نقش عوامل فرهنگی و رسانه ای‎‏ در پیش بینی حجاب زنان: مطالعه ای ملی‏

نویسندگان

علوم پزشکی بقیه الله

چکیده

با توجه به ضرورت شناسایی عوامل موثر بر حجاب و اهمیت شناسایی عوامل فرهنگی موثر بر چگونگی ‏حجاب، در این مطالعه به پیش‌بینی حجاب و عوامل فرهنگی و رسانه در کشور پرداخته شد. پژوهش‎ ‎حاضر ‏توصیفی از نوع همبستگی بود که در آن 2868 نفر از دختران و زنان بالای 15 سال کشور به شیوه نمونه‌گیری ‏چندمرحله‌ای انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته حجاب مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با ‏استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری به شیوه گام به گام تجزیه و تحلیل شد. نتایج ‏ضریب همبستگی پیرسون نشان داد حجاب دارای رابطه مثبت و معناداری با عوامل فرهنگی است. همچنین نتایج ‏حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که عوامل فرهنگی قادر به پیش‌بینی 59 درصد از بدحجابی دختران و زنان ‏کشور است. نتایج این مطالعه بیانگر این است که عوامل فرهنگی و رسانه‌ها نقش قابل توجهی در چگونگی ‏حجاب دختران و زنان کشور ایفا می‌کند، بنابراین توجه به عوامل فرهنگی برای هرگونه اقدام و برنامه‌ریزی در ‏زمینه حجاب بیش از پیش اهمیت دارد.‏ واژگان کلیدی: حجاب، فرهنگ، رسانه، زنان

کلیدواژه‌ها