کیفیت رابطة زناشویی در پروفایلهای زوجی سبک حل تعارض

نویسندگان

1 خوارزمی

2 علامه طباطبایی

3 تهران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی انواع سبک حل تعارض زوجی در چارچوب نظریة گاتمن و مقایسة کیفیت رابطة زناشویی بین سبکهای زوجی مختلف بوده است. به این منظور 500 نفر (250 مرد و 250 زن) به شیوة نمونه­گیری تصادفی نظام‌دار انتخاب شدند و با استقاده از پرسشنامه ارزیابی ارتباط مورد مطالعه قرار گرفتند. 9 سبک زوجی حل تعارض به این ترتیب شناسایی شد: اعتباربخش ـ اعتباربخش، درگیرشونده ـ اعتباربخش، اعتباربخش ـ اجتنابی، درگیر شونده ـ درگیر شونده، درگیر شونده ـ اجتنابی، اجتنابی ـ خصمانه، خصمانه ـ اعتباربخش، خصمانه ـ درگیرشونده، و خصمانه ـ خصمانه. مقایسة میانگین گروه‌ها با استفاده از تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد که پروفایلهای حاوی سبک اعتباربخش با بهترین میزان کیفیت رابطة زناشویی همراه است؛ جز زمانی که یکی از زوجین از سبک خصمانه استفاده کند. پروفایلهای حاوی سبک خصمانه با کمترین میزان کیفیت رابطة زناشویی همراه است و پروفایلهای حاوی سبک درگیرشونده و اجتنابی در مقایسه با پروفایلهای شامل سبک اعتباربخش با میزان کمتری از کیفیت رابطة زناشویی همراه است؛ اما در مقایسه با پروفایلهای دارای سبک خصمانه میزان بیشتری از کیفیت رابطة زناشویی را دارا است. از این رو آگاهی از این سبکهای حل تعارض    می­تواند به مشاوران و روانشناسان در مشاوره­های قبل از ازدواج کمک کند. 

کلیدواژه‌ها