نقش پیش‌بینی متغیرهای مرتبط با ویژگی‌های شخصیتی مادر در میزان احساس تنهایی و اضطراب پنهان دختران نوجوان دبیرستانی شهر تهران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 علامه طباطبایی

چکیده

شناخت بررسی جایگاه خانواده و نقش ویژگی‌های شخصیتی والدین (مادر) در رابطه با پیش‌بینی میزان احساس تنهایی و اضطراب پنهان دختران سال سوم دبیرستان مناطق 1 و 7 است. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان دختر سال سوم دبیرستان (و مادرانشان) که در سال تحصیلی 93-1392 در شهر تهران در مناطق 1 و 7 مشغول به تحصیل بوده‌اند، شامل می‌شود.تعداد 200 دانش‌آموز دختر دبیرستانی و 200 مادر با میانگین سنی 2±35، پرسشنامه 40 سؤالی اضطراب کتل (روایی 72/0%) و پرسشنامه استاندارد UCLA احساس تنهایی (روایی 87%) و پرسشنامه 60 سؤالی نئو (روایی 62/0%) را برای ابزار اندازه‌گیری و جمعآوری داده‌ها تکمیل کردند. جهت تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق از روش‌های آمار توصیفی در دسته‌بندی و خلاصه کردن داده‌ها و آزمون ضریب همبستگی پیرسن و رگرسیون چند متغیره برای تفسیر نتایج استفاده‌شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، هرچه شخصیت مادران به سمت برون‌گرایی، موافق بودن و با‌وجدان بودن پیش رود میزان اضطراب در دختران سال سوم کاهش می‌یابد. همچنین نتایج در مورد اضطراب پنهان نیز مشابه با اضطراب کل در میان دختران نوجوان بود که نشان‌دهنده ارتباط قوی بین ویژگی‌های شخصیتی مادر به‌عنوان یک والد تأثیرگذار بر رفتارهای اضطرابی دختران نوجوان است. این مسئله نشان‌دهنده نقش بسیار مهم صفات شخصیتی والدین (مادر) است که یکی از پیش‌بینی کننده‌های مهم در رابطه با مسائل دوران نوجوانی است؛ و هرچه شخصیت مادران به سمت روان آزردگی پیش رود احساس تنهایی در دختران سال سوم افزایش می‌یابد و رابطه بین دو متغیر برون‌گرایی و احساس تنهایی، موافق بودن و احساس تنهایی و باوجدان بودن و احساس تنهایی نشان می‌دهد‌، بین این متغیرها بااحساس تنهایی رابطه منفی و معکوسی برقرار است؛ بنابراین، هرچه شخصیت مادران به سمت برون‌گرایی، موافق بودن و باوجدان بودن پیش رود احساس تنهایی در دختران سال سوم کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها