نویسنده = ������������ ��������������
الگوهای ارتباطی در زنان دارای تعارض زناشویی: یک مطالعه کیفی

دوره 16، شماره 55، شهریور 1400، صفحه 83-113

شکرانه رهبری؛ ابراهیم نعیمی؛ معصومه اسمعیلی