دوره و شماره: دوره 13، شماره 46، خرداد 1398 
شاخص‌های سلامت روان سالمندی در فرهنگ ایرانی

صفحه 69-93

علی اکبر رحیمی؛ خدابخش احمدی نوده؛ علی اصغر صغرنژادفرید