65-79.
 22. Freeston, M. H., Rheauma, J., Litarte, H., Dugas, M. J., & Ladouceur, R. (1994). Why Do People Worry?. Personality and Individual Difference, 17, 791-802.
 23. Ghassemzadeh, H., & Mojtabai, R. (2005). Psychometric Properties of a Persian Language Version of Bdi- II. Depression & Anxiety, 21, 185-192. (Persian).
 24. Goodman, W. K., & Murphy, T. (1997). Obsessive compulsive disorder and Tourette’s syndrome. In: S. Enn, & J. Coyle (Eds.), Pharmacological management of neurological and psychiatric disorders. New York: McGraw-Hill.
 25. Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in tow emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. Journal of personality and social psychology, 85, 348-362.
 26. Halford, W. K. (2000). Brief therapy for couples: Helping partners help themselves. Brisbane City: Griffith University.
 27. Holaway, R. M., Heimberg, R. G., & Coles, M. E. (2006). A comparison of intolerance of uncertainty in analogue obsessivecompulsive disorder and generalized anxiety disorder. Anxiety Disorder, 20, 158-174.
 28. Hollander, E., & Wong, C. M. (1995). Introduction: obsessive-compulsive spectrum disorders. Journal Clinical Psychiatry, 56, 3-6.
 29. Hollander, E., Greenwald, S., & Neville, D. (1997). Uncomplicated and comorbid obsesseive-compulsive disorder in an epidemiologic sample. Depression and Anxiety, 4, 111-19.
 30. Jenike, M. A. (1992). Pharmacologic treatment of obsessive compulsive disorder. Psychiatric Clinics of North America, 15, 895-919.
 31. Koole, S.L. (2009). The psychology of emotion regulation: an integrative review. Cognition and Emotion, 23, 4-41.
 32. Livingston-Van Noppen, B., Rasmussen, S., Eisen, J., & McCartney, L. (1990). Family function and treatment in obsessive compulsive disorder. In: M. Jenike, L. Baer,W. Minichello (Eds.), Obsessive compulsive disorder: theory and management (2nd ed. pp. 325–340). Chicago: Yearbook Medical Publishers
 33. Mayer, J. D., Caruso, D. R., & Salovey, P. (1999). Emotional intelligence meets traditional standards for intelligence. Intelligence, 27, 267-298.
 34. McElroy, S. L., Phillips, K. A., & Keck, P. E. (1994). Obsessive-compulsive spectrum disorder. Journal Clinical Psychiatry, 55, 33-51.
 35. Mirgain, S. A., & Cordova, J. V. (2007). Emotion skills and marital health :The association between observed and self reported emotion skills ,intimacy and marital satisfaction. Journal Of Social And Clinical Psychology, 26(9), 983-1009.
 36. Mokhtari, S., Bahrami, F., Padash, Z., Hoseinian, S., Soltanizadeh, M. (2012). The Effect of Schema Therapy on marital satisfaction of couples with Obsessive-compulsive personality disorder (OCPD). Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 12(3), 207-225. (Persian).
 37. Rachman, S., & Hodgston, R. J. (Eds.). (1980). Obsessions and Compulsions. Englewood Cliffs, Prentice-Hall.
 38. Riggs, David S., Hiss, Hella., Foa, Edna B. (1992). Marital distress and the treatment of Obsessive Compulsive Disorder. Behavior Therapy, 23(4), 585-597.
 39. Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (2007). Kaplan and Sadock’s synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/ clinical psychiatry.10th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins.
 40. Salkovskis, P. M., & Warwick, H. M. C. (1986). Morbid preoccupations, health anxiety and reassurance: A cognitive-behavioural approach to hypochonsriasis. Behaviour Research and Therapy, 24, 597-602.
 41. Sangkyu, H., & Heuikwang, J. (2009). Korean pastors and their wives marital satisfaction and its predicting factors. Journal of Pastoral Psychology, 9, 111-117.
 42. Schneier, F. R., Heckleman, L. R., Garfinkel, R., Campeas, R., Fallon, B. A., Gitow, A., Street, L., Del Bene, D., & Liebowitz, M. R. (1994). Functional impairment in Social Phobia. Journal of Clinical Psychiatry, 55, 322-331.
 43. South, S. C., Turkheimer, E., & Oltmanns, T. F. (2008). Personality disorder symptom and marital functioning. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76(5), 769.
 44. Staebler, C. R., Pollard, C. A., & Merkel, W. T. (1993). Sexual history and quality of current relationships in patients with obsessive compulsive disorder: a comparison with two other psychiatric samples. Journal of Sex & Marital Therapy, 19, 147-153.
 45. Stein, M. B., & Kean, Y. M. (2000). Disability and quality of life in Social Phobia: epidemiologic findings. American Journal of Psychiatry, 157, 1606-1613.
 46. Steketee, G., Frost, R. O., & Cohen, I. (1998). Beliefs in obsessive-compulsive disorder. Anxiety Disorder, 12, 525-537.
 47. Tong, F., Sung-ki, K., & Bianca, G. (2011). Emotion regulation among individuals with obsessive-compulsive disorder. Postgraduate Thesis, University of Hong Kong.
 48. Tynes, L. L., white, K., & Steketee, C. S. (1990). Toward a new nosology of OCD. Comprehensive Psychiatry, 31, 465-480.
 49. Vulink, N. C.C., Denys, D., Bus, L. & Westenberg, H.G.M.(2006). Sexual pleasure in women with obsessive-compulsive disorder. Journal of Affective Disorders, 91, 19-25.
 50. Wadsby, M. (1998). Evaluation of the Swedish version of the ENRICH Marital Inventory. Nordic Journal of Psychiatry, 52(5), 379-388.