عوامل اجتماعی طلاق و سلامت روانی ـ اجتماعی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و غیر توافقی

نویسندگان

1 داننشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

طلاق یکی از مشکلات اجتماعی است که نرخ آن در مهروموم‌های اخیر رو به افزایش بوده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل مرتبط با طلاق و مقایسه­ی سلامت روانی ـ اجتماعی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و غیر توافقی بوده است. از این‌رو، 369 نفر از زوجین متقاضی طلاق توافقی و 165 نفر از زوجین متقاضی طلاق غیر توافقی در کرمانشاه به‌صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری اطلاعات مصاحبه ساختمند و پرسشنامه­ی سلامت روان و مقیاس ادراک حمایت اجتماعی بود. نتایج نشان داد که بیشترین عوامل طلاق زوجین متقاضی طلاق توافقی به ترتیب مربوط به دخالت اطرافیان (5/12 درصد)، ضرب و شتم (3/10 درصد)، دروغ‌گویی (2/9 درصد)، سوء­ظن و بدبینی (1/8 درصد)، اعتیاد (2/6 درصد)، بی­توجهی (7/5 درصد)، تنفر و عدم علاقه (5/3 درصد) و خیانت (5/3 درصد) بوده است. همچنین بیشترین عوامل طلاق زوجین متقاضی طلاق غیر توافقی به ترتیب اعتیاد (9/13 درصد)، بی­توجهی (5/11 درصد)، دخالت اطرافیان (3/10 درصد)، ضرب و شتم (5/8 درصد)، دروغ‌گویی (4/8 درصد) بوده است. نتایج مانوآ نشان داد که حمایت اجتماعی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و سلامت روان مختل در زوجین متقاضی طلاق غیر توافقی بیشتر بود. نتایج اطلاعات مهمی را در خصوص علل و عوامل طلاق و تفاوت معنی­دار حمایت اجتماعی و سلامت روان در زوجین متقاضی طلاق توافقی و غیر توافقی به دست می­دهد. توجه به علل و عوامل و سلامت روانی ـ اجتماعی متقاضیان طلاق توافقی و غیر توافقی از اهمیت خاصی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها