1. آبراهامیان، یرواند (1394). تاریخ ایران مدرن. تهران: نشر نی.
 2. آشنا، حسام الدین؛ روحانی، محمدرضا (1389). هویت فرهنگی ایرانیان از رویکردهای نظری تا مؤلفه‌های بنیادی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی. شماره 12: 157 تا 182.
 3. آقابخشی، علی؛ افشاری راد، مینو (1389). فرهنگ علوم سیاسی. تهران: چاپار.
 4. آوری، پیتر (بی‌تا). تاریخ معاصر ایران. ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی. تهران: عطایی.
 5. بامداد، بدرالملوک (1347). زن ایرانی از انقلاب مشروطیت تا انقلاب سفید. تهران: ابن سینا.
 6. بشیریه، حسین (1379). جامعه‌شناسی سیاسی در ایران. تهران: نشر نی.
 7. بصیرت منش، حمید (1385). علما و رژیم رضاخان. تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج.
 8. بلوشر، ویپرت (1347). سفرنامه بلوشر (گردش روزگار در ایران). تهران: ابن سینا.
 9. حکمت، علی اصغر (1335). سی خاطره از عصر فرخنده پهلوی. تهران: پارس.
 10. حکمت، علی اصغر (1379). ره‌آورد حکمت (شرح مسافرتها و سفرنامه‌های میرزا علی اصغرخان حکمت شیرازی). به اهتمام سید محمد دبیرسیاقی. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 11. خامنه‌ای، سید علی (1385). بیانات. پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری.
 12. خمینی، روح الله (امام خمینی ره) (1369). صحیفه امام. تهران: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
 13. خمینی، روح الله (امام خمینی ره) (بی‌تا). کشف اسرار. بی نا.
 14. داوری اردکانی، رضا (1360). ناسیونالیسم و انقلاب. تهران: انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.
 15. داوری اردکانی، رضا (1372). درباره غرب. تهران: هرمس.
 16. داوری اردکانی، رضا (1379). سیری درتاریخ روشنفکری در ایران و جهان. تهران: سخن.
 17. دولت آبادی، یحیی (‌1371). حیات یحیی. تهران: عطار.
 18. ذاکر اصفهانی، علیرضا (1386). فرهنگ و سیاست ایران در عصر تجدد. تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.
 19. رازی، عبدالله (1317). تاریخ ایران از ازمنه باستان تا سال 1316. تهران: اقبال.
 20. روزن، کنتس مادفون (1369). سفری به دور ایران. ترجمه علی محمد عبادی. تهران: پاژنگ.
 21. صدر، محسن (1364). خاطرات صدرالاشراف. تهران: وحید.
 22. صدیق، عیسی (1338). یادگار عمر. ج 2. تهران: شرکت سهامی طبع کتاب.
 23. صفایی، ابراهیم (1355). رضاشاه کبیر در آینه خاطرات. تهران: وزارت فرهنگ و هنر.
 24. الطایی، علی (1378). بحران هویت قومی در ایران. تهران: نشر شادگان.
 25. عابدی، اعظم السادات (1383). طرح ساختارشناسی هویت محله‌ای شهر تهران. تهران: امیدان.
 26. قربانی، قدرت اله (1383). هویت ملی از دیدگاه شهید مطهری. فصلنامه مطالعات ملی. شماره 18: 63 تا 86.
 27. متین دفتری، احمد (1370). خاطرات یک نخست وزیر. به کوشش باقر عاقلی. تهران: علمی.
 28. مکی، حسین (1359). تاریخ بیست ساله ایران. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 29. مهدوی زادگان، داود (1381). پارادوکس روشنفکرانه. تهران: کانون اندیشه جوان.
 30. نجفی، موسی (1378). ساحت معنوی هویت ملی ایرانیان. تهران: دفتر نشر معارف.
 31. نجفی، موسی (1392). هویت شناسی. اصفهان: آرما.
 32. نفیسی، سعید (1345). تاریخ معاصر ایران. تهران: فروغی.
 33. نوری اسفندیاری، فتح‌الله (1335). رستاخیز ایران. تهران: بی نا.
 34. هاکس، مریت (1368). ایران: افسانه و واقعیت. ترجمه محمدحسین نظری‌نژاد، محمد تقی اکبری و احمد نمایی. مشهد: معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.
 35. هدایت، مهدیقلی (مخبرالسلطنه) (1329). خاطرات و خطرات. تهران: شرکت چاپ رنگین.
 36. الول ساتن، ال پی (1335). رضاشاه کبیر یا ایران نو. ترجمه عبدالعظیم صبوری. تهران: بی نا.
 37. اسناد و روزنامه‌ها
 38. روزنامه اطلاعات، ش 1855، 25 اسفند 1311
 39. روزنامه اطلاعات، ش 20108 ، 26 دی 1372
 40. روزنامه اطلاعات، اطلاعات در یک ربع قرن، مؤسسه اطلاعات، 1385
 41. روزنامه خراسان، س 15، ش 4119 ،7 مهر 1342
 42. سازمان اسناد ملی ایران، اسناد نخست وزیری/رجال/روحانیون/ ش تنظیم 116001