رابطه ابعاد عملکرد خانواده با تعارض والد ـ نوجوان در بین دانش آموزان مقطع راهنمایی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی ابهر

چکیده

هنگامی‌که کودکان به مرحله نوجوانی می‌رسند، تعارض والد ـ کودک افزایش می‌یابد. اگرچه این روند اجتناب‌ناپذیر نیست، اما رایج است و می‌تواند برای والدین و نوجوانان پریشانی به همراه داشته باشد. هدف تحقیق حاضر تعیین رابطه عملکرد خانواده با تعارض والد ـ نوجوان است. روش تحقیق از نوع همبستگی بود. تعداد 309 نفر از دانش آموزان دوره راهنمایی به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. سپس نمونه انتخاب‌شده پرسشنامه‌های ابزار سنجش خانواده (FAD) و نگرش فرزند نسبت به پدر و مادر را تکمیل کردند. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان تحلیل شد. نتیجه نشان داد بین اختلال در عملکرد خانواده و تعارض والد ـ نوجوان رابطه‌ای معنادار وجود دارد. همچنین نتیجه تحلیل رگرسیون نشان داد حدود 24 در صد از تغییرات تعارض والد ـ نوجوان را ابعاد عملکرد کلی، حل مسئله و نقش‌ها تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها