تبیین چیستی ساختار خانواده مبتنی بر رویکرد غایت‌شناسانه با تأکید بر آیات قرآن

نویسندگان

1 دهکده المپیک. دانشگاه علامه طباطبایی

2 خوارزمی

3 چمران

چکیده

این نوشتار بر آن است تا ماهیت ساختار خانواده را مبتنی بر رویکردی غایت شناسانه با بهره‌گیری از آیات قرآن به روش تحلیلی استنتاجی تبیین کند. در این راستا از تفکر سیستمی و در پرتوی آن، نگاه به خانواده استفاده شده است. طبق این دیدگاه برای انتخاب ویژگیهای ساختاری، گام نخست، توجه به اهداف تشکیل‌دهنده سیستم است؛ زیرا بررسی اهداف، راهنما و آسا­ن­کننده گزینش ساختار است. بهره‌مندی از آموزه‌های اسلامی با تأکید بر دو اصل توحید و معاد، ضمن بهبودی، سبب ارتقا و رشد این تفکر می‌شود. هم­چنین غایات برگرفته شده از آیات قرآن به­عنوان اهداف سامانه خانواده اسلامی، خود در چشم‌اندازی وسیعتر، رو به سوی هدف متعالی آفرینش یعنی قرب الی­الله دارد و زمینه‌ساز برخورداری از حیات طیبه خواهد بود. بر این اساس، مهمترین ویژگیهای بایسته در ساختار اسلامی، که در تعامل با اهداف و غایت نهایی است، عبارت‌ است از: ایمان، تقوا، پاکدامنی و حسن خلق.

کلیدواژه‌ها