نویسنده = سمیه کاظمیان
بررسی کیفی گفتمان های غالب در روایت زوج های متعارض

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

سحر اوج؛ سمیّه کاظمیان؛ جواد خدادادی سنگده


طراحی الگوی هویت یکپارچه در دختران مبتنی بر تجارب زیسته موفق

دوره 17، شماره 60، شهریور 1401، صفحه 49-81

منصوره طالبیان؛ معصومه اسمعیلی؛ سمیه کاظمیان؛ محمد عسگری


نقش رعایت حریمهای ارتباطی در محیط شغلی بر کیفیت روابط بین همسری زنان شاغل

دوره 15، شماره 53، اسفند 1399، صفحه 27-53

مژگان کارشناس؛ معصومه اسمعیلی؛ سمیه کاظمیان


تدوین الگوی راهبردهای انطباقی مادران در رویارویی با مسائل نوپدید نوجوانان

دوره 15، شماره 50، اردیبهشت 1399، صفحه 45-66

سمیرا هاشمی؛ معصومه اسمعیلی؛ محمد عسگری؛ سمیه کاظمیان


تبیین الگوی مفهومی در فرایند سازگاری با خانواده همسر

دوره 11، شماره 37، بهمن 1395، صفحه 49-75

کوثر دهدست؛ سمیه کاظمیان؛ صدیقه باقری