1. آذر شب، محمدعلی (1392). لزوم انقلاب فرهنگی برای تغییر سبک زندگی؛ شیوع بیماری منیت و زیاده طلبی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور بین الملل.
 2. آقابخشی، حبیب؛ رحمت آبادی، الهام (1385). سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان. فصلنامه رفاه اجتماعی. شماره 20: 215 تا 254.
 3. آقاداودی جلفایی، رویا (1390). رابطه عوامل فرهنگی و مصرفگرایی در خانواده‌های شهرستان اصفهان. فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. شماره 20: 115 تا 129.
 4. احمدی، حبیب (1383). جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی. تهران: سمت.
 5. اعظم، خاتم (1379). سبک زندگی و جایگاه آن در فرهنگ مصرف جامعه شهری تهران. فصلنامه دانشگاه علامه طباطبائی. ش 66254 : 137 تا 171.
 6. انصاری، نصر الله (1389). اسلام و مصرفگرایی نوین. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
 7. ایروانی، جواد (1388). الگوی مصرف در آموزه‌های اسلامی. مشهد: انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
 8. ایروانی، جواد (1384). اخلاق اقتصادی از دیدگاه قران و حدیث. مشهد: انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
 9. باکاک، رابرت (1381). مصرف. ترجمه خسرو صبری. تهران: انتشارات شیرازه.
 10. پاکرو، مصطفی (1390). اوقات فراغت و سبک زندگی. تهران: کتابناک.
 11. توانایان فرد، حسن (1385). فرهنگ تشریحی اقتصاد. تهران: نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه.
 12. جوادی آملی، عبدالله (1391). مفاتیح الحیاه. قم: انتشارات اسراء.
 13. چابکی، ام‌البنین (1392). مطالعه بین نسلی رابطه نگرش به طلاق و کارکردهای خانواده در زنان شهر تهران. نشریه مطالعات زن و خانواده. شماره 1: 159 تا 185.
 14. حر عاملی، محمد (1409 هـ . ق). وسائل الشیعه. قم: آل البیت.
 15. حمزئیان، عظیم؛ سنائی، علی (1390). بررسی و نقد شبکه باورهای جرالد آدلمن درباره آگاهی. تهران: معاونت پژوهش مؤسسه امام خمینی.
 16. خلیلی شورینی، سیاوش (1381). روش تحقیق و کاربرد آن در مدیریت. تهران: نشر آروین.
 17. خندان، علی اصغر (1380). مغالطات. قم : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
 18. سجادیان، پریناز؛ کجباف، محمد باقر؛ کاویانی، محمد؛ انوری، حسن (1390). رابطه سبک زندگی اسلامی با شادکامی در رضایت از زندگی دانشجویان شهر اصفهان. روانشناسی و دین. شماره 16: 61 تا 73.
 19. عابدی اردکانی، محمد (1388). رابطه عزت نفس و میزان گرایش جوانان به سبک زندگی غربی «مطالعه موردی: جوانان یزد«. فصلنامه سیاست. شماره2: 233 تا 252.
 20. فاضل قانع، حمید (1391). درآمدی بر سبک زندگی اسلامی. فصلنامه علوم اجتماعی، مطالعات اجتماعی و رسانه. شماره 2: 9 تا 34.
 21. فرمهینی فراهانی، محسن (1388). بررسی تربیت اخلاقی از منظر امام صادق علیه السلام. مبانی، اصول، روش‌های تربیتی. دوماهنامه دانشور رفتار. شماره 39: 65 تا 79.
 22. فقیهی، علی نقی (1385). بررسی الگوی دینداری از منظر قران و حدیث. فصلنامه اندیشه دینداری. شماره 19: 41 تا 70.
 23. فیضی، مجتبی (1392). درآمدی بر سبک زندگی اسلامی. فصلنامه علمی ـ ترویجی ادیان و عرفان. شماره 185: 27 تا 42.
 24. قلی‌زاده، آذر (1390). جامعه‌شناسی فرهنگی. اصفهان: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
 25. کاویانی، محمد (1390). کمی سازی و سنجش سبک زندگی اسلامی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی روان شناسی و دین. شماره 14: 27 تا 44.
 26. کاویانی، محمد (1391). سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن. تهران: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 27. گال، مردیت. و همکاران (1387). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان شناسی. ترجمه احمدرضا نصر و همکاران. تهران: سمت.
 28. مهدوی کنی، محمد سعید (1387). دین و سبک زندگی. تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام.
 29. نبی الهی، علی (1391). جوان و سبک زندگی مطلوب از دیدگاه قران کریم. فصلنامه مطالعات جوان و رسانه. شماره 8: 13 تا 24.
 30. نجفی، حسین؛ رهنما، اکبر؛ فرمهینی فراهانی، محسن (1392). بررسی راهکارهای کاربردی سازی سبک زندگی اسلامی در نهاد خانواده. فصلنامه پژوهش نامه تربیت تبلیغی. س اول، شماره 1: 143 تا 168.
 31. Bourdieu, P.(1984).Distinction: Asocial critique of taste.London: Routledge.Quarterly Journal of Communication Research, 2010, Vol.17, No.1(61),11-
 32. Chan. T and goldthorpe . j.(2007).social status and cultural consumption . university of combridge
 33. Chapian, S.(1935) Contemporary American Instituions. New York : Harper and Bros.
 34. Easterlin, r. and E.M.Crimmins (1988) Recent Social Trends: Change in Personal Aspiration of American Youth, Social Sciences Research , 217 – 223
 35. Featherstone, M. (1987) Lifestyle and Consumer Culture, in, E. Meijer (ed.)Everyday Life : Leisure and Culture, Department of Leisure Studies, University of Tilburg, The Netherlands.
 36. Gabriel chouhy (2013) . class, consumption and life style in Uruguay, masters thesis, university of pittsburg
 37. Giddens, A.(1991) Modernity and self – Identity : Self and Socity in the Late Modern Age. Cambridge : Polity Press.
 38. Giddens, A.(1994) Beyond Left and Right :The Future of Radical Politics. Cambridge : Polity Press
 39. Hubacek , Klaus Hubaceka,* , Dabo Guana and Anamika Baruaa(2007) changing life style and consumption patterns in developing countries: a scenario analysis for china and india. aSustainability Research Institute (SRI)School of Earth and Environment, University of Leeds, LS2 9JT, The United Kingdom
 40. Lash, S. and J.Urry (1987) The end of Organized Capitalism. Cambridge : Polity Press.
 41. Pampel, F.C. and H.E. Peters (1995) The Easterline Effect, Annual Review of Sociology 21 : 163 - 194
 42. Routamaa, V, Pehkonen, H.(1999).Psychological Types and Life Style among Managers and Business Students. Proceeding of the Leadership and the Myers- Briggs Type Indicator, Third International Conference, 15 – 17 April 1999, Washington, DC.