بررسی ساختار قدرت در خانواده بر حسب برخی ویژگی های فرهنگی در خانواده مورد مطالعه: زنان متأهل شهر آبدانان

نویسندگان

دانشگاه یاسوج

چکیده

امروزه موضوع قدرت در خانواده، یکی از مسائل مورد توجه در جامعه­شناسی است که معمولاً با الگوی تقسیم کار جنسی بین همسران و نیز مشارکت آنها در تصمیم­گیری­ها انجام می­گیرد. تحقیق حاضر به بررسی ساختار قدرت در خانواده بر حسب برخی ویژگی­های فرهنگی خانوادگی می­پردازد.     برای بررسی این موضوع از نظریه­ کالینز، بلاد و ولف و پارسونز استفاده گردید و شش فرضیه از این طریق می­باشد استخراج گردید. روش تحقیق پیمایشی است و شیوه گردآوری داده­ها نیز پرسشنامه محقق ساخته می­باشد. جامعه آماری در این تحقیق، زنان متأهل شهر آبدانان می­باشد که با استفاده از جدول لین، تعداد 400 نفر نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شده­اند. آزمون رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته نشان داد که متغیر وابسته ساختار قدرت در خانواده با متغیرهای مستقل تحصیلات زن، تحصیلات مرد، نگرش جنسیتی، اقتدارگرایی در شبکه خویشاوندی، نوع خانواده و فاصله سنی زوجین رابطه معنادار دارد. در این پژوهش سه متغیر مستقل در ضریب تعیین نقش داشتند، بنابراین می­توان گفت عوامل فرهنگی  در خانواده در سه شکل تحصیلات زن، اقتدارگرایی موجود در شبکه خویشاوندی و نگرش­های جنسیتی ساختار قدرت در خانواده را تحت تأثیر قرار می­دهد.

کلیدواژه‌ها