نقش متغیرهای زمینه ای در تهدیدِ ثبات ازدواجِ زنان و مردان متأهل شهر قزوین

نویسنده

الزهرا (س)

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی برخی متغیرهای زمینه­ای تهدیدکنندۀ ثبات ازدواج زنان و مردان متأهل شهر قزوین صورت گرفت. روش پژوهش پیمایشی و از نوع علّی ـ مقایسه­ای است. نمونۀ پژوهش شامل 384 متأهل (192 زن و 192 مرد) به شیوۀ تصادفی از پنج ناحیۀ شهر قزوین انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامۀ بی­ثباتی زناشویی ادواردز و همکاران و پرسشنامۀ حاوی اطلاعات جمعیت­شناختی استفاده شد. نتایج نشان داد احتمال وقوع طلاق در سه سال آیندۀ زندگی زناشویی زنان و مردان متأهل شهر قزوین 22 درصد است و  بین گروه­ها از حیث جنسیّت، تحصیلات، تعداد فرزندان، طول مدت ازدواج تفاوت معناداری در نمره­های   بی­ثباتی ازدواج  مشاهده نشد. نتایج هم­چنین نشان داد که بین زوجین با قومیّت متفاوت در مقایسه با همسران با قومیّت مشابه و نیز زوجین با تفاوتِ در طبقۀ اقتصادی ـ اجتماعی در مقایسه با زوجینِ مشابه از حیث طبقۀ اقتصادی ـ اجتماعی در میانگین بی­ثباتی ازدواج تفاوت معناداری وجود دارد. هم­چنین بین گروه­ها از حیث نوع ازدواج (اعم از سنتی یا دوستی پیش از ازدواج) تفاوت معناداری مشاهده شد. آگاهی از نقش عوامل تهدیدکنندۀ ثبات ازدواج زوجین می­تواند ضمانتی نسبی برای ثبات روابط زناشوییِ همسران فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها