1. بدیعی، نعیم (1375). تحلیل محتوا. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
 2. برناردز، جان (1388). درآمدی به مطالعات خانواده. ترجمه حسین قاضیان. تهران: نشر نی.
 3. بستان، حسین (1388). اسلام و جامعه شناسی خانواده. تهران: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
 4. بیتس، دانیل؛ پلاک، فرد (1375). انسان‌شناسی فرهنگی. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی.
 5. روح‌الامینی، محمود (1380). مبانی انسان شناسی. تهران: انتشارات عطار.
 6. ساروخانی، باقر (1370). مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده. تهران: انتشارات سروش.
 7. سازمان ملی جوانان (1387). جوانان و روابط خانوادگی و نسلی. تهران: سازمان ملی جوانان.
 8. سطوتی، جعفر (1387). توسعه اجتماعی و سیاست‌های جوانان جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات جوانان. شماره 11: 37 تا 45.
 9. شورای فرهنگ عمومی (1378). اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. تهران: دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی.
 10. صالحی امیری، سیدرضا (1378). مبانی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی. تهران: پژوهشگاه تحقیقات استراتژیک.
 11. فسیک، جان (1385). مفاهیم کلیدی ارتباطات. ترجمه میرحسن رئیس زاده. تهران: نشر فصل نو.
 12. فیاض، ابراهیم (1387). اصالت خانواده. مجله پگاه حوزه. شماره 286: 2.
 13. کُتاک، کنراد فلیپ (1386). انسان‌شناسی؛ کشف تفاوت‌های انسانی. ترجمۀ محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی.
 14. کمالی، افسانه (1386). بررسی تنگنای ازدواج در ایران. مجله مطالعات جوانان. شماره 11: 93 تا 101.
 15. معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان (1387). نگاهی آماری به سن زوج و زوجه. تهران: سازمان ملی جوانان.
 16. مک کویل، دنیس (1385). درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی. ترجمه پرویز اجلالی. تهران: مرکز مطالعات رسانه‌ها.
 17. مهدیزاده، سید محمد (1387). رسانه‌ها و بازنمایی. تهران: مرکز مطالعات رسانه‌ها.
 18. هال، استوارت (1387). گزیده‌هایی از عمل بازنمایی. ترجمه احسان شاقاسمی. زیر نظر سعیدرضا عاملی. مجموعه نظریه های ارتباطات. ج سوم. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم.
 19. ویمر، راجر؛ دومینیک، جوزف (1384). تحقیق در رسانه‌های جمعی. ترجمه کاووس سید امامی. تهران: انتشارات سروش.