بررسی اثر بخشی آموزش مهارت‌های زندگی به شیوه گروهی بر افزایش سازگاری زناشویی زنان متاهل شهر تهران

نویسنده

دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های زندگی به شیوه گروهی بر افزایش سازگاری زناشویی زنان متاهل می­باشد. آموزش مهارت­های زندگی درسال 1993 میلادی توسط سازمان بهداشت جهانی به منظور پیشگیری و افزایش سطح بهداشت روانی افراد جامعه تدوین گردید. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش­آزمون – پس­آزمون و نمونه­گیری به شیوه در دسترس با جایگزینی تصادفی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان متاهل سنین 25 تا 42 سال مراجعه­کننده به خانه سلامت محله 10 ناحیه 2 شهرداری تهران بودند. نمونه این تحقیق مشتمل بر 62 نفر از جامعه مذکور بود. برنامه آموزش مهارت­های زندگی توانست به طور معناداری سازگاری زناشویی زنان را افزایش دهد (001 / (p، چنین تغییری در گروه گواه مشاهده نگردید. بدون شک اگر زوجین در روش های ارتباطی مهارت داشته باشند، می­توانند خیلی از مسائل زندگی را حل کنند و سازگاری زناشویی بالایی داشته باشند و از زندگی لذت بیشتری ببرند.

کلیدواژه‌ها