بررسی رابطه بهوشمندی و ارضای نیازهای بنیادی روان شناختی در زنان مبتلا به سرطان سینه

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا(س)

2 دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بهوشمندی و ارضای نیازهای بنیادی روان­شناختی در زنان سالم و زنان مبتلا به سرطان سینه انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زنان سرطانی مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی همدان و کارکنان آن بیمارستان بود. نمونه تحقیق حاضر با حجم 200 نفر، (100 نفر بیمار ، 100 نفر سالم) به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب گردید. برای گردآوری اطلاعات از سه پرسش­نامه مقیاس بهوشمندی( براون و ریان)، مقیاس ارضای نیازهای بنیادی (گاردیا، دسی و ریان)و مقیاس استرس ادراک شده (کوهن و همکاران) استفاده شد. آزمون آماری مورد استفاده در این پژوهش ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون بود. یافته­های پژوهش نشان داد که بین بهوشمندی و ارضای نیازهای بنیادی از نظر آماری رابطه معناداری وجود ندارد، همچنین زنان مبتلا به سرطان سینه نسبت به زنان سالم از بهوشمندی پایینی برخوردار نیستند. همچنین یافته­ها نشان داد که میزان ارضای نیازهای بنیادی در زنان سالم بیشتر است و نیز افراد سالم نسبت به افراد بیمار استرس ادراک شده پایین­تری را تجربه می­کنند.

کلیدواژه‌ها