دوره و شماره: دوره 1392، شماره 23، تابستان 1392 (321) 
1. تبیین جامعه‌شناختی خشونت شوهران علیه زنان: آزمون تجربی دیدگاه نظری ترکیبی

غلامحسین نیکوکار؛ محمود فرهادی محلی؛ علی فرهادی محلی؛ یاسر علیدادی تلخستانی؛ یاسر علیدادی تلخستانی


4. بررسی تأثیر تمایزات فردی و روانی زنان بر مدیریت بدن

افسانه توسلی؛ غلامرضا علاماتی؛ الهام حبیبی؛ امیرمسعود احمدی