بررسی تفاوت میزان طلاق و پایبندی دینی در میان سبکهای همسرگزینی

نویسندگان

مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تفاوت میزان طلاق و پایبندی دینی در میان سبکهای همسرگزینی (عاشقانه، سنتی) است. نمونه پژوهش شامل 262 زن و مرد متقاضی طلاق در شهر کرمانشاه است که با روش نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب شده‌اند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه جهتگیری دینی و پرسشنامه طلاق است. پژوهش کمی از نوع همبستگی است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون t مستقل و آزمون خی­دو استفاده شد. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که 8/74 درصد از متقاضیان طلاق، سبک همسرگزینی عاشقانه ـ دوستانه داشته‌اند. یافته دیگر اینکه میانگین نمره­های طلاق سبک همسرگزینی عاشقانه ـ دوستانه از میانگین   نمره­های همسرگزینی سنتی ـ فرهنگی بیشتر است (01/0< Ρ). هم­چنین، میانگین نمره­های پایبندی دینی سبک همسرگزینی عاشقانه ـ دوستانه از میانگین نمره­های همسرگزینی سنتی ـ فرهنگی کمتر است (01/0< Ρ). بر این اساس، سبک همسر گزینی عاشقانه ـ دوستانه با تشدید تعارضات زناشویی و افزایش میزان طلاق در ارتباط است و با ضعف پایبندی دینی رابطه دو سویه دارد.

کلیدواژه‌ها