1. آقا گل‌زاده، فردوس (1385). تحلیل گفتمان انتقادی. تهران: علمی و فرهنگی .
 2. بشیریه، حسین (1387). جامعه‌شناسی سیاسی. تهران: نی.
 3. بیرو، آلن (1370). فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمة باقر ساروخانی. تهران: کیهان.
 4. جلایی‌پور، حمیدرضا (1383). دموکراسی گفت‌و‌گویی با اشاره‌ای به ایران. جامعه‌شناسی ایران. شماره 17: 171 ـ 160.
 5. جلایی‌پور، حمیدرضا (1385الف). چرا خانوادة مدنی در ایران رهایی‌بخش است؟. زنان. شماره 130: 31 ـ 28.
 6. جلایی‌پور، حمیدرضا (1385ب). ایران جامعه‌ای مدرن اما بدقواره. بازتاب اندیشه. شماره 81: 32 ـ 28.
 7. جلایی‌پور، حمیدرضا (1392). جامعه‌شناسی ایران: جامعۀ کژمدرن. تهران: علم.
 8. جمعی از پژوهشگران (1391). جریان‌شناسی گفتمان‌های هم‌سو و معارض انقلاب اسلامی. تهران: اندیشکدة راهبردی تبیین.
 9. دارابی، علی (1389). جریان‌شناسی سیاسی در ایران. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.
 10. سلطانی، سید علی‌اصغر (1383). تحلیل گفتمان به‌مثابة نظریه و روش. علوم سیاسی. ش 28: 180-153.
 11. شرت، ایون (1390). فلسفة علوم اجتماعی قاره‌ای: هرمنوتیک، تبارشناسی و نظریة انتقادی. ترجمة هادی جلیلی. تهران: نی.
 12. شکربیگی، عالیه (1390). مدرن‌گرایی و سرمایة اجتماعی خانواده: درآمدی بر جامعه‌شناسی خانواده در ایران. تهران: جامعه‌شناسان.
 13. عرفان‌منش، ایمان (1392). بازنمایی الگوهای خانواده و مناقشات گفتمانی آنها در ایران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. رشتۀ جامعه‌شناسی. دانشگاه تهران.
 14. عرفان‌منش، ایمان؛ جمشیدیها، غلام‌رضا (1393). رابطة علوم انسانی اجتماعی با گفتمان و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. معرفت فرهنگی اجتماعی، ش 20: 24-5.
 15. عرفان‌منش، جلیل (1393). جستارهایی در حیات فرهنگی ایرانیان. با مقدمة علی‌اکبر ولایتی. تهران: سروش.
 16. عضدان‌لو، حمید (1380). گفتمان و جامعه. تهران: نی.
 17. علوی‌تبار، علی‌رضا (1386). خانوادة سنتی گزینه‌ای نا ممکن. زنان. ش 150: 53-48.
 18. فاضلی، نعمت اله؛ علی‌نقیان، شیوا (1391). گونه‌شناسی الگوهای در حال ظهور زندگی خانوادگی در شهر تهران. در: مقاله‌های همایش زنان و زندگی شهری. تهران: شهرداری تهران.
 19. فرکلاف، نورمن (1379). تحلیل انتقادی گفتمان. ترجمة فاطمه شایسته‌پیران و همکارن. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
 20. گیدنز، آنتونی (1392). تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید. ترجمة ناصر موفقیان. تهران: نی.
 21. مک‌دانل، دایان (1380). مقدمه‌ای بر نظریه‌های گفتمان. ترجمة حسین‌علی نوذری. تهران: فرهنگ گفتمان.
 22. ون‌داک، تئون ادریانوس (1382). مطالعاتی در تحلیل گفتمان. ترجمة پیروز ایزدی و همکاران. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
 23. Calhoun, C. & et al. (2012). Contemporary Sociological Theory. UK: Blackwell.
 24. Coles, P. (2006). Sibling Relationships. London & New York: Karnac.
 25. Gee, J. P. (1999). An Introduction to Discourse Analysis: Theory & Method. London & New York: Routledge.
 26. Gutting, G. (2006). The Cambridge Companion Foucault. Cambridge: Cambridge University.
 27. Habermas, J. (1991). The Structural Transformation of the Public Sphere. Cambridge: MIT.
 28. Laclau, E.; Mouffe, C. (2001). Hegemony & Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics.
 29. London: Verso.
 30. Method of Critical Discourse Analysis). in: Wodak, R. & Meyer, M. Methods of Critical Discourse Analysis.(pp 1-14). London: Sage.
 31. Phillips, L. & Jørgensen, M. W. (2004). Discourse Analysis as Theory & Method. London: Sage.
 32. Sardar, Z. & Van Loon, B. (1998). Introducing Cultural Studies. Australia: Victoria.
 33. Wodak, R. (2001). What CDA Is about?(A Summary of Its History, Important Concepts, & Its Developments in